Sisältöön sitemap

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Perhekeskusajokortti-digikoulutus syntyi eOppivan fasilitoimana

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhtenäisille kriteereille hyvinvointialueiden kunnissa sekä Helsingissä rakentuvat perhekeskukset tarjoavat lasten, nuorten ja lapsiperheiden tueksi palveluja, joiden avulla oikeanlaista apua tarjotaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Valtakunnallisella tasolla kokonaisuus on työstynyt jo vuosia, mutta nykymuotoinen toiminta käynnistyi hyvinvointialueiden aloittaessa vuoden 2023 alussa.

Vaikka perhekeskuksiin liittyvän toiminnan järjestely on hyvinvointialueilla vielä eri vaiheissa ja osin keskenkin, on toiminta Varsinais-Suomen hyvinvointialueella (Varha) käynnistynyt hienosti. Keskeinen tekijä Varhan perhekeskuspalveluiden koostamisen ja lanseerauksen onnistumisessa on ollut selkeä ymmärrys alan ammattilaisten perustietoisuuden yhtenäistämisen tarpeellisuudesta. Ratkaisuksi keksittiin HAUSin eOppiva-tiimin kanssa työryhmäyhteistyönä tuotettu Perhekeskusajokortti-digikoulutus.

eOppiva-tiimin tukemana hyvinvointipalveluita perheille tuottavien alan ammattilaisten moniammatillisen työn vaatima laaja perustietoisuus on saatu nivottua aika- ja paikkariippumattomaksi koulutukseksi, ja tulokset ovat innostavia. Markkinointiin satsaamalla koulutus on lyhyessä ajassa kerännyt huikean määrän suorituksia, ja kyselläänpä positiivista palautetta niittävästä koulutuksesta kiinnostuneina myös muilta hyvinvointialueilta.

Koulutus kokoaa moniammatillisessa työssä tarvittavan perustiedon

Perhekeskus on verkostomaisesta, sähköisestä ja fyysisestä elementistä koostuva kokonaisuus, jonka hahmottaminen on etenkin takavuosina keskittynyt sen fyysiseen ulottuvuuteen. Saman katon alle sijoitetut palvelut toki helpottavat asiakkaita palveluiden äärelle sekä osaltaan moniammatillisen työn tekoa, mutta konkreettisten, hyvinvointialueiden kunnissa sijaitsevien rakennusten lisäksi Perhekeskus on kuitenkin paljon muutakin.

– Toiminnan kivijalkana korostan aina verkostomaisuutta, joka rakentuu Varhan, perhekeskusten sekä hyvinvointialueen kuntien sivistys-, nuoriso- ja liikunta- ja vapaa-ajan palveluissa työskentelevien lisäksi myös järjestöissä ja seurakunnissa lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työskentelevistä. Verkoston ammattilaisten voimin palvelut saadaan toimimaan parhaiten asiakkaidensa hyväksi, kertoo koko työhistoriansa perheiden hyvinvoinnin eteen työskennellyt Sami Luoto, joka projektipäällikkönä vastaa Varsinais-Suomen Tulsote-hankkeen alaisesta Perhekeskus-projektista.

Verkostomaisuuden lisäksi myös sähköisen ulottuvuuden merkitys korostuu etenkin tulevaisuudessa, sillä erilaisia palveluja, kuten omahoidollista materiaalia voidaan koostaa DigiFinlandin kehittämälle digitaaliselle alustalle. Vaikka digitaalisuutta oli jo hyödynnetty jonkin verran, alkoivat sen mahdollisuudet houkuttaa enenevässä määrin Perhekeskus-projektin taustatyön käynnistyessä vuonna 2022.

– Kokonaisuutta alettiin tuolloin työstää suunnittelun, keskustelun ja tiedottamisen kautta, ja pitämieni puheenvuorojen myötä ymmärsin, että kokonaisuus hahmottui kentällä ja etenkin perustason työntekijöiden keskuudessa epäselvänä. Pohdin haastetta ja sain ajatuksen työvälineestä, jolla tähän voitaisiin vastata kustannustehokkaasti ja pedagogisesti mielekkäällä tavalla; olin pitänyt suorittamastani palvelutietovarantoihin liittyvästä ajokorttikoulutuksesta (PTV), ja mielessäni alkoi työstyä avoin, maksuton, tiivis ja aika- ja paikkariippumaton ajokorttikoulutus, joka olisi kentällä vaivaton suorittaa, Luoto kertaa.

