Sisältöön sitemap

Tietosuoja on kiinteä osa HAUS kehittämiskeskus Oy:n toimintaa, ja tietosuojasäännökset huomioidaan yrityksen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Keräämme ja käsittelemme toimintamme kannalta tarpeellisia tietoja tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyssä on otettu huomioon turvallisuusviranomaisten osalta edellytetyt erityisen huolelliset henkilötietojen käsittelyvaatimukset.  Tällä sivulla kerromme tarkemmin henkilötietojen käsittelystä toimistossamme.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Osana toimintaamme käsittelemme henkilötietoja hyvin erilaisia tarkoituksia varten. Toiminnassamme syntyy erilaisten henkilötietojen käsittelylle tarvetta muun muassa seuraavissa tapauksissa:

 • Koulutusten toteuttaminen
 • Asiakassuhteiden hoitaminen
 • Toiminnan kehittäminen
 • Toiminnastamme tiedottaminen ja muu markkinointiviestintä
 • Verkkosivujemme käyttökokemuksen kehittämiseksi ja palvelumme parantamiseksi hyödynnämme evästeitä ja keräämme anonyymejä käyttäjätietoja Google Analytics palvelun avulla.

Työntekijöidemme tietoja käsittelemme työnantajavelvoitteiden hoitamista varten.

Kerättäviä henkilötietoja

Keräämme kutakin tarkoitusta varten vain tarpeellisia henkilötietoja. Kerättävät henkilötiedot ovat muun muassa seuraavia:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • Laskutustiedot
 • Työnantajan nimi ja mahdollisesti osasto työnantajan maksamissa koulutuksissa
 • Työnimike

Tietojen säilyttäminen 

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin kunkin tarkoituksen perusteella on tarpeellista. Kunkin tarkoituksen osalta on arvioitu erikseen, mikä on tarpeellinen aika.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Toimintamme lähtökohta on se, että emme luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle. Mikäli lainsäädäntö tai jokin meihin kohdistuva viranomaisvelvoite edellyttää tietojen luovuttamista, tutkimme pyynnön tapauskohtaisesti arvioidaksemme tietojen luovutuksen lainmukaisuuden. Tietyissä tilanteissa saatamme luovuttaa tietoja myös kolmannelle osapuolelle tai toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli olemme sopineet tästä erikseen.
Olemme myös tehneet sopimuksia tiettyjen palveluntarjoajien kanssa, jotka osana tarjoamaansa palvelua voivat käsitellä henkilötietoja meidän puolestamme. Näissä tilanteissa olemme tehneet asianmukaiset sopimukset palveluntarjoajien kanssa ja olemme näin varmistaneet henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn myös näissä tilanteissa.
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti EU:n alueella. Jos henkilötietoja siirretään EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle maihin, jotka eivät tarjoa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaista tietosuojaa, noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä erityistä huolellisuutta ja toteutetaan asetuksen vaatimat toimenpiteet.

Tietojen suojaaminen

HAUS:lla on käytössä erilaisia teknisiä ja organisatorisia menetelmiä ja suojakeinoja, joilla pyritään varmistamaan riittävä tietoturvallisuus. Lisäksi rajoitamme henkilöstön pääsyä tietoihin eri rooleihin perustuvilla käyttöoikeuksilla.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme tietoja niin kauan kuin ne ovat tarpeen toimintamme kannalta sekä meitä velvoittavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Säilytysajat vaihtelevat suuresti eri käsittelykokonaisuuksien välillä.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme tallentaneet. Voimme evätä tämän pyynnön ainoastaan laissa säädetyin perustein. Tämän oikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää meitä oikaisemaan häntä koskeva virheellinen tieto. Lisäksi rekisteröity voi pyytää meitä poistamaan jotkin tiedot tai pyytää käsittelyn rajoittamista laissa säädetyin perustein.

Vastustusoikeus. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelytoimia tilanteessa, jossa käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella. Nämä tilanteet voivat liittyä esimerkiksi informointikirjeen tai kutsun lähettämiseen koulutuksiin.
Suostumuksen peruuttaminen. Milloin tietojen käsittely perustuu suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa antamansa suostumus.

Kaikissa seuraavissa asioissa voi olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme.

 • Pyynnön esittäminen tietojen tarkastamiseksi, oikaisemiseksi, poistamiseksi tai käsittelyn rajoittamiseksi
 • Vastustamista koskevan vaatimuksen esittäminen
 • Suostumuksen peruutusta koskevan ilmoituksen toimittaminen

Informointiselosteet:

HAUS_informointiseloste_markkinointirekisteri(PDF)

HAUS_informointiseloste_koulutusrekisteri(PDF)

HAUS_informointiseloste_asiakasrekisteri(PDF)

eOppiva-Moodlen tietosuojaseloste

Avointen eOppiva-koulutusten tietosuojaseloste

Evästeet:

HAUSin tietosuojavastaava