koulutusohjelma

Valtion HR-kumppani - nyt Early Bird -hinta organisaatiolle -10 %

Uusi HR-kumppaniohjelma

HR ja henkilöstöjohtaminen on muutoksessa valtionhallinnossa. Organisaatioiden menestyminen edellyttää uudistumiskykyä, jatkuvasti kehittyvää osaamista ja tuottavuutta. Uutta toimintaa leimaavat digitalisaatio, verkostoituminen ja kansainvälistyminen. Tämä kaikki heijastuu myös valtionhallinnon HR-toimintoihin.

Henkilöstöhallinnon rooli onkin jo muuttunut yhä enemmän virastojen strategista johtamista tukevaan toimintaan. HR:n aktiivinen mukaantulo johtoryhmätyöhön sekä esimiesten että johtajien työn tueksi edistää koko organisaation kehittymistä. Johdon tuen kautta henkilöstöhallinnon ammattilainen nostaa koko henkilöstön työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia. Tule kirkastamaan oma roolisi valtion HR-kumppanina valtionhallinnolle tarkoitetussa koulutusohjelmassa ja vie oma sekä virastosi osaaminen uudelle tasolle.

KEVÄÄN 2020 VALMENNUKSEN SUUNNITTELU ON JO PITKÄLLÄ – JAKSOJEN PÄIVÄMÄÄRÄT JA KOULUTTAJAT VARMISTUVAT MARRASKUUN AIKANA. KUN ILMOITAT ORGANISAATIOSI MUKAAN VIIMEISTÄÄN 5.12. – SAATTE EARLY BIRD-EDUN -10 %

Alustavat päivämäärät lähipäiville ovat 11.-12.2. / internaatti, 12.3., 31.3. 21.4., 14.5. ja 2.6. 

Koulutusohjelman hyödyt

Koulutusohjelman tavoitteena on toteuttaa HRBP:n (HR Business Partner –malli) käyttöönottoa tukeva kokonaisuus valtionhallinnon organisaation tarpeisiin.  Koulutusohjelman aikana HR-ammatilaiset valmennetaan liiketoimintalähtöiseen ja organisaation tuottavuutta paremmin tukevaan henkilöstäjohtamiseen.

  • Työstät oman projektisuunnitelman oman organisaatiosi HR-kumppanimallin käyttöönotosta
  • Tunnet valtion HR-kumppanimallin
  • Voit kehittää omaa osaamistasi ja organisaatiotasi HR-kumppanimallia hyödyntämällä
  • Mahdollisuus jalkauttaa malli omaan organisaatioosi useamman HR-ammattilaisen voimalla
  • Voit kehittää HR-palveluita substanssi- ja strategialähtöisiksi
  • Voit verkostoitua muiden HR-ammattilaisten kanssa
  • Ymmärrät strategisen henkilöstöjohtamisen haasteita ja osaat ennakoida tulevaisuutta

 

Huippuvalmentajat

Valmennuksessa on mukana on lukuisia huippuvalmentajia ja –kouluttajia, jotka haluavat tukea sinua ja organisaatiotasi, kun pohditte ja rakennatte juuri teille parhaiten sopivaa HR-kumppanimallia johdon ja ydintoiminnan strategiseksi tueksi.  Valmentajat varmistuvat marraskuun aikana.

Johtajat kertovat

Ensimmäisellä jaksolla on mukana myös kaksi johtajaa, jotka kertovat HR-kumppanuuden hyödyistä ja merkityksestä omalle organisaatiolleen ja itselleen johtajina. Samalla keskustellaan ketterästä HR:sta ja mallin pääperiaatteista.

Ilmoittaudu mukaan kevään koulutukseen

Valtion HR-kumppaniin ilmoittaudutaan virastoittain

Tämä seitsemänpäiväinen koulutusohjelma tarjoaa tukea valtion HR- kumppanimallin käyttöönottoa varten valtion  organisaatioissa. Ohjelmaan ilmoittaudutaan kahden tai kolmen hengen tiimeissä. Tämä lähestymistapa antaa paremman mahdollisuuden viedä uutta muutosta organisaatiossa läpi sekä luonnollisen reflektion kollegoiden kesken. Koulutusohjelma tarjoaa lähipäivien lisäksi monimuotoisia oppimismahdollisuuksia webinaarien, digitaalisten koulutusten, vierailujen ja casejen parissa.

Lisäksi jokaisella osallistujalla on käytössään digitaalinen osallistumisympäristö keskusteluun ja opitun reflektointiin. Koulutusohjelmassa perehdytään parhaiden asiantuntijoiden johdolla HR-kumppanimallin hyötyihin sekä sen jalkauttamiseen ja mittaamiseen organisaatiossa. Ohjelmassa käsitellään myös henkilöstöjohtamisen strategista roolia viraston osaamisen kehittämisessä.

Asiakastarina

Soile Röppänen, palvelujohtaja, Palkeet

Kumppanuusvalmennus oli hyvä kokonaisuus, jonka aikana sisäisesti vahvistui suunta ja näkemys kumppanuudesta syventyi. Kumppanuus ei synny hetkessä vaan vaatii luottamusta, yhteistä aikaa sekä kykyä ottaa uutta käyttöön ja luopua vanhasta

Lue lisää

Koulutusohjelman sisältö

Aloitamme valmennuksemme sillä, että kaksi johtajaa kertoo siitä, mitkä ovat HR-kumppanuuden hyöty ja merkitys heidän omalle organisaatiolleen ja heille itselleen johtajina. Lisäksi perehdymme ketterän HR:n periaatteisiin.  Käsittelemme myös valtion henkilöstöjohtamisen näkymiä tulevalle vuosikymmenelle ja pohdimme, mitä on laadukas strategiatyö ja minkälaisia erilaisia strategiaprosesseja ja -malleja on olemassa. Käymme  läpi henkilöstöammattilaisen strategista roolia ja sitä, miten valtion HR-kumppanin rooli muodostuu johtamisjärjestelmässä ja johtoryhmän jäsenenä. Keskustelemme myös siitä, miten organisaation omaa osaamista tuetaan strategialähtöisellä HR-suunnittelulla ja sen toimeenpanolla.

Päivän aikana käymme läpi hyvän HR-toiminnon rooleja ja vastuista strategisessa henkilöstösuunnittelussa. Kuulemme myös, miten tulevaisuustietoista yhteissuunnittelua voidaan käyttää osana henkilöstösuunnittelua. Tutustumme myös siihen, miten Valtiokonttorin Kaiku-palvellut voivat toimia HR-kumppanin tukena.

Tämän teeman myötä opimme, miten HR-kumppani voi tukea esimiestyötä. Käymme läpi erilaisia malleja, hyviä käytäntöjä ja prosessikuvauksia esimiesten tukemisessa.

Tässä lähipäivässä kasvatamme HR-ammattilaisten osaamista muutosvaikuttajana. Henkilöstöjohtaminen on tasapainoilua vakauden ja joustavuuden välillä. Päivän aikana saamme erilaisia ideoita ja ajatuksia työkaluista ja menetelmistä, joilla HR-kumppani voi tukea johtoa ja esimiehiä muutostilanteissa.

Tiedolla johtaminen ja datan ymmärtäminen ovat olennainen osa  HR-kumppanin toimintakenttää ja työtä. Opimme, miksi henkilöstötiedon käyttö ja erilaisten henkilöstöjohtamisen mittarien käyttö on tärkeää johtamisen apuna. Ymmärrämme myös,  millaisia synergiaetuja saavutamme käyttämällä taloustietoja HR-tiedon rikastamisessa.

Uudessa hallitusohjelmassa on lupaus hallinnon jatkuvasta oppimisesta. Valmennuksen viimeisenä paneudumme syvemmin siihen, miten yksilö ja organisaatio voi oppia jatkuvasti, elinikäisesti ja ketterästi.  Lisäksi esittelemme koulutusohjelman aikana tehdyt projektisuunnitlelmat ja päätämme päivän todistuksien jakoon ja cocktail-tilaisuuteen.

Palvelut HaaS
Palvelut HaaS

Koulutusohjelman taustaa

Tämä koulutusohjelma pohjautuu valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin ja meidän yhteistyössä laatimaamme ohjelmaan, jota pilotoitiin vuonna 2018. Saadun palautteen pohjalta teimme koulutusohjelman sisältöön ja toteutustapaan pieniä parannuksia.