Sisältöön sitemap

JOPA-palvelu Oikeusrekisterikeskuksen tukena oikeusvaltion eteen tehtävässä tärkeässä työssä

– Jatkuvan oppimisen palvelu – voisiko se toteutua ajassa, jossa osaaminen on työelämän elinehto? 

Näin visioi HAUSin koulutusliiketoiminnasta vastaava Petteri Kallio jatkuvaa oppimista ja sitä, kuinka valtionhallinnossa nykyisellään koulutuksiin käytettävällä rahamäärällä voitaisiin lisätä ja tehostaa henkilöstön koulutusta. – Valtion henkilöstötilinpäätös ja VTV:n tarkastusraportti tukivat jatkuvan oppimisen palvelukonseptin ajattelumallia, joten me HAUSissa päätimme laittaa projektin pystyyn, kuvailee kehitystyöstä 6-henkisen projektitiimin vetäjänä toiminut Kati Kivistö

Projektitiimin tavoitteena on ollut rakentaa valtionhallinnolle sellainen valtion virastojen osaamisen kehittämistä tukeva palvelukonsepti, jolla lisättäisiin organisaatioiden ja niiden henkilöstön oppimisen tuloksellisuutta, keskitettäisiin ja mitattaisiin vaikuttavuutta sekä laajennettaisiin koulutuksia uusiin asiantuntijaryhmiin. Tammikuussa 2023 lanseeratun JOPA-palvelun lähtökohtana on toimia virastojen osaamisen kehittämisen kumppanina. Samalla projektitiimi muuttui jatkuvan oppimisen palvelun tiimiksi.

Palvelun pääajatuksena on tarjota vuosisopimusperustaista palvelua, jossa koulutusten määrää ei ole rajoitettu, vaan yhdellä organisaatiokohtaisella vuosimaksulla koko henkilöstö voi osallistua rajattomasti palveluun sisältyviin koulutuksiin. Vuositasoinen koulutustarjonta kattaa n. 270 valtion yhteisiin osaamisalueisiin liittyvää koulutusteemaa sekä kumppani Eduhousen ICT-teemaa. Lisäksi tarjolla on ICT pro -valmennuskokonaisuus erityisesti IT-organisaatioiden asiantuntijoille.

Erilaisia malleja jatkuvalle oppimiselle pohdittiin myös oikeusministeriön hallinnonalalla toimivassa Oikeusrekisterikeskuksessa, jossa osaamisen kehittäminen on kaiken keskiössä. Aiemmin koulutusvolyymi sekä kumppaneiden etsiminen ja sovittaminen työllistivät virastossa hallinnollisesti, ja kun koulutusyhteistyö HAUSin kanssa oli jo käynnissä, päädyttiin virastossa yhteen pääkumppanuuteen osaamisen kehittämisessä. Yhdessä suunniteltiin ja muotoiltiin myös tarjonta kuluvan vuoden ICT pro -kokonaisuudelle.

Oikeusrekisterikeskuksesta hallinnonalan digitalisaation kiihdyttäjä ja edistäjä

Oikeusrekisterikeskus vastaa oikeusministeriön hallinnonalan keskeisistä rekistereistä, varallisuusrangaistusten täytäntöönpanosta sekä tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta. Tämän lisäksi virasto toimii hallinnonalan IT-hankintayksikkönä ja on itsenäinen kirjanpitoyksikkö. Organisaatiossa työskentelee noin 200 asiantuntijaa, joista runsaat 100 toimii IT-palveluiden tietojärjestelmäkehityksen ja -ylläpidon tehtävissä, noin 60 täytäntöönpano-, rekisterinpito ja tiedonhallintatehtävissä sekä noin 20 organisaation toiminnan tukitehtävissä.

Oikeushallinnon täytäntöönpanossa viraston rooli on kasvava, ja keskeisten rekisterien ylläpitäjänä henkilöstön osaamisen tarve ulottuu sähköistymiseen, kansalaispalvelujen kehittymiseen sekä vahvasti nouseviin EU- ja kansainvälisyyskulmiin. Vaalitietojärjestelmän kehittäminen ja vaalien aikaisena vaalitukena toimiminen tuovat osaltaan digitalisaatioon ja yhteiskunnan toimintaan liittyviä osaamistarpeita, ja omien virastovastuiden lisäksi ORK:n rooli on myös säteillä uudistamis- ja digitalisaatiovoimaa koko hallinnonalalle

– Toimimme hallinnonalan keskitettynä digitoimijana, eli vastaamme palveluiden ja järjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta, ja juuri tällä osa-alueella meillä on vahvin rooliuudistuminen käynnissä. Jotta pystymme viemään ratkaisuja ja toimintamalleja viraston ulkopuoliseen ympäristöön, tulee meidän pysyä osaamisessa ajan hermolla – tai jopa vähän edellä! Oikeusrekisterikeskus on matkalla hallinnonalan digitalisaation kiihdyttäjäksi ja edistäjäksi, viraston päällikkö, ylijohtaja Jussi Kivinen kuvaa.

Oikeusrekisterikeskuksessa osaamisen kehittäminen on strategian keskiössä

Oikeusrekisterikeskuksessa osaamisen kehittämisellä on ratkaisevan tärkeä merkitys kaikessa toiminnassa ja tekemisessä. Viraston visio on olla oikeushallinnon ketterä digikumppani ja luotettu tietovarantojen osaaja, ja tässä kivijalkana on henkilöstön asiantuntijuus ja tulevaisuuteen katsova osaamisen kehittäminen. ORK:ssa tämä on Kivisen mukaan viety niin keskelle strategiaa ja visiota kuin vain mahdollista. 

– Osaamisen kehittäminen on muutakin kuin ne resurssit, joilla budjetissa on varauduttu kouluttautumiseen. Se on erityisesti sitä, kuinka luomme käytäntöjä tukemaan osaamisen järjestelmällistä kehittämistä arjessa. Se on toki kouluttautumista, mutta myös oikeanlaisia mentorointisuhteita ja sopivassa nousukulmassa olevia haastavampia tehtäviä. Meillä fokus on valmentavassa johtamisessa, eli siinä, kuinka luomme yhdessä henkilöstön kanssa nousujohteisia urapolkuja. Katson, että tämä on meille virastona kilpailuvaltti, ja henkilöstön palaute on ollut positiivista, Kivinen selvittää.

Valmentavalla johtamisella luodaan imua työssä kasvamiseen; se rakentaa ammatillista itseluottamusta yksilötasolla ja kumuloituu eteenpäin työhyvinvointina, joka kasvaessaan vaikuttaa suoraan siihen, kuinka virasto saavuttaa tavoitteensa. Globaali kilpailutilanne etenkin IT-alan osaajista on tuttu haaste myös ORK:ssa, ja osaamisen kehittäminen tunnistetaan tärkeäksi veto- ja pitovoiman kannalta. Oikeusvaltion hyväksi tehtävän, merkityksellisen työn lisäksi saa virastossa kasvaa ja kehittyä asiantuntijana.

– Voimme näin tarjota hyvin positiivisia näkymiä tulevaisuuden urapolulle, kun yksittäinen työntekijä kokee kehittyvänsä ja olevansa mukana luomassa edellytyksiä omalle uralleen. Tottakai tämä näkyy myös tiimien, ryhmien ja yksiköiden toiminnassa toimintamallien ja toiminnan kehittymisenä, sillä kun on opittu yhdessä asioita, puhutaan yhteistä kieltä, selvittää virastossa Järjestelmäpalveluiden Osaamisyksiköstä vastaava päällikkö Timo Ala-Fossi.

JOPA-palvelun tarjonta on “ihastuttavan holistinen”

Oikeusrekisterikeskuksen tavoitteena on ollut koulutuskokonaisuuden ja jatkuvaan oppimiseen liittyvien käytäntöjen modernisoiminen, ja tätä on toteutettu yhdessä HAUSin kanssa sekä JOPA-palvelun puitteissa. Yhtäältä virkamies tarvitsee asiantuntijuutensa tueksi perustiedot ja -taidot, jotta kykenisi toimimaan viraston vaatimusten mukaisesti: lain ja säätelyn mukaisesti ja turvallisesti. Toisaalta perusosaamisen ja työelämätaitojen lisäksi myös substanssiosaamisen kehittäminen osana erityisasiantuntijuutta on tärkeää. 

– Ensisijainen tavoite jatkuvalle oppimiselle on toiminnan laadukkuuden, turvallisuuden ja lainmukaisuuden varmistaminen. Hallinnonalan osalta meillä on hallittavana sellaisia tärkeitä tietoja ja toimintoja, joissa tarvittavat perustiedot tulee osata kattavasti. Lisänä tulee esimerkiksi digitalisaatiotoiminta, johon liittyy paljon laaja-alaista osaamista, ja haluamme varmistaa koulutuksin, että henkilöstöllämme on osaamista myös tämän perustan osalta. Lisäksi tulevat tilanteet, joissa erityisasiantuntemusta syvennetään, kertoo Ala-Fossi.  

JOPA-palvelussa ilahduttaa sen räätälöitävyys, ja virastosta kokonaisuutena vastaavan silmin Kivinen kertoo iloitsevansa palvelun “ihastuttavan holistisesta” tarjonnasta: – Sitä löytyy laaja-alaisesti eri osa-alueilta ja lisäksi syvemmälle IT-puolelle. Substanssiosaamisen lisäksi löytyy hienosti työelämävalmiuksiin ja henkilökohtaiseen oppimiseen liittyviä osaamisen ja resilienssin kehittämisen kokonaisuuksia. JOPA mahdollistaa erityisen hienosti oppimispolkujen räätälöitävyyden urapolkuihin niin tiimi- kuin yksilötasoilla.

Vaikka Oikeusrekisterikeskuksen henkilöstömäärä on toistaiseksi hyvin maltillinen suhteessa ohjausrooleissa tehtävän työn määrään, on viraston roolin kasvaessa kasvussa myös sen henkilöstömäärä. Tämä luo osaltaan kasvavaa tarvetta perehdyttämiseen ja sen kehittämiseen. Ala-Fossin mukaan JOPA palveleekin erityisen hyvin osana perehdyttämistä ja silloin, kun viraston sisällä siirrytään uusiin tehtäviin. Perehdyttämisen tueksi uudelle työntekijälle on mahdollista rakentaa esimerkiksi henkilökohtaisesti räätälöity paketti, joka koostuu juuri roolin kannalta olennaisista, tärkeistä ja merkityksellisistä teemoista.

Yhden pääkumppanuuden hyödyt tiivistyvät ICT pro -osiossa

JOPA-palvelun suurimmat hyödyt – hallinnollisen taakan keventyminen ja kellotaajuuden lisääntyminen – tiivistyvät Ala-Fossin ja Kivisen mukaan ICT pro -osiossa, jonka vuoden 2023 sisällöt on suunniteltu ja muotoiltu HAUSin ja ORK:n asiantuntijoiden yhteistyönä. Koska digikehittäminen ja -toiminta kehittyvät nopeasti, tulee uudistumisen varmistamiseksi tarjota ja uudistaa IT-tekemiseen liittyviä kokonaisuuksia riittävän usein. Aiemmin tämä työllisti kovastikin, mutta JOPA toi mukanaan lukuisia pragmaattisia hyötyjä.

– ICT pro on kokonaisuus, jonka kehittämistä ja rakentamista HAUSilta toivoimme. Digikehittämisessä ja siihen liittyvässä toiminnassa on tiettyjä de facto -toimintatapoja ja -kokonaisuuksia, joista juontuu oppimiskokonaisuuksia. Halusimme varmistaa, että meillä on sellaiset sopivat peruspaketit, joilla henkilöstölle saadaan osaamista ketterästi tehtävien vaihdon ja aloittamisen yhteydessä – sekä miksei tietysti kertauksenakin, Ala-Fossi selvittää.

Suurimmat palvelun käyttöön liittyvät hyödyt ovat ICT pro -kokonaisuudessa, sillä viraston roolin vuoksi koulutusvolyymi on aina ollut kova: – On ollut työllistävää rakentaa koulutuksia kumppani kerrallaan etsien ja sovittaen. HAUSin yhteistyön myötä hallinnollinen taakka helpottuu ja saamme osaamisen kehittämisestä vastaaville aikaa henkilöstön tarpeiden ja sisältöjen sovittamiseen. Yhden pääkumppanuuden periaate tuo merkittävää helpotusta.

– ICT PRO:ssa tämä on sidotumpaa projektien käynnistymiseen ja roolittamiseen, jolloin asiantuntijan on usein hyödyllistä kouluttautua ja käydä tietty kokonaisuus. Aivan olennaista tässä on kellotaajuuden kasvaminen, sillä itse tehtynä tietyt toteutukset ovat olleet meillä aiemmin vain kerran tai kaksi vuodessa. ICT PRO luo mahdollisuuksia sille, että osallistuminen koulutuksiin on personoidumpaa asiantuntijan kannalta, ja tätä voi myös paremmin sovittaa työtehtävien vuodenkiertoon, summaa Ala-Fossi.

HAUSin kumppanuus on arvo jo itsessään

Puolisen vuotta sitten alkanut jatkuvan oppimiseen liittyvä yhteistyö on Kivisen ja Ala-Fossin mukaan toiminut hyvin, ja lyhyessä ajassa on otettu selkeitä edistysaskeleita kehitystyössä. HAUSin asiantuntijuus sekä proaktiivisuus miellyttävät – olkoonkin, että HAUSin valinta kumppaniksi on ollut tärkeä myös itseisarvoltaan. Vaikka JOPA-palvelun käyttöönotossa ollaan vasta alussa, tulee yhteistyö HAUSin kanssa jatkumaan myös tulevaisuudessa.

– HAUSin tieto, kokemus ja tekevät kädet ovat selkeä apu tällaista toimintaa kehitettäessä ja pyöritettäessä, sillä he ovat ammattilaisia näissä teemoissa. Olemme onnistuneet rakentamaan sellaisen palveluiden ja toimintojen kivijalan, josta on hyvä jatkaa eteenpäin. HAUSin asiantuntijoiden kanssa kommunikoimme avoimesti ja toimimme ratkaisuhakuisesti, ja juuri tätä aktiivisuutta arvostan heissä. Jatkuvan oppimisen palvelut ovat kattavat ja laajat, ja niiden hyödyntäminen tullee meillä vain laajenemaan, pohtii Ala-Fossi yhteistyön kulkua. 

Kumppanuudessa on Kivisen mukaan arvo jo itsessään: – Arvostan myös sitä, kuinka HAUS on proaktiivisesti suuntaamme toiminut. Valtionhallinnon toimijana HAUSilla on samanlainen rooli osa-alueellaan kuin meillä virastona omallamme. Katson, että palveluja hyödyntämällä vahvistamme osaltamme HAUSin roolia, ja kun vielä lisäksi autamme heitä kehittämään palvelujaan, säteilee antamamme panostus koko valtionhallinnon hyödyksi. Tämä tuo kokonaisetua, sillä soudamme kaikki yhdessä samaa venettä samaan suuntaan.

Oikeusrekisterikeskuksessa HAUSiin ollaan tyytyväisiä, ja viraston päällikön on helppo ja mukava suositella jatkuvan oppimisen palveluja muillekin valtionhallinnon verkoistoissa toimiville: – Mielelläni suosittelen HAUSia ja heidän konseptejaan, jotka hyödyttävät valtionhallintoa laajasti eri virastoissa. Kannustan kaikkia suomalaisessa yhteiskunnassa pitämään jatkuvan oppimisen lippua korkealla henkilökohtaisesti ja myös työnantajatahoilla – sitä tämä maa alati kehittyvässä ja muuttuvassa maailmassa tarvitsee!

Olisiko teilläkin tarvetta oppimisen kehittämiselle?

Mietityttääkö oman organisaatiosi oppiminen ja kyky uudistua? Haluaisitko kuulla lisää siitä, kuinka voitte Oikeusrekisterikeskuksen tapaan hyödyntää HAUSin asiantuntijuutta ja JOPA-palvelua jatkuvan oppimisen ja sen kehittämisen tukena?

Jatkuvan oppimisen asiantuntijamme, asiakas- ja koulutuspäällikkö Kati Kivistö kertoo sinulle mielellään lisää! Lisää JOPA-palvelusta voit lukea täältä.

Valitse henkilö

Aiheeseen liittyvää

Kaikki ajankohtaiset