koulutusohjelma

Uudistuja

UUDISTUJA – ​UUDISTUVA JULKINEN SEKTORI – MAHDOLLISTAVA JOHTAMINEN -KOULUTUSOHJELMA

Uudistuva julkinen sektori – mahdollistava johtaminen, eli toiselta nimeltään Uudistuja-koulutusohjelma on ylimmän virkamies- ja kuntajohdon koulutus, joka tarjoaa osallistujilleen ainutlaatuisen poikkihallinnollisen oppimismahdollisuuden yhdessä muiden julkishallinnon osaajien kanssa. Uudistuja-ohjelma antaa uudistumishaluisille julkishallinnon johtajille kyvyn toimia tulevaisuuden muutosjohtajina.

Uudistuja on pitkäkestoinen koulutus joka koostuu useammasta moduulista ja josta yksi pidetään ulkomailla. Vuonna 2022 aloittaa kaksi uutta Uudistuja-ryhmää – yksi helmikuussa ja toinen elokuussa. Koulutuskokonaisuuteen kuuluu yhteensä 11 lähi- tai etäpäivää, ohjelma kestää noin puoli vuotta ja se on osallistujille maksuton matka- ja majoituskuluja lukuun ottamatta (kustannukset yhteensä noin 1 700 euroa, sisältäen myös moduulin 3 kv-matkan lennot).

Koulutusohjelman taustaa

HAUS kehittämiskeskus on vuodesta 2019 jatkanut Sitran 2017 menestyksekkäästi aloittamaa Uudistuja-koulutusohjelmaa. Vuodesta 2022 eteenpäin ohjelmaa toteuttavat yhdessä HAUS ja FCG. Ohjelma pystyy nyt uudella toteuttamismallilla kehittämään vielä paremmin valtion ja kuntien yhteistä johtamiskulttuuria.

Ohjelman on suorittanut joulukuuhun 2021 mennessä vajaa 400 ministeriöiden, virastojen ja kuntien/kaupunkien ylintä virkamiestä. Koulutusohjelma on saanut osallistujiltaan erinomaista palautetta ja se on jo nyt onnistunut aidosti uudistamaan sekä osallistujien että heidän organisaatioidensa toimintaa. 

 

#UUDISTUJA – Suomen julkisen sektorin uudistaja

 

Koulutusohjelman moduulien teemat

 1. Globaalit ilmiöt ja julkisen sektorin uudistumiskyky
 2. Uusia toimintamalleja monimutkaisiin ongelmiin
 3. Systeemisen toisin toimimisen mallia maailmalta (kv-moduuli)
 4. Julkisen hallinnon palvelumuotoilu
 5. Ihmisten johtaminen
 6. Uudistuva johtamiskulttuuri
 7. Hyvä johtajuus ja kokeilujen opit käyttöön

Uudistuja-ohjelman tavoitteet

Julkisen sektorin johtajien

 • Muutos- ja uudistumiskyvykkyyden lisääminen, sillä nämä ovat keskeisiä tekijöitä tulevaisuuden ratkaisujen löytämisessä kompleksisessa verkostojen maailmassa
 • Uusien oppimiskäytäntöjen ja –mallien eteenpäin vieminen, koska oppiminen ei ole yksisuuntainen prosessi vaan yhteisen ymmärryksen (sensemaking) ja parviälyn hyödyntämistä
 • Yhteisen (työ)kulttuurimuutoksen edistäminen ja poikkihallinnollinen toimintakyvyn lisääminen

Käytännössä

 • Edistämme dialogista, tulevaisuusorientoitunutta, yhteistyöhakuista ja mahdollistavaa johtamista
 • Tuemme omien vahvuuksien tunnistamista johtajana kehittymisessä sekä vahvuusajattelua myös ihmisten johtamisessa
 • Koulutuksen pedagogia perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeiseen työskentelyotteeseen
 • Viemme koulutuksen opit käytännöiksi toimintatapakokeiluilla ja aktiivisella yhdessä tekemisellä

Julkisen johtajan mahdollistava johtamisote, dialogi- ja vuorovaikutustaidot, moninäkökulmaisuus ja kyky reflektoida, mukaan lukien kansalaisnäkökulman mukaan ottaminen päätöksentekoon, rakentavat älykästä julkista hallintoa. ”

” Tämä on ollut parhaita kursseja laadultaan, noo ehkä kuitenkin paras, mitä olen saanut käydä virkaurani aikana… Te olette loistava tiimi [j]a tuo kurssilaisten kööri oli kyllä aivan huikea…Kunta- ja valtiosektoreiden yhdistäminen oli todella hienoa…Samaa julkista sektoria tässä työstetään ja tehdään, hieman eri näkökulmilta ainoastaan.” (Anonyymi palaute)

Kurssi oli viime vuoden yksi parhaista asioista työsaralla, monia voimaannuttavia päiviä. Hienosti luotsasitte ja loitte avoimen ja luottamuksellisen kurssihengen!” (Anonyymi palaute)

Asiakastarina

Ritva Viljanen, kaupunginjohtaja, Vantaa

”Vaikka olen jo pitkään toiminut johtamistehtävissä, on tärkeää ja arvokasta, että saa mahdollisuuden päivittää johtamistaan. Uudistujat on ollut ehkä parhain ja sisällöltään monipuolisin johtamisohjelma, mihin olen työvuosieni aikana osallistunut. Erityisesti arvostin sen kansainvälisyyttä. Me olemme eurooppalaisia, avoimia ja rohkeita johtajia!”

Uudistuja-ohjelma
Asiakastarina

Olli-Pekka Heinonen, pääjohtaja, Opetushallitus

”Parhaat työhön kytkeytyvät koulutukset yhdistävät laadukkaan sisällön organisaatioiden ja verkostojen arkeen, jolloin koulutus on alkusysäys syvemmälle uusiutumiselle. Uudistuja-ohjelma antoi yksilö-, organisaatio- ja systeemitason kansainvälisen ja kansallisen parhaan näkemyksen julkisen palvelun haasteista. Tila yhdessä kollegojen kanssa reflektoida koettua kytki annin osaksi pysyvää mahdollistavan johtamisen kulttuuria.”

Koulutusohjelmaan sitoutuminen

Osallistujiksi valikoituneilta henkilöiltä odotamme sitoutumista ohjelman koulutuspäiviin, välitehtäviin sekä omaan työhön liittyvään toimintatapakokeiluun, jolla koulutuksen oppeja viedään käytäntöön jo koulutuksen aikana. Koulutusryhmän koko on noin 30 henkeä.

Koulutusohjelmaan sisältyy

 • Neljästä kahden päivän koulutusmoduulista lähitoteutuksena (joista yksi ulkomailla) ja kolmesta etänä toteutettavasta koulutuspäivästä, (yhteensä 11 päivää)
 • Toiminnallisista ennakko-, väli- ja jälkitehtävistä
 • Omasta toimintatapakokeilusta
 • Kattavasta materiaalipankista

Ohjelmaan valinta

Osallistujat valitaan eri hallinnonalojen ehdotusten pohjalta koulutusohjelman ohjausryhmässä. Ryhmän maksimikoko on n. 30 henkeä, ryhmiä aloittaa 2 per vuosi.