Henkilö katsoo vihreälle pellolle ja pitää kädessään karttapalloa.
Eettistä liiketoimintaa globaalisti paremman hallinnon puolesta

Vaikuttavuus ja vastuullisuus

HAUS korostaa eettisten periaatteiden noudattamista asiakassuhteissaan ja kaikessa liiketoiminnassaan.

HAUS on toiminnassaan sitoutunut noudattamaan ja edistämään kansainvälisen työjärjestön ILO:n julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa listattuja ihmisoikeuksia sekä ympäristönsuojeluun liittyviä lakeja ja säädöksiä.

Vaikuttaminen ja vastuullisuus

Meidän missionamme on rakentaa parempaa hallintoa ja luottamusta yhteiskunnassa. Tavoittelemme ennenkaikkea toimintamme mahdollisimman hyvää vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta saamme toimimalla yhteistyössä asiakkaiden ja kumppaneidemme kanssa vastuullisesti, vaatimusten mukaisesti ja noudattamalla kestävän kehityksen periaatteita.

Vaikuttavuus- ja vastuullisuusraportti 2020

 

Voit selata raporttia suoraan verkkosivuilla tai  ladata raportin PDF:nä tästä.

 

Liiketoiminta ja asiakassuhteet

 • Kaiken liiketoimintamme perustana on eettisyys.
 • Lainmukaisuus ja korkeat eettiset periaatteet näkyvät liiketoimintamme lisäksi koulutustemme ja hankkeidemme sisällöissä.
 • Erityisesti kansainvälisessä liiketoiminnassa korostuvat vaateet hyvään hallintoon, toiminnan läpinäkyvyyteen sekä korruption ehkäisemiseen.
 • Johdamme ja hallinnoimme (ml. rahaliikenne) kansainvälisiä hankkeita Suomesta käsin.
 • Asiakas- ja sidosryhmäsuhteidemme pohjana on luottamus. Korostamme asiakkaan kuulemista ja yhdessä tekemistä.
 • Liiketoimintamme prosessit ja toimintatavat ovat tehokkaita ja läpinäkyviä.
 • Tarjontamme on laadukasta ja kustannustehokkaasti toteutettua.

 Henkilöstö ja johtaminen

 • Yritysvastuu nähdään HAUSissa osana jokapäiväistä johtamista.
 • Henkilöstön osaamisen varmistaminen, työmarkkinakelpoisuudesta huolehtiminen sekä työterveys ja -turvallisuus ovat osa hyvää ja vastuullista henkilöstöjohtamista.
 • HAUSin henkilöstöpolitiikan periaatteina ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.
 • HAUS on vastuullinen työnantaja, jolla on hyvä maine ja jonka vastuut ja velvoitteet ovat kunnossa.
 • HAUSissa on käytössä varhaisen välittämisen malli.

Hankinta ja ostotoiminta

 • Korostamme hankinnoissa lainmukaisuutta, eettisyyttä ja vastuullisuutta.
 • Edellytämme, että HAUSin suorat toimittajat ja alihankkijat sekä muut ulkoiset palveluntarjoajat toimivat samojen eettisten periaatteiden ja lakien mukaan kuin itsekin toimimme (toiminta- ja arvoketjun vastuullisuus).

Ympäristö

 • HAUS on sitoutunut vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia.
 • Ympäristövastuullisuus tarkoittaa käytännössä oman toiminnan ympäristövaikutusten tuntemista, esimerkiksi ei-välttämättömän matkustuksen minimoimista sekä video- ja verkkopalveluiden laajempaa hyödyntämistä koulutuksissa ja neuvotteluissa.
 • HAUSissa on käytössä etätyöskentelymahdollisuus.
 • HAUSin kone-, laite- ja materiaalihankinnat tehdään kestävän kehityksen periaatteiden mukaan muun muassa suosimalla kierrätystä, vähentämällä paperin käyttöä sekä suosimalla ympäristösertifioituja ja eettisesti tuotettuja tuotteita.

Vaikuttaminen ja vastuullisuus

Meidän missionamme on rakentaa parempaa hallintoa ja luottamusta yhteiskunnassa. Tavoittelemme ennenkaikkea toimintamme mahdollisimman hyvää vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta saamme toimimalla yhteistyössä asiakkaiden ja kumppaneidemme kanssa vastuullisesti, vaatimusten mukaisesti ja noudattamalla kestävän kehityksen periaatteita.

Konsultointi ja kehittämispalvelut
Konsultointi ja kehittämispalvelut

Koulutamme ja kehitämme

Koulutuskalenterissa näkyvissä olevien ns. avoimien koulutustemme lisäksi tarjoamme myös muita palveluja valtionhallinnon organisaatioiden ja kehittämisen tueksi.

Tutustu palveluihimme

2019 oli kasvun ja uuden strategian vuosi
HAUS kehittämiskeskus Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli 8.0 M€ kasvaen +25% ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,1 M€.  Tilikauden tappioksi muodostui -0,1 M€.  Taseen loppusumma oli 3,7 M€. Henkilöstöä oli 36 ja henkilöstökulut kasvoivat +29 % vuoden aikana. HAUSin koulutusten in-house -asiakkuuksien osuus tilikauden liikevaihdosta oli 97,5%. Uusi toimitusjohtaja aloitti 1.2.2019. HAUS uudisti strategiansa syksyllä vuosiksi 2020-2024 ja organisaatiota kehitettiin asiakaslähtöisemmäksi.

Johtamiskoulutukset vahvistuivat erinomaisella asiakastyytyväisyydellä
HAUSin palvelut koostuivat avoimista ja organisaatiokohtaisista koulutuksista sekä digitaalisesta koulutuksesta (eOppiva). Suosittuja koulutusalueita olivat valtion yhteisille osaamisalueille keskittyvät koulutukset, mm. johtaminen, ICT, henkilöstöhallinto, talous ja hankinnat. Vuoden 2019 aikana yhteensä avoimiin ja organisaatiokohtaisiin koulutuksiin osallistui 6500 henkilöä. Uudistuja-johtamisohjelmat siirtyivät Sitralta HAUSin vastuulle 2019 ja saavuttivat vuoden aikana erittäin hyvän asiakastyytyväisyyden. Ohjelma on suunnattu valtion johtavalle virkahenkilöstölle ja nykyisin osallistujina on myös kuntien ylintä johtoa. Valtion digitaalisen oppimisympäristön eOppivan suosio kasvoi 21000 uudella käyttäjällä 30000 käyttäjään, kattaen noin 40% koko valtiohallinnon henkilöstöstä. Alkuperäistuotantoja eOppivaan tuotettiin 25 kpl. Suosituin koulutus oli Tietosuojan ABC, jonka suoritti noin 15000 henkilöä.  HAUS Collegessa liiketoiminnan ammattitutkinnon, liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon ja johtamisen ja yritysjohtamisen ammattitutkinnon koulutukset käynnistyivät uusilla perusteilla. Vuonna 2019 HAUS Collegesta valmistui yhteensä 57 opiskelijaa.

HAUS Hyvän hallinnon viejänä EU:n Twinning-hankkeissa
HAUS edisti hyvän hallinnon vientiä ja vahvisti kumppanuuksiaan virastojen kanssa kansainvälisessä yhteistyössä. Valko-Venäjällä alkoi siviiliturvallisuushanke yhteistyössä sisäministeriön kanssa. Albaniaan saatiin uusi hanke yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa. Armeniaan saatiin HAUSin johtama HR-hanke, jossa ovat kumppaneina Ranskan ENA sekä Viron valtiovarainministeriö. Vuonna 2019 kansainvälisiä hankkeita oli käynnissä kaikkiaan 11 ja asiantuntijapäiviä kertyi noin 1000. HAUS järjesti Suomessa kansainvälisille hallintokouluasiakkaille Taiwanista, Japanista, Puolasta, Saksasta ja Romaniasta koulutusta hyvän hallinnon käytänteisiin. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli 2.4M€.

Vastuullista liiketoimintaa alkaen strategiasta
HAUS noudattaa toiminnassaan korkeita eettisiä periaatteita. Uudessa strategiassa HAUS on palveluissa, tuotteissa ja omassa toiminnassaan sitoutunut noudattamaan YK:n kestävän kehityksen periaatteita. Tavoitteena on näin edistää kestävää kehitystä laajemmin yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa kuin myös yhtiön sisäisessä toiminnassa. Kansainvälisissä hankkeissa, jossa viedään hyvän hallinnon osaamista, yritysvastuun toteutuminen on erityisen tärkeätä. HAUSin digitaaliset ratkaisut ovat myös osa yritysvastuuta. Digitaalinen oppimisympäristö mahdollistaa esimerkiksi merkittävän ympäristökuormituksen vähentämisen. Hankinnoissa kestävän kehityksen näkökohdat otetaan huomioon.

HAUSin kansainvälinen toiminta edellyttää matkustamista ja yhtiön hiilidioksidipäästöjen seuranta aloitettiin vuonna 2019. Päästöt tulevat suurelta osin lentomatkustuksesta (86000 CO2ekv tonnia). Kotimaan työmatkoissa kannustetaan julkisen liikenteen käyttöön. Kierrätystä sekä kestävän kehityksen tuotteita suositaan. Yliopistokadun kiinteistön sähkön alkuperä tulee vuoteen 2022 täysin tuulivoimalla tuotetuksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma- ja työsuojelun toimintaohjelmat päivitettiin vuonna 2019.

HAUS kehittämiskeskus Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli 6,4 M€ ja liiketoiminnan muut tuotot 0,2 M€.  Tilikauden tappioksi muodostui -0,3 M€.  Taseen loppusumma oli 5,6 M€.

Vuotta 2018 siivitti muutto uusiin toimitiloihin Helsingin keskustaan ja eOppiva-digitaalisen oppimisympäristön julkaiseminen
Osana asiakaskokemuksen parantamista 2018 toimitilat siirtyivät lähelle asiakkaita ja hyviä kulkuyhteyksiä Yliopistokadulle. HAUS jatkoi panostustaan kotimaan liiketoimintansa laajentamiseen, joka kasvoi +5% ollen 6,4M€. Erityisten merkittävä olivat Sitralta siirtyneet Uudistuja-koulutusohjelmat HAUSin vastuulle loppuvuodesta 2018. Digitaalinen oppimisympäristö julkistettiin maaliskuussa 2018 ja vuoden loppuun mennessä käyttäjiä oli 9500 ja suorituksia 12500.  Kiinteät henkilöstökulut kasvoivat 18% verrattuna edelliseen vuoteen.

Koulutusten asiakaspalautteiden keskiarvo oli lähes 9
HAUS koulutuksissa osallistujien lukumäärä oli 8200 henkilöä yhteensä 450 eri avoimissa- ja tilauskoulutuksissa. Koulutusten laatua kuvasivat osaltaan annetut asiakaspalautteet, joiden keskiarvo kaikissa koulutuksissa oli 8,7. Avointen koulutusten osuus oli 38% ja tilauskoulutusten osuus 62% kotimaan toiminnan liikