Sisältöön sitemap

Johtaminen ja esihenkilötyö

Tarjoamme johtamiskoulutuksia valtionhallinnon esihenkilöille ja johtajille kaikilla eri hallinnon tasoilla. Poiketen muista saatavilla olevista koulutuksista, HAUS-koulutukset on kohdennettu valtionhallinnon tarpeisiin. Painotamme koulutuksissamme erityisesti muutosjohtamista, valmentavaa johtamista ja asioiden tarkastelua laajempina ilmiöinä. Lisäksi valmennuksemme tarjoavat tukea muuan muassa tiedolla johtamiseen, johtajan viestintään ja ennakointiosaamiseen. Käytämme itse usein termiä mahdollistava johtaminen, jolla tarkoitamme uudistumista ja toiminnan kehittämistä yksilön, organisaation ja koko yhteiskunnan tasolla. 

 Kaikki valmennuksemme ovat luonteeltaan vuorovaikutteisia ja osallistavia – uskomme että usein tärkein oppi syntyy yhdessä tekemällä ja keskustelemalla. Valmennuksessa käytetään monipuolisia toimintamalleja, kuten keskustelualustuksia, ryhmätöitä ja vertaissparrausta, coachingia, sekä osallistujia aktivoivia ja osallistavia menetelmiä. Toiminnan tavoitteena on luoda oppimisprosessi, joka edesauttaa opitun sisäistämistä ja käyttöä niin omassa työssä, kuin vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 

Mihin julkisen sektorin johtamiskoulutusta tarvitaan? 

Valtiolla on laskentatavasta riippuen 5 000 – 10 000 esihenkilöä. Heidän toimintansa ja kykynsä johtaa on yhteiskuntamme kannalta hyvin kriittisessä roolissa. 

Jotkut uskovat vahvasti siihen, että nuoruudessa hankittu yliopisto- tai muu -koulutus, tekee ihmisestä pätevän loppuiäkseen. Tämän filosofian mukaan sairaanhoitajasta ei voi tulla myöhemmin lääkäriä ja korkeakoulu-upseeri, vaikka vuodelta 1983, on aina pätevämpi opistoupseeri, vaikka täydennyskoulutusta tehtäisiin miten. Onneksi suurin osa ymmärtää, että koulutus on elinikäinen prosessi, ei nuoruuden yksittäinen projekti. 

Toimintaympäristön muutokset vaativat aiempaa nopeampaa oppimista. Viimekädessä organisaation suorituskykyä ei määritä sen osaaminen, vaan sen oppimiskyky. Esimerkiksi yksikään IT-firma tai konsultointiyritys ei tee 10 vuoden päästä kannattavaa liiketoimintaa heidän tämän hetken osaamisellaan. Muita nopeampi oppiminen on ainoa keino saavuttaa kestävää kilpailuetua. 

Julkinen sektori ei ole samanlaisessa kilpailuasetelmassa kuin yksityinen, mutta samat uudistumisen ja muutoksen haasteet koskevat myös sitä. Yksityispuolella hidasta oppimista ja kehittymistä seuraa nopeasti konkurssi, julkisella puolella kustannusten nousua ja heikkoa laatua on mahdollista tukea hyvinkin pitkään. Nykyisten toimintatapojen ja osaamisten jatkuva arviointi ja päivittäminen, on käytännössä ainoa tapa pitää oppiminen käynnissä. 

Millainen koulutuksen tulisi olla ja mitä se voi saada aikaan? 

Koulutuksemme keskeisimpiä teemoja on muutoskyvykkyyden lisääminen. Uskomme että tähän päästään parhaiten siten, että pyrimme tukemaan johtamiskulttuurin muuttumista. Tavoitteenamme on erityisesti yhteistyöhön ja mahdollistavaan johtamiseen perustuvan johtamisen edistäminen. Pyrimme lisäksi viemään opit käytäntöön koulutuksen yhteydessä tehtävien harjoitusten ja kokeilujen avulla. Olennaista on myös ryhmän hyödyntäminen – toisilta oppiminen, yhdessä työskentely, vertaistuki ja kokemuksien sekä parhaiden käytänteiden jakaminen. 

Onnistuessaan koulutus auttaa ymmärtämään megatrendejä ja niiden vaikutusta omaan työhön,  laajentaa osallistujien näkökulmaa valtionhallinnon kokonaisuuteen, antaa työkaluja muutoksen toteuttamiseen, poistaa raja-aitoja eri hallinnonalojen väliltä ja muuttaa johtamiskulttuuria enemmän mahdollistavan johtamisen suuntaan. 

Olemme kysyneet osallistujiltamme ennen koulutuksia, mitä he erityisesti koulutukselta odottavat, ja millaiset teemat heidän mielestään ovat tärkeimpiä? Tässä muutamia nostoja vastauksista: 

  • Apua henkilöstön motivoimiseen muutokseen, tulevaisuuden työelämätaitoihin ja strategiseen ajatteluun, jotta organisaatiomme tulevaisuusorientaatio olisi kunnossa. 
  • Miten kykenemme edistämään johtotason yhteistyötä ja osaamispotentiaalia koko valtiokonsernin hyväksi? 
  • Laajempi strateginen ymmärrys valtionhallinnosta. 
  • Yhteisen toimintakulttuurin luominen. 
  • Miten kehitetään entistä avoimempaa ja viestivämpää johtamista? 
  • Ihmisten asiakaslähtöinen johtaminen. 
  • Johtaminen jatkuvassa muutoksessa. 
  • Oman verkoston vahvistamista, uusia yhteistyökuvioita sekä verkoston johtamisen valmiuksia. 
  • Apua jäykkien rakenteiden ja opittujen toimintatapojen muuttamiseen koko valtionhallinnossa. 

Olemme osallistujiemme kanssa täysin samoilla linjoilla, edellä mainitut asiat ovat tärkeitä ja johtamiskoulutuksemme ottaa ne ja monet aiemmin mainitut teemat huomioon. 

Johtamisen ja esihenkilötyön koulutuksia

Kaikki koulutukset

Kysy lisää johtamisen ja esihenkilötyön koulutuksista