Sisältöön sitemap

Hankintakalenteri

HAUS kehittämiskeskus noudattaa hankinnoissaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016) (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397) ja kilpailuttaa hankinnat julkisten hankintojen kynnysarvojen mukaisesti. Kynnysarvon alittavat hankinnat toteutetaan HAUSin sisäisen pienhankintaohjeen mukaisesti.  

Myös palvelujen hankinnat, joihin käytetään kehitysyhteistyömäärärahoja, kilpailutetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisesti. Hallitustenvälisten sopimusten yhteydessä, kun hankinnat tehdään kumppanimaassa, osapuolet voivat sopia kilpailutuksessa noudatettavan kyseisen maan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

Kynnysarvon ylittävät hankinnat ilmoitetaan julkisten hankintojen Hilma-palvelussa laissa säädetyllä tavalla. Hilma on julkisten hankintojen palvelu, jossa julkisen sektorin ostajat voivat kilpailuttaa hankintojaan sekä ilmoittaa tulevista hankinnoistaan, käynnissä olevista kilpailutuksistaan ja päättyneiden kilpailutustensa tuloksista. 

Tutustu hankintakalenteriin

Hankintakalenterissa on ennakkotietoa tulevista hankinnoista sekä tietoa meneillään olevista hankinnoista. 

Avaa hankintakalenteri

Lisätietoa eri hankintamenettelyistä löytyy esimerkiksi Julkisten hankintojen käsikirjasta (2023), jossa on kuvattu tarjouskilpailun eri vaiheet ja toteutus. 

Lisätietoja