“Lopulta eOppivalle ei ollut vaihtoehtoja, kyllä edut olivat niin selkeät”

Luodon idea hyvinvointialueen yhteiset periaatteet ja käytänteet kokoavasta, Perhekeskuksen hallinnolle ja hyvinvointialueella toimiville sekä koko laajalle perhekeskusverkostolle suunnatusta koulutuksesta otettiin Varhan johdossa vastaan innostuneesti, ja se valikoituikin heti keskeiseksi työvälineeksi verkostomaisen perhekeskuksen vahvistamiseen. Seuraavaksi oli löydettävä kumppani avuksi toteutukseen.

Työ käynnistyi eOppiva-tiimissä digitaalisen oppimisen asiantuntijana toimivan Hanna Kosolan fasilitoimana; ensin hyvinvointialueella toimivista asiantuntijoista tuli koota projektitiimi, jolla olisi laaja-alaista ymmärrystä, osaamista ja kokemusta kunta-, sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä järjestökentältä. Luodon lisäksi mukaan lähtivät Raisio–Naantali–Rusko-perhekeskusalueen palveluohjaaja Minna Lehtinen, Tulsote-hankkeen projektipäällikkö ja neuvolapalvelut tunteva Taru Elo, Naantalin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Kaisa Rantala, Kaarina–Paimio–Sauvo-alueen vastaava koulukuraattori Marianne Ylinen sekä Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöjen järjestötoiminnan asiantuntija Maiju Lukkari.

Käytännön työn alkaessa projektitiimin jäsenet haastattelivat kukin kentän työntekijöitä, jotta myös asiakasrajapinnassa toimivien toiveet koulutukselle hahmotettaisiin. eOppivan projektipäällikön osaamisella ja Teams-työpajoissa tehdyllä työllä kokonaisuus alkoi hiljalleen muotoutua, ja lisäksi useat asiantuntijat antoivat arvokkaita ja näkemyksellisiä kommenttejaan käsikirjoitusvaiheessa. Käsikirjoitus-, kuvaamis- ja toteuttamisvaihe vietiin maaliin sitoutuneesti ja omien päätöiden rinnalla huhti-kesäkuun aikana.

“Näin hyvään fasilitointiin en ole ennen törmännyt!”

Projektitiimin laaja näkemyksellisyys ja sitoutunut ote tekemiseen olivat Luodon mukaan onnistumisen edellytyksiä, sillä työryhmän tekemistä ohjasi tiukka ja tarkka aikataulu. Suuret kiitokset ansaitseekin Kosolan ja eOppiva-tiimin tekemä projektinhallinta ja fasilitointityö, joilla hyvin suunnitellun projektin prosessit toimivat ja aikataulutukset pitivät hienosti.

– eOppiva-tiimin Hanna toimi nimettynä projektipäällikkönä ja fasilitaattorina, ja saimme apua ja tukea aina tarvitessamme ja lisäksi valtavasti kannustusta ja mukavalla tavalla osoitettua kiitosta. Usko tekemiseemme välittyi kirkkaana, ja positiivinen henki vei asioita eteenpäin. Näin hyvään fasilitointiin en ole ennen törmännyt! Luoto kiittelee.

Visuaalisuutta ja pelillisyyyttä hyödyntävä koulutus julkaistiin eOppiva-alustalla juhannusviikoilla, mutta sen varsinainen käyttöönotto, viestintä ja markkinointi pyörähtivät toden teolla käyntiin vasta elokuussa. Tästä huolimatta koulutuksen on suorittanut jo huimat 3000 osallistujaa. Luoto on levittänyt tietoa koulutuksesta tapaamalla ja tiedottamalla aktiivisesti muun muassa eri ammattiryhmien vastuuhenkilöitä. Tietoisuuden kasvaessa suorituksia odotetaan kertyvän kevääseen 2024 mennessä jo yli 5000.

Koulutuksen omaksuminen laajenee parhaillaan tasaisesti Varsinais-Suomen alueella. Aikataulut vaihtelevat kuntakohtaisesti, ja myös suorittaminen on tahosta riippuen joko velvoittavaa tai vahvasti suositeltua. Turun kaupunki on näyttänyt hienoa esimerkkiä linjaamalla koulutuksen velvoittavuudesta varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa Myös alueen muissa kunnissa on päätetty vastaavasta, ja perusopetuksen odotetaan seuraavan perässä. – Turun kaupungin merkittävä päätös kannustaa muitakin, uskoo Luoto.

Koulutusta on ollut helppo markkinoida, sillä sen tuottama arvo ymmärretään

Perhekeskuksen hallinnon tuella ja hanketyön mahdollistamana Luoto on vastannut koulutuksen markkinoinnista pääosin itse. Hyvinvointialueen jokaiselle kahdeksalle perhekeskusalueelle toteutettiin ensin tilaisuudet, joihin kutsuttiin kunkin perhekeskuspäällikön ja palvelualueiden edustuksen lisäksi myös kuntien sivistys- ja varhaiskasvatusjohtajat. Kuntakentän runsas osallistuminen on Luodon mukaan ollut tärkeää, sillä keskeinen periaate oli aloittaa sitouttaminen kunkin hallinnonalan johdosta – näin tieto saadaan edelleen vastuualueilla toimiville työntekijöille.

– Lisäksi olen ollut puhumassa johtotehtävissä toimivien verkostoissa, joissa omaksumiseen on ottauduttu todella ilahduttavasti – onpa toivottu jopa mahdollisuutta koulutuksen suorittamiseen, jotta työntekijätasolle markkinointi pohjautuisi omaan kokemukseen! Kentällä on kaivattu tietoutta perhekeskustoiminnasta, joten maksutonta, 45 minuutin mittaista koulutusta, jonka materiaalin äärelle voi myös halutessaan palata, on ollut kiitollista markkinoida. Koulutus mahtuu helposti arkeen, ja sen tuottama arvo työlle ja perheille ymmärretään, toteaa Luoto kiitollisena.

Tietoa koulutuksesta on saatu levitettyä hyvinvointialueen henkilöstöäkin laajemmalle, sillä esimerkiksi hankeviestinnän laatima tiedote tavoitti valtakunnallisia tiedotusvälineitäkin. Markkinointitoimien listaa kuunnellessa on helppo ymmärtää, ettei koulutuksen suosio ja sen omaksuminen tässä mittakaavassa ole sattumaa. Aktiivinen ja omistautunut tekeminen on Luodon mukaan ollut helppoa ja nopeaakin, sillä kontaktit ja luottamus keskeisiin toimijoihin niin Varsinais-Suomessa kuin valtakunnallisillakin foorumeilla ovat jo olleet olemassa.

– Olen jakanut koulutuksen ilosanomaa myös sosiaalisessa mediassa, ja uskon, että varmasti tälläkin on ollut vaikutuksensa koulutuksen ympärille syntyneessä hypessä. Tätä on ollut mukava seurata, ja katson meidän onnistuneen markkinoinnissa, sillä kiinnostusta on osoitettu myös muilta hyvinvointialueilta. Vastaavia ajokortteja ollaan nyt tuottamassa muuallakin, ja avuksi on myös kysytty lupaa materiaaliamme hyödyntämiseen. Vastaus tähän on tietysti ollut se ilmeisin! naurahtaa Luoto.

Tavoitteet asetettiin korkealle, ja eOppivan ammattitaito näkyy lopputuloksessa

Perhekeskusajokortti-koulutuksen toteutustyölle asetetut tavoitteet on nyt saavutettu, ja Varhassa lopputulokseen ollaan enemmän kuin tyytyväisiä. Koulutuksen vahvuus on sen selkeä sijainti eOppiva-sivustolla, joka on teknisesti helppo ratkaisu ja linkkipohjaisena helppo löytää ja markkinoida. Yksittäinen koulutustapahtuma tai esimerkiksi videokoulutus ei Luodon mukaan olisi voinut korvata digitaalista toteutustapaa näin suurella kohderyhmällä.

– Ratkaisu oli ainoa tapa toteuttaa korkealle asetetut tavoitteemme. Onnistumisen todentaa määrällinen ja laadullinen data, jonka kerääminen onkin keskeistä juuri eOppivan roolissa. Koulutus on kerännyt poikkeuksellisen paljon sanallista palautetta, joka on lähes poikkeuksetta todella positiivista. Hyvää materiaalia sekä aika- ja paikkariippumattomuutta on kiitelty, ja lisäksi kerrotaan oppimisesta ja siitä, kuinka koulutus on vaikuttanut jopa tapaan tehdä omaa työtä! hengähtää Luoto merkitykselliseksi kokemaansa palautetta.

Suosittu Perhekeskusajokortti on juuri saamassa sen oppeja syventävän lisäosan, sillä syksyn 2023 aikana tuotannossa on HAUSin fasilitoimana ja toteuttamana myös video puheeksiottamisesta. Kokemustensa perusteella Luoto suosittelee HAUSin ja eOppivan palveluita mielellään muillekin; keskeistä on Luodon mukaan se, että tarpeen lisäksi olemassa on myös jokin käyttökelpoinen idea, jonka pohjalta eOppiva-tiimii käynnistää tuotantoprojektin.

– Tämä on ollut hieno prosessi, josta on vain hyvää sanottavaa. Projektipäällikkömme Hanna on ihan mahdottoman huipputyyppi: positiivinen, kannustava, jämpti ja tehokas. Myös sopimusasioihin liittyvä muodollinen puoli on hoitunut HAUSin ison toimijan osaamisella ja tehokkuudella koulutuspäällikkö Hanna Siiran kanssa. Vaikka HAUSin monipuolisuus valtionhallinnon koulutus- ja kehitystalona tuli itselleni yllätyksenä, vakuutti se vahvasti. Tiedän, mistä lähden yhteistyökumppania mahdollisissa tulevissa tarpeissa hakemaan!

Kiinnostaisivatko teitäkin HAUSin ja eOppivan mahdollisuudet?

– Perhekeskusajokortti-työryhmän monipuolista asiantuntijuutta on ollut ilo fasilitoida, sillä ryhmän jäsenten arvostus jaettua ammattitaitoa kohtaan oli vilpitöntä. Lisäksi työhön sitouduttiin täydellisesti, joka oli tietysti kiitollinen lähtökohta työlleni työryhmän tukena. Erityisansiona haluan mainita Samin sitoutumisen koulutuksen markkinointiin ja viestintään; tämä on näkynyt hienosti myös koulutuksen suoritusmäärissä ja palautteissa, kiittelee digitaalisen oppimisen asiantuntija Hanna Kosola.

Välittömän yhteistyön Perhekeskus-projektissa mahdollistivat osaltaan eOppiva-tiimin ennakointi ja nopea reagointi, ja hyödyntämään päästiin osaamisen kirjoa digipedagogisesta ja visuaalisesta osaamisesta videotuotantoon. Yhteistyöhön HAUSin ja eOppivan kanssa Kosola kannustaakin kaikkia niitä tahoja, joissa digitaalinen koulutus on tunnistettu parhaaksi ja vaikuttavimmaksi ratkaisuksi oppimiseen ja kohderyhmän tavoittamiseen.

– Yhteistyö eOppivan kanssa on hyödyllinen ratkaisu toimijoille, jotka ovat valmiita heittäytymään ja sitoutumaan intensiiviseen yhteistyöhön sekä toteuttamaan digitaalisen koulutuksen oppimismuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmin. Kuten näette, saadaan sitoutuneella ja motivoituneella työryhmällä huippukoulutus aikaiseksi!

Aiheeseen liittyvää

Referenssit

HAUSin eOppiva integroitiin Business Finlandilla osaksi oppimista

Digitalisaatio on lisännyt verkko-opetuksen määrää kaikkialla yhteiskunnassa, ja näin myös erilaiset verkko-oppimisympäristöt, kuten eOppiva, ovat arkipäiväistyneet. Yksi eOppivan käyttöönsä ottaneista tahoista on Business Finland.

Lue lisää
Referenssit

Oikeusministeriön kehityshankkeeseen lisätehoja eOppivan asiantuntijuudella

HAUS kehittämiskeskuksen ylläpitämä ja valtiovarainministeriön rahoittama eOppiva on digitaalisen oppimisen ympäristö kaikille valtion työntekijöille ja virkamiehille. Oikeusministeriön HILDA-hankkeessa eOppiva-ympäristöä on hyödynnetty oppimisen apuvälineenä vuodesta 2020.

Lue lisää
Blogi

Mikro-Oppiva tarjoilee oivalluksia oman työn tueksi

eOppivan tarjontaan kuuluu nyt koulutuksien, blogien ja podcastien lisäksi oma videokanava. Ajattelemme, että oppimista on hyvä tarjota eri formaateissa ja eri tasoilla.

Lue lisää
Kaikki ajankohtaiset