Sisältöön sitemap

Viestintä- ja vuorovaikutusvalmennukset

Mediavalmennus 

Omasta vastuualueesta viestiminen on osa jokaisen asiantuntijan ja johtajan työtä. Mediavalmennus tarjoaa käytännönläheisen katsauksen median toimintatapoihin ja auttaa parantamaan yhteistyötä toimittajien ja sisällöntuottajien kanssa. Valmennuksen tavoitteena on kehittää omia valmiuksia viestiä, antaa haastatteluja ja toimia mediakentässä erilaisissa tilanteissa. Valmennukseesisältyy yksilöllisesti räätälöidyharjoitukset 

Kriisiviestintävalmennus 

Kriisissä on liian myöhäistä opetella kriisiviestintää. Hanki valmiudet hyvissä ajoin osallistumalla kriisiviestintävalmennukseen. Valmennus tarjoaa katsauksen erilaisten kriisien syntyyn, ennaltaehkäisyyn ja hoitamiseen viestinnän keinoin. Osana kokonaisuutta käsitellään myös muita haastavia ilmiöitä, kuten valeinformaatiota ja maalittamista. Tavoitteena on parantaa omia kriisiviestinnän taitoja, auttaa tunnistamaan ja ratkaisemaan kriisejä myönteisellä tavalla ja selvitä erilaisista haasteellisista tilanteista. Valmennukseen sisältyy omien potentiaalisten kriisiaiheiden arviointi sekä harjoitteluosuus. 

Esiintymisvalmennus 

Asiantuntijuuteen kuuluu oman asian selkeä muotoilu ja vakuuttava esittäminen. Esiintymisvalmennus tarjoaa käytännöllisen lähestymistavan omien viestien ja esiintymistaitojen kehittämiseen. Tavoitteena on entistä sujuvampi viestintä erilaisissa esiintymistilanteissa. Valmennuksen aikana tunnistetaan omat vahvuudet ja työstetään omista materiaaleista entistä vaikuttavampia. Kokonaisuuteen sisältyy harjoitteluosuus, josta saa henkilökohtaisen palautteen kehitysehdotuksineen. 

Vaikuttava vuorovaikutus 

Asiantuntijatyössä onnistuminen vaatii hyvää yhteistyötä ja asioiden eteenpäinviemistä sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa. Vaikuttavan vuorovaikutuksen valmennuksessa opitaan konkreettisia taitoja viestiä vaikuttavasti eri tilanteissa ja foorumeilla. Miten viedään asioita eteenpäin dialogisella ja kuuntelevalla otteella? Kuinka oma viesti muotoillaan vaikuttavaksi? Miten omaa vuorovaikutustyyliä ja -työkalupakkia monipuolistetaan? Valmennuksen fokus valitaan valmennettavien vuorovaikutus- ja vaikuttamishaasteiden mukaan. 

Argumentointi- ja neuvottelutaidot 

Asiantuntijatyössä tulee usein tilanteita, jotka vaativat kykyä neuvotella ja perustella. 

Argumentointi- ja neuvottelutaitojen valmennus syvennytään argumentointiin, vasta-argumenttien ja erimielisyyksien käsittelyyn sekä neuvottelutaitoihin. Kokonaisuuteen sisältyy argumentointi- ja neuvottelutilanteiden harjoittelu. 

Vaativat neuvottelut  

Tässä valmennuksessa pureudutaan haastaviin neuvotteluihin: valmistautumiseen, erilaisiin neuvottelutyyleihin, neuvottelustrategioihin sekä hyvää vuorovaikutukseen vaativissa neuvottelutilanteissa.  Tarvittaessa valmennuksessa keskitytään kansainvälisiin, englanniksi käytäviin neuvotteluihin. Kokonaisuuteen sisältyy haastavien neuvottelutilanteiden harjoittelu.  

Sosiaalisen median valmennus 

Miten onnistua sosiaalisessa mediassa? Käytännöllinen ja tiivis paketti sosiaalisesta mediasta asiantuntijan näkökulmasta. Tavoitteena on auttaa asiantuntijaa valitsemaan itselleen sopivimmat tavat viestiä ja vuorovaikuttaa sosiaalisessa mediassa.  

Tarvittaessa valmennuksessa voidaan keskittyä johonkin tiettyyn sosiaalisen median kanavaan tai virkamiesten kohtaamiin haastaviin tilanteisiin somessa. Räätälöimme somevalmennuksia myös kehittämisideoita kaipaaville valtion viestintätiimeille. 

Johtajan viestintätaidot 

Johtaminen on vuorovaikutusta! Johtaja saavuttaa tavoitteensa vain, kun hän osaa viestiä työntekijöiden ja muiden sidosryhmiensä kanssa. Valmennuksen sisältö räätälöidään ryhmän tarpeiden mukaan. Valmennuksen fokus voi olla esimerkiksi joku seuraavista: 

 • Johtajan viestintätaidot: työkaluja osallistavaan vuorovaikutukseen, motivaation ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä haastavien keskustelujen käymiseen  
 • Innostava johtamisviestintäMitä ovat psykologiset perustarpeet ja miten niitä hyödynnetään  johtamisviestinnässä? Osallistujat perehtyvät työntekijäkokemukseen ja pohtivat omia tapojaan viestiä. He oppivat lähijohtajan tärkeimmät viestintätaidot ja ymmärtävät, miten he vaikuttavat käyttäytymisellään työntekijöittensä motivaatioon. 
 • Strateginen viestintä: kuinka johtamisviestinnällä tuetaan organisaation strategisten tavoitteiden, vision, mission ja arvojen toteutumista? 
 • Muutosviestintä: kuinka saamme ihmiset mukaan muutokseen? 

Palautetaitojen valmennus 

Mihin palautetta tarvitaan? Millainen palaute on tehokkainta? Millainen palaute johtaa harhaan? Kenelle palaute kuuluu? Palautetaitojen valmennuksessa opitaan kehittämään omia palautteenanto- ja vastaanottotaitoja. Valmennus antaa myös eväät oman työyhteisön palautekäytäntöjen kehittämiseen. Valmennus räätälöidään ryhmän tarpeiden mukaan.  

Kirjoitustaitojen valmennus 

Myös me virkatekstien laatijat kilpailemme lukijan ajasta ja kiinnostuksesta. Voittaja on se, joka saa asiansa perille sillekin, joka käyttää tekstiin vain kaksi sekuntia – ja se, joka saa lukijan kiinnostumaan asiastamme, jopa innostumaan siitä.  

 Kirjoitustaitojen valmennuksessa osallistujat oppivat vaikuttamaan lukijaansa. Valmennus räätälöidään ryhmän tarpeiden mukaan. Valmennuksen teema voi olla esimerkiksi jokin seuraavista: 

 •  Lukijalähtöinen virkateksti: Kuinka tuotamme selkeämpiä ja vaikuttavampia virkatekstejä? Osallistujat perehtyvät lukijakokemukseen ja analysoivat omia ja muiden osallistujien tekstejä. Valmennuksessa keskitytään ryhmän toiveiden mukaisesti ohjeeseen, tiedotteeseen, raporttiin, somepostaukseen, blogitekstiin, sähköpostiin tai muihin verkkoteksteihin.
 • Palauteklinikka: Kirjoittajat saavat valmentajalta henkilökohtaisen palautteen suullisesti ja kirjallisesti kahden kesken tai pienryhmissä. Klinikka on tehokkain kirjoitustaitojen valmennuksen jälkeen.
 • Kieliopin pikakertaus: Yhteen vai erikseen? Pitkä vai lyhyt viiva? Mitä eroa on sanoilla viimeistään ja mennessä? Osallistujat päivittävät kielioppia koskevat tietonsa rennosti keskustellen. He kuulevat Kotimaisten kielten keskuksen tuoreimmat suositukset ja ymmärtävät, miltä suomen kieli näyttää nyt ja mihin se on menossa. Kirjallisuus- ja linkkilista auttaa heitä syventymään suomen kieleen myös valmennuksen jälkeen. 
 • Selvästi selkokielellä: Miten selkokieli eroaa selvästä kielestä? Miten laadit hyvän selkotekstin? Osallistujat oppivat kirjoittamaan niille, joille yleiskieli on liian vaikeaa. He tutustuvat selkotekstin reseptiin ja soveltavat sitä virkateksteihin sekä ymmärtävät, miten selkokielen käyttäminen edistää saavutettavuutta. 
 • Tekoäly tekstintuottajan avuksi: miten nopeutamme tekstisisältöjen tuottamista ja muokkausta generatiivisen tekoälyn avulla? 

Asiakaspalveluvalmennukset 

Asiakaslähtöisyys on entistä keskeisempää julkisissa palveluissa. Miten asiakkaiden kuuntelu ja heidän odotuksensa muuttavat palvelua? Entä miten kehittää omaa työtään entistä asiakaslähtöisemmäksi? Kuinka selvitä yhä haastavammista asiakastilanteista? 

Asiakaspalveluvalmennukset sisältävät tiiviin katsauksen asiakaspalvelun trendeihin ja ilmiöihin, käytännöllisiä näkökulmia ja työkaluja asiakaspalvelijoiden työhön ja asiakaspalvelun kehittämiseen sekä apua haastavien tilanteiden ratkomiseen ja niistä palautumiseen. 

Sisällöt räätälöidään osallistujien/ryhmän mukaan. Valmennusten teemoja voivat olla mm. 

 • Sujuva asiakaspalvelu tänään 
 • Haastavat asiakastilanteet ja niiden ratkaiseminen 
 • Asiakaspalvelun kehittäminen yksilön ja ryhmän näkökulmasta 

Tekoäly viestinnässä 

Tekoäly viestinnässä -valmennuksessa pureudutaan generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksiin viestinnässä. Valmennuksen fokus voi olla jokin seuraavista: 

 • Tekoäly asiantuntijan työssä 
 • Tekoäly viestintätiimin työssä 
 • Tekoäly tekstien ja kuvien tuottamisessa 
 • Kehotteiden tekeminen 

Henkilökohtainen viestintävalmennus 

Henkilökohtainen viestintävalmennus räätälöidään aina valmennettavan tarpeisiin. Siinä voidaan esimerkiksi treenata tulevaa median kohtaamista, harjoitella vaativaa esiintymistilannetta, jumpata kirjallista viestintää tai sparrailla kriisialttiin tilanteen viestintää. 

Viestintä- ja vuorovaikutusvalmennuksia

Kaikki koulutukset

Kysy lisää viestintä- ja vuorovaikutusvalmennuksista