Sisältöön sitemap

Toteutimme laajamittaisen Hyvinvointialueiden johtoryhmien valmennusohjelman yhdessä kolmen ministeriön kanssa 

Hyvinvointialueiden johtoryhmien valmennusohjelma

 Vuoden mittainen valmennusohjelma sisälsi kahdeksan valmennuspäivää ja siihen osallistui yhteensä noin 150 ylimmän johdon edustajaa ympäri Suomea. Tämä valmennusohjelma on osa valtion pyrkimystä tukea hyvinvointialueiden johtoa muutoksessa ja varmistaa alueiden toiminnan tehokkuus sekä laadukkuus.
 

HAUS kehittämiskeskus Oy toteutti yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja sisäministeriön kanssa mittavan valmennusohjelman, joka oli suunnattu hyvinvointialueiden ylimmälle johdolle ympäri Suomea.  

”Hyvinvointialueiden johdon valmennuksen teemat tukivat alueiden muutostyötä ja tarjosivat myös verkostoitumisen ja vertaistuen mahdollisuuden, joka parhaimmillaan jatkuu valmennuksen päätyttyäkin. Valmennuksen järjestäminen kolmen ministeriön yhteistyönä nähtiin yhteisyyttä vahvistavana ja mielekkäänä.”, summaa johtaja Andreas Blanco Sequeiros sosiaali- ja terveysministeriöstä. 

Kokonaisuudessaan Hyvinvointialueiden johtoryhmän valmennusohjelma rakentui seitsemästä valmennuspäivästä, joiden teemoina olivat muun muassa viestintä, ohjaus, talous, järjestäminen ja henkilöstön saatavuus sekä pysyvyys. Aloitus- ja lopetuspäivä oli kaikille yhteinen tilaisuus Helsingissä ja muut valmennuspäivät toteutettiin yhteistyöalueittain. Kaksi valmennuspäivää toteutettiin etätilaisuuksina ja kolme valmennuspäivää toteutettiin jokaisella yhteistyöalueella lähitilaisuuksina, jotta mahdollisimman moni johtaja pystyi osallistumaan paikallisesti ja hyödyntämään ohjelmaa omassa työssään. Valmennus sisälsi sekä luentoja että työpajoja, joiden avulla osallistujat pystyivät soveltamaan oppejaan käytännön työssään. 

“Hyvinvointialueiden johtoryhmien valmennus osoitti sen, kuinka paljon tarvitaan alueiden ja valtion ihmisten yhteisiä keskusteluja esimerkiksi taloutta koskevasta sääntelystä sekä hyvinvointialueista osana julkisen talouden kokonaisuutta.”, toteaa muutosjohtaja, finanssineuvos Ville-Veikko Ahonen valtiovarainministeriöstä. 

Kaiken kaikkiaan valmennuskokonaisuus oli onnistunut, vaikka haasteita toi valmennuksen ajankohta, joka osui juuri Hyvinvointialueiden alueiden valmistelun viimeisiin hetkiin sekä täytäntöönpanovaiheeseen. Valmennusohjelmasta saadun palautteen perusteella osallistujat kokivat ohjelman hyödylliseksi. Monet korostivat, kuinka koulutus antoi heille mahdollisuuden verkostoitua, vaihtaa ajatuksia muiden hyvinvointialueiden kanssa sekä käynnistää yhteistyötä. Valmennuskokonaisuus tarjosi myös hyvän tilaisuuden hyvinvointialueiden ja ministeriöiden välisen vuoropuhelun vahvistamiselle ja yhteiseen kehittämiseen. Valmennuksen aikana joitakin hyvinvointialueilta esiin nostettuja kehittämisaihioita onkin ministeriötasolla viety jo eteenpäin, esimerkiksi säädösvalmisteluun.

Tämä valmennusohjelma osoittaa hienosti sen, kuinka HAUS Kehittämiskeskus Oy toimii aktiivisesti julkisen hallinnon koulutuksen ja kehittämisen saralla yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.  

”Hyvinvointialueiden johtajille suunnattu muutosvalmennuskokonaisuus lienee suurimpia HAUSin hankkeita. Olimme yhdessä ministeriöiden, kouluttajien ja osallistujien kanssa uuden äärellä. On ollut etuoikeus saada olla näin läheltä seuraamassa Suomen historian suurimpiin rakenteellisiin muutoksiin kuuluvan uudistuksen etenemistä.”, toteaa päävastuullinen koulutuspäällikkö Leena Larsio-Varsani 

Vasta tulevaisuudessa näemme, minkälaisia vaikutuksia valmennuksella on hyvinvointialueiden johtamiseen ja toimintaan pitkällä aikavälillä.  

Aiheeseen liittyvää

Kaikki ajankohtaiset