Sisältöön sitemap

Tietosuoja henkilöarvioinneissa

Rekisterin nimi

Valtion 360-arviointihankkeen osallistujat; WOPI-arviointihankkeen osallistujat; WorkPlace Big Five Profile -hankkeen osallistujat

Rekisterinpitäjä      

HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5
00101 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava Tuuli Kurkipää
0400 250 675, tuuli.kurkipaa@haus.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on valmennus- ja kehittämispalvelujen tarjoaminen organisaatioille, tiimeille ja yksilöille. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus tai suostumus. Henkilöarvioinneissa käsitellään sensitiivistä tietoa, joten käsittelyssä ja tietojen suojaamisessa noudatetaan erityistä huolellisuutta.

Rekisterin tietosisältö

Valtion 360-arviointihankkeeseen osallistuvista henkilöistä tallennetaan nimi ja sähköpostiosoite sekä arviointiraportti.
WOPI-arviointihankkeen osallistujilta tallennettavat tiedot ovat nimi, sähköpostiosoite…
WorkPlace Big Five Profile -hankkeen osallistujilta tallennettavat tiedot ovat nimi, sähköpostiosoiste…

Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme tiedot asiakkaalta ja käyttäjältä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

HAUS ei luovuta Valtion 360 -arviointiin osallistuvien henkilöiden tietoja kolmansille osapuolille. Palautekeskustelu on luottamuksellinen, eikä sitä tallenneta tai dokumentoida niin, että henkilöitä voisi tunnistaa. WOPI-arviointihankkeen… WorkPlace Big Five Profile -hankkeen… luovutetaan…

Tietojen säilytysaika

HAUS säilyttää Valtion 360 -arviointihankkeessa mukana olevien henkilöiden henkilötietoja (nimi, sähköpostiosoite, arviointiraportti) vain hankkeen keston ajan. Kun hanke päättyy, tiedot poistetaan välittömästi HAUSin laitteilta ja järjestelmistä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet

Henkilötiedot käsitellään luottamuksellisina. Valtion 360-arviointihankkeen osallistujien tietoja säilytetään HAUSin muista järjestelmistä erillisessä Sharepoint-alustassa, jonne on pääsy vain nimetyillä ja sertifioiduilla arviointipalautteita antavilla HAUSin työntekijöillä ja konsulteilla, joilta HAUS ostaa arviointipalveluja. Arviointiin osallistuvilla valmentajilla on salassapitovelvollisuus. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsy on rajoitettu. Käyttäjä tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus

  • pyytää pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin ja käyttää tätä oikeutta kohtuullisin väliajoin
  • pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista. Sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistetuksi sen jälkeen, kun niitä ei tarvita siihen tarkoitukseen, johon tiedot ovat kerätty, olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä tai käsittely ei muutoin ole tietosuoja-asetuksen säännösten mukaista
  • pyytää käsittelyn rajoittamista, kuten tietojen siirtämistä toiseen käsittelyjärjestelmään, käyttäjien pääsyn estämistä tiettyihin henkilötietoihin tai julkaistujen tietojen väliaikaiseen poistamiseen verkkosivuilta
  • vastustaa käsittelyä, kun tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella
  • vastustaa suoramarkkinointia

Olethan tarvittaessa yhteydessä rekisterinpitäjään: tuuli.kurkipaa@haus.fi.

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.