koulutusohjelma

Valtion HR-kumppani

Uusi HR-kumppaniohjelma

HR ja henkilöstöjohtaminen on muutoksessa. Organisaatioiden menestyminen edellyttää uudistumiskykyä, jatkuvasti kehittyvää osaamista ja tuottavuutta. Uutta toimintaa leimaavat digitalisaatio, verkostoituminen ja kansainvälistyminen. Tämä kaikki heijastuu myös valtionhallinnon HR-toimintoon.

Henkilöstöhallinnon rooli onkin jo muuttunut yhä enemmän virastojen strategista johtamista tukevaan toimintaan. HR:n aktiivinen mukaantulo johtoryhmätyöhön sekä esimiesten että johtajien työn tueksi edistää koko organisaation kehittymistä. Johdon tuen kautta henkilöstöhallinnon ammattilainen nostaa koko henkilöstön työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia. Tule kirkastamaan oma roolisi valtion HR-kumppanina ja vie oma sekä virastosi osaaminen uudelle tasolle.

Koulutusohjelman hyödyt

Koulutusohjelman tavoitteena on toteuttaa HRBP (HR Business Partner –malli) käyttöönottoa tukeva kokonaisuus. Lisäksi saat ajantasaisen kuvan mallista ja tiedät, mitä taitoja tarvitaan tulevaisuudessa. Koulutusohjelman aikana HR ammatilaiset valmennetaan liiketoimintalähtöiseen ja viraston tuottavuutta paremmin tukevaan henkilöstäjohtamiseen.

  • Työstät oman projektisuunnitelman oman virastosi HR-kumppanimallin käyttöönotosta
  • Tunnet valtion HR kumppanimallin
  • Voit kehittää omaa osaamistasi ja organisaatiotasi HR-kumppanimallia hyödyntämällä
  • Mahdollisuus jalkauttaa malli virastoon useamman HR-ammattilaisen voimalla
  • Voit kehittää HR-palveluita substanssi- ja strategialähtöisiksi
  • Voit verkostoitua muiden HR-ammattilaisten kanssa
  • Ymmärrät strategisen henkilöstöjohtamisen haasteita ja osaat ennakoida tulevaisuutta

 

Huippuvalmentajat

Valmennuksessa on mukana on lukuisia huippuvalmentajia ja –kouluttajia, jotka haluavat tukea sinua ja organisaatiotasi, kun pohditte ja rakennatte juuri teille parhaiten sopivaa HR-kumppanimallia johdon ja ydintoiminnan strategiseksi tueksi.   Mm. Riina Hellström, PeopleGeeks Oy (kuvassa), Pirta Karlson, Vero, Teija Lahti-Nuuttila Business Finland, Risto Penttinen Fortum, Riitta Tihinen HAUS, Mari Näätsaari, VM, Janne Sariola Ramboll, Jari Koskinen, SID-ryhmä, Mari Työranta, Luonnonvarakeskus...

Johtajat kertovat

Ensimmäisessä päivässä Haikon Kartanossa on mukana myös organisaation johtoa puhumassa HR-kumppanuuden hyödyistä ja merkityksestä omalle organisaatiolle. Samalla keskustellaan ketterästä HR:sta ja mallin pääperiaatteista.

Ilmoittaudu mukaan kevään koulutukseen

Valtion HR-kumppaniin ilmoittaudutaan virastoittain

Tämä seitsemänpäiväinen ohjelma tarjoaa tukea uuden valtion HR kumppanimallin käyttöönottoa varten valtion virastoissa ja organisaatioissa. Erikoisuutena siihen ilmoittaudutaan kahden tai kolmen hengen tiimeissä virastoittain. Tämä lähestymistapa antaa paremman mahdollisuuden viedä uutta muutosta virastossa läpi sekä luonnollisen reflektion kollegoiden kesken. Koulutusohjelma tarjoaa lähipäivien lisäksi monimuotoisia oppimismahdollisuuksia webinaarien, digitaalisten koulutusten, vierailujen ja casejen parissa.

Lisäksi jokaisella osallistujalla on käytössään digitaalinen osallistumisympäristö keskusteluun ja opitun reflektointiin. Koulutusohjelmassa perehdytään parhaiden asiantuntijoiden johdolla HR Business Partner-mallin hyötyihin sekä sen jalkauttamiseen ja mittaamiseen organisaatiossa. Ohjelmassa käsitellään myös henkilöstöjohtamisen strategista roolia viraston osaamisen kehittämisessä.

Asiakastarina

Soile Röppänen, palvelujohtaja, Palkeet

Kumppanuusvalmennus oli hyvä kokonaisuus, jonka aikana sisäisesti vahvistui suunta ja näkemys kumppanuudesta syventyi. Kumppanuus ei synny hetkessä vaan vaatii luottamusta, yhteistä aikaa sekä kykyä ottaa uutta käyttöön ja luopua vanhasta

Lue lisää

Koulutusohjelman sisältö

Ensimmäisenä päivänä johtajat kertovat mitkä ovat HR-kumppanuuden hyödyt ja merkitys omalle virastolle. Lisäksi perehdytään ketterän HR:n periaatteita.  Toisena päivänä käsitellään valtion henkilöstöjohtamisen näkymiä tulevalle vuosikymmenelle. Lisäksi päivässä käsitellään laadukasta strategiatyötä erilaisia strategiaprosesseja ja malleja. Käymme myös läpi henkilöstöammattilaisen strategista roolia ja sitä, miten valtion HR Business Partnerin rooli muodostuu johtamisjärjestelmässä ja johtoryhmän jäsenenä. Keskustelemme myös siitä, miten organisaation omaa osaamista tuetaan strategialähtöisellä HR-suunnittelulla ja sen toimeenpanolla.

Päivän aikana käymme läpi hyvän HR-toiminnon rooleja ja vastuista strategisessa henkilöstösuunnittelussa. Hyvä henkilöstösuunnittelu on tulevaisuuden ennakointia ja siihen varautumista. Hyvällä HR-toiminnolla varmistetaan, että organisaatiolla on tulevaisuudessakin tarpeeksi toteuttajia, jotka osaavat asiansa ja ovat motivoituneita ja voivat hyvin pystyäkseen antamaan hyvän kehittämispanoksen viraston toimintaan. Kuulemme myös, miten tulevaisuustietoista yhteissuunnittelua voidaan käyttää henkilöstösuunnittelua. Tutustumme myös siihen, miten Valtiokonttorin Kaiku-palvellut voivat toimia HR-kumppanin tukena.

Kaikkien organisaatioiden menestys on niissä työskentelevien osaajien varassa. Rekrytointiprosessien yhteydessä HR:n osaamista olisi hyvä hyödyntää entistä enemmän esimiesten tukena. Tämän teeman myötä opimme, miten valtion HR Business Partner voi tukea esimiestyötä. Käymme läpi erilaisia malleja, hyviä käytäntöjä ja prosessikuvauksia esimiesten tukemisessa. Pääpaino on heidän tukemisensa erilaisten osaamistarpeiden tunnistamisessa.

Neljännessä teemassa kasvatamme HR-ammattilaisten osaamista muutosvaikuttajana. Henkilöstöjohtaminen on tasapainoilua vakauden ja joustavuuden välillä. Päivän aikana saamme erilaisia ideoita ja ajatuksia työkaluista ja menetelmistä, joilla HR-kumppani voi tukea johtoa ja esimiehiä muutostilanteissa.

Tiedolla johtaminen ja datan ymmärtäminen on myös osa HR Business Partnerin toimintakenttää ja työtä. Erilaista dataa kerätään paljon, mutta sen tulkinta on puutteellista. Päivässä opitaan miksi henkilöstötiedon käyttö ja erilaisten henkilöstöjohtamisen mittarien käyttö on tärkeää johtamisen apuna. Käymme läpi myös mitä yhteistä dataa ja millaisia synergiaetuja saavutamme käyttämällä taloustietoja HR-tiedon rikastamisessa. Päivän aikana perehdymme HR:n tiedolla johtamiseen työpajan muodossa.

Uudessa hallitusohjelmassa on lupaus hallinnon jatkuvasta oppimisesta. Tämä koskee luonnollisesti erittäin paljon HR-toimintoja. Tämän teeman tavoitteena on ymmärtää miten yksilö ja organisaatio voi oppia jatkuvasti, elinikäisesti ja ketterästi.  Lisäksi esittelemme koulutusohjelman aikana tehdyt projektisuunnitlelmat ja päivä päättyy todistuksien jakoon ja pieneen cocktail-tilaisuuteen.

Palvelut HaaS
Palvelut HaaS

Koulutusohjelman taustaa

Tämä koulutusohjelma pohjautuu valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin ja meidän yhteistyössä laatimaamme ohjelmaan, jota pilotoitiin vuonna 2018. Saadun palautteen pohjalta teimme koulutusohjelman sisältöön ja toteutustapaan pieniä parannuksia.