Sisältöön sitemap

HAUSin asiakasrekisterin tietosuojaseloste


Rekisterin nimi

HAUS kehittämiskeskuksen asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä      

HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5
00101 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava Tuuli Kurkipää
0400 250 675, tuuli.kurkipaa@haus.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakkuuksien hoitamiseksi, toiminnan kehittämiseksi ja toiminnastamme tiedottamiseen. Laissa HAUS kehittämiskeskus Oy nimisestä osakeyhtiöstä (944/2010) on HAUSin tehtäväksi määritelty tuottaa koulutus-ja kehittämispalveluita sekä niihin liittyvää liiketoimintaa. HAUSin asiakkaita ovat valtionhallinnon virastot ja laitokset, valtion liikelaitokset, valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot ja eduskunta sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimivat yksiköt. HAUSin asiakkaina on myös kuntia, yliopistoja, yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä. Lue HAUSin asiakkaista tarkemmin täältä.

Asiakasrekisterin ylläpito ja henkilötietojen käsittelyperuste on oikeutettu etu.

Rekisterin tietosisältö

Kerättäviä henkilötietoja ovat henkilön nimi, työnimike, sähköposti, puhelinnumero, organisaatio, osasto ja organisaation osoite. Lisäksi asiakkuuteen liittyviä sähköposteja liitteineen voidaan tallentaa CRM-järjestelmään.

Tietolähteet

Rekisteri syntyy asiakkailta saaduista tiedoista. Tietoja saadaan HAUSin verkkosivujen kautta lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksissa, asiakastapaamisissa ja muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Organisaatioiden edustajien tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta.

Tietojen luovuttaminen

Asiakasrekisterin ylläpitämiseksi tiedot siirretään järjestelmätoimittaja Visma Softwarelle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä HAUS kehittämiskeskuksen lukuun. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai tehdyn sopimuksen täytäntöönpanoon tarvittavan ajan. Perustellusta syystä henkilötietoja voidaan säilyttää tätä pidempään arkistointitarkoituksessa (esimerkiksi sopimukset). Vanhentuneet ja virheelliset tiedot tiedot poistetaan rekisteristä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja riittävillä teknisillä tietosuojaratkaisuilla. Rekisteritiedot sijaitsevat Suomessa sijaitsevilla palvelimilla. Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti ja niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu HAUS kehittämiskeskuksen tai järjestelmätoimittajan työntekijä. Tietojärjestelmien käyttöä valvotaan ja järjestelmiin pääsy on rajoitettu. Käyttäjä tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus

  • saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä
  • saada tutustua sinua koskeviin henkilötietoihin ja käyttää tätä oikeutta kohtuullisin väliajoin
  • pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista. Sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistetuksi sen jälkeen, kun niitä ei tarvita siihen tarkoitukseen, johon tiedot ovat kerätty, olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä tai käsittely ei muutoin ole tietosuoja-asetuksen säännösten mukaista.
  • pyytää käsittelyn rajoittamista, kuten tietojen siirtämistä toiseen käsittelyjärjestelmään, käyttäjien pääsyn estämistä tiettyihin henkilötietoihin tai julkaistujen tietojen väliaikaiseen poistamiseen verkkosivuilta
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Olethan tarvittaessa yhteydessä rekisterinpitäjään: tuuli.kurkipaa@haus.fi.

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.