Sisältöön sitemap

HAUSin Zeffi-, Forms- ja Webropol-kyselyiden tietosuojaseloste


Rekisterin nimi

HAUSin Zeffi-, Forms- ja Webropol-kyselyiden tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä      

HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5
00101 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava Tuuli Kurkipää
0400 250 675, tuuli.kurkipaa@haus.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

HAUS kerää palautetta sähköisillä kyselytyökaluilla. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään vain silloin, kun se on tarpeellista kyselyn toteuttamiseksi, palautteen käsittelemiseksi tai ilmoittautumistietojen tai koulutuksen osallistujien ennakkotietojen keräämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus.

Rekisterin tietosisältö

Käsiteltävät henkilötiedot voivat olla nimi, organisaatio, sähköpostiosoite, osallistumistiedot, palaute ja muu henkilön itse lomakkeelle kirjaama tieto.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset siirrot

Henkilötiedot tallentuvat Zeffi Oy:n, Webropol Oy:n tai Googlen palvelualustalle.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin palautteen tai kyselyvastauksen käsittely edellyttää. Tietojen poistamisesta vastaa kunkin kyselyn vastuuhenkilö HAUSissa. Vastaukset anonymisoidaan välittömästi, kun henkilötiedolle ei ole tarvetta tai esimerkiksi sähköpostiosoite on käyttäjän suostumuksella siirretty esim. markkinointirekisteriin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Zeffi- ja Webropol-kyselyissä annettuja henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. eOppivan digikoulutusprojekteissa hyödynnettävä Google Forms on Googlen palvelu, ja näitä tietoja (henkilön nimi ja sähköpostiosoite) saattaa siirtyä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle. Google suojaa henkilötiedot EUn ja Yhdysvaltojen välisen Data Privacy Frameworkin mukaisesti.

Rekisterin suojauksen perusteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja riittävillä teknisillä tietosuojaratkaisuilla. Rekisteritiedot sijaitsevat Suomessa sijaitsevilla palvelimilla lukuun ottamatta Google Forms -lomakkeella annettuja tietoja. Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti ja niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu HAUS kehittämiskeskuksen työntekijä. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsy on rajoitettu.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus

  • pyytää pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin ja käyttää tätä oikeutta kohtuullisin väliajoin
  • pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista. Sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistetuksi sen jälkeen, kun niitä ei tarvita siihen tarkoitukseen, johon tiedot ovat kerätty, olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä tai käsittely ei muutoin ole tietosuoja-asetuksen säännösten mukaista
  • pyytää käsittelyn rajoittamista, kuten tietojen siirtämistä toiseen käsittelyjärjestelmään, käyttäjien pääsyn estämistä tiettyihin henkilötietoihin tai julkaistujen tietojen väliaikaiseen poistamiseen verkkosivuilta
  • vastustaa suoramarkkinointia.

Olethan tarvittaessa yhteydessä rekisterinpitäjään: tuuli.kurkipaa@haus.fi.

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.