koulutusohjelma

Valtion HR-kumppani - koko tiimi valmentautuu yhden hinnalla!

HR-kumppaniohjelma

HR ja henkilöstöjohtaminen on muutoksessa valtionhallinnossa. Organisaatioiden menestyminen edellyttää uudistumiskykyä, jatkuvasti kehittyvää osaamista ja tuottavuutta. Uutta toimintaa leimaavat digitalisaatio, verkostoituminen ja kansainvälistyminen. Tämä kaikki heijastuu myös valtionhallinnon HR-toimintoihin.

Henkilöstöhallinnon rooli onkin jo muuttunut yhä enemmän virastojen strategista johtamista tukevaan toimintaan. HR:n aktiivinen mukaantulo johtoryhmätyöhön sekä esimiesten että johtajien työn tueksi edistää koko organisaation kehittymistä. Johdon tuen kautta henkilöstöhallinnon ammattilainen nostaa koko henkilöstön työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia. Tule kirkastamaan oma roolisi valtion HR-kumppanina valtionhallinnolle tarkoitetussa koulutusohjelmassa ja vie oma sekä virastosi osaaminen uudelle tasolle.

 

 

Koulutusohjelman hyödyt

Koulutusohjelman tavoitteena on toteuttaa HRBP:n (HR Business Partner –malli) käyttöönottoa tukeva kokonaisuus valtionhallinnon organisaation tarpeisiin.  Koulutusohjelman aikana HR-ammatilaiset valmennetaan liiketoimintalähtöiseen ja organisaation tuottavuutta paremmin tukevaan henkilöstöjohtamiseen.

  • Työstät oman projektisuunnitelman oman organisaatiosi HR-kumppanimallin käyttöönotosta
  • Tunnet valtion HR-kumppanimallin
  • Voit kehittää omaa osaamistasi ja organisaatiotasi HR-kumppanimallia hyödyntämällä
  • Mahdollisuus jalkauttaa malli omaan organisaatioosi useamman HR-ammattilaisen voimalla
  • Voit kehittää HR-palveluita substanssi- ja strategialähtöisiksi
  • Voit verkostoitua muiden HR-ammattilaisten kanssa
  • Ymmärrät strategisen henkilöstöjohtamisen haasteita ja osaat ennakoida tulevaisuutta

 

Huippuvalmentajat

Valmennuksessa on mukana monia huippukouluttajia ja -valmentajia, jotka haluavat tukea sinua, tiimiäsi ja organisaatiotasi, kun pohditte ja rakennatte juuri teille parhaiten sopivaa HR-kumppanimallia johdon ja ydintoiminnan strategiseksi tueksi.

Johtajat kertovat

Pääset kuulemaan myös johtajien puheenvuorot HR-kumppanuuden hyödyistä ja merkityksestä omalle organisaatiolleen ja itselleen johtajina. Samalla pohdimme oman työmme ketteröittämistä ja muotoilua.

Valtion HR-kumppaniin ilmoittaudutaan virastoittain

Tämä seitsemänpäiväinen koulutusohjelma tarjoaa tukea valtion HR- kumppanimallin käyttöönottoa varten valtion  organisaatioissa. Ohjelmaan ilmoittaudutaan kahden tai kolmen hengen tiimeissä. Tämä lähestymistapa antaa paremman mahdollisuuden viedä uutta muutosta organisaatiossa läpi sekä luonnollisen reflektion kollegoiden kesken. Koulutusohjelma tarjoaa lähipäivien lisäksi monimuotoisia oppimismahdollisuuksia webinaarien, digitaalisten koulutusten, vierailujen ja casejen parissa.

Lisäksi jokaisella osallistujalla on käytössään digitaalinen osallistumisympäristö keskusteluun ja opitun reflektointiin. Koulutusohjelmassa perehdytään parhaiden asiantuntijoiden johdolla HR-kumppanimallin hyötyihin sekä sen jalkauttamiseen ja mittaamiseen organisaatiossa. Ohjelmassa käsitellään myös henkilöstöjohtamisen strategista roolia viraston osaamisen kehittämisessä.

Suosittelemmekin varaamaan kevään aikana edellä mainitut sisällöt huomioiden kokonaisuudessaan aikaa noin 8-9 päivää. Kevään aikana viedään oppeja saman tien käytäntöön ja työstetään oman organisaation HR-kumppanimalliin liittyvää projektitehtävää. Aikaisempien osallistujien antaman palautteen perusteella, valmennuksen sisällöt, sisältäen luontevat valmennus- ja sparraustuet, tukevat erinomaisesti oman mallin kehittämistä käytännössä.

 

Asiakastarina

Soile Röppänen, palvelujohtaja, Palkeet

Kumppanuusvalmennus oli hyvä kokonaisuus, jonka aikana sisäisesti vahvistui suunta ja näkemys kumppanuudesta syventyi. Kumppanuus ei synny hetkessä vaan vaatii luottamusta, yhteistä aikaa sekä kykyä ottaa uutta käyttöön ja luopua vanhasta

Koulutusohjelman sisältö – pääkohdittain, tarkka päivien sisältö vahvistuu aina kullakin toteutuskerralla

Ensimmäisen koulutuspäivän aikana kuulet HR-kumppanuuden hyödyistä ja merkityksestä johtajan näkökulmasta hänen organisaatiolleen sekä hänelle itselleen johtajina. Käsittelemme myös valtion henkilöstöjohtamisen näkymiä tulevalle vuosikymmenelle. Perehdymme lisäksi syvemmin oman työmme ketteröittämiseen ja muotoiluun.

Toisen koulutuspäivän aikana pohdimme, mitä on laadukas strategiatyö ja minkälaisia erilaisia strategiaprosesseja ja -malleja on olemassa. Käymme läpi henkilöstöammattilaisen strategista roolia ja sitä, miten valtion HR-kumppanin rooli muodostuu johtamisjärjestelmässä ja johtoryhmän jäsenenä. Keskustelemme myös siitä, miten organisaation omaa osaamista tuetaan strategialähtöisellä HR-suunnittelulla ja sen toimeenpanolla.

Päivän aikana käymme läpi hyvän HR-toiminnon rooleja ja vastuita strategisessa henkilöstösuunnittelussa. Sekä miten suunnittelua tehdään pitkäjänteisesti ja ennakoiden. Tutustumme ja pohdimme edelleen työn monipaikkaisuuteen liittyvää tematiikkaa osana muuttuvia työn tekemisen käytäntöjä.

Työntekijän kokemus siitä, millaista tukea hän saa HR:lta ja esimiehiltään oman työuransa eri vaiheissa, vaikuttaa työnantajakuvaan sekä työntekijöiden sitoutumiseen ja motivaatioon tehdä työnsä hyvin. Päivittäisen johtamistyön onnistumiseksi esimiesten HR:ltä saama tuki on tärkeää.

Käymme läpi esimiestyön tukemisen moninaista tehtäväkenttää sekä teorian että käytännön harjoitusten kautta – hahmotamme esim. osallistuvien organisaatioiden nyky -ja tavoitetilaa henkilöstöprosessien ohjaamisesta osaamisen arviointiin ja kehittämiseen. Opimme valmentavasta työotteesta ja johtamisesta sekä siitä, miten HR-kumppaneina voimme auttaa esimiehiä onnistumaan näissä tärkeissä tavoitteissa. Saamme myös työvälineitä oman osaamisemme arviointiin ja kehittämiseen HR-kumppaneina esimiestyön tukemisessa.

Tiedolla johtaminen ja datan ymmärtäminen ovat olennainen osa  HR-kumppanin toimintakenttää ja työtä. Opimme, miksi henkilöstötiedon käyttö ja erilaisten henkilöstöjohtamisen mittarien käyttö on tärkeää johtamisen apuna. Ymmärrämme myös,  millaisia synergiaetuja saavutamme käyttämällä taloustietoja HR-tiedon rikastamisessa.

Tässä lähipäivässä kasvatamme HR-ammattilaisten osaamista muutosvaikuttajana. Henkilöstöjohtaminen on tasapainoilua vakauden ja joustavuuden välillä. Päivän aikana saamme erilaisia ideoita ja ajatuksia työkaluista ja menetelmistä, joilla HR-kumppani voi tukea johtoa ja esimiehiä muutostilanteissa.

Uudessa hallitusohjelmassa on lupaus hallinnon jatkuvasta oppimisesta. Valmennuksen viimeisenä paneudumme syvemmin siihen, miten yksilö ja organisaatio voi oppia jatkuvasti, elinikäisesti ja ketterästi.  Lisäksi esittelemme koulutusohjelman aikana tehdyt projektisuunnitlelmat ja päätämme päivän todistuksien jakoon ja yhteiseen juhlahetkeen.

Palvelut HaaS
Palvelut HaaS

Koulutusohjelman taustaa

Tämä koulutusohjelma pohjautuu valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin ja HAUSin yhteistyössä laatimaamme ohjelmaan, jota pilotoitiin vuonna 2018. Sisältöä ja toteutustapaa on kehitetty edelleen mm. eri toteutuskertojen palautteiden pohjalta.

Parhaimmillaan HR-kumppaniksi valmentautuu kolme ammattilaista yhden hinnalla

Varmista oman organisaatiosi HR-kumppanimallille parhaat mahdolliset edellytykset ja ilmoita osaajasi mukaan valmennukseen.  Parhaimmillaan HR-kumppaniksi valmentautuu kolme ammattilaista yhden hinnalla.

Tarkempia tietoja saat suoraan johtaja Tuija Salmikannakselta tuija.salmikannas@haus.fi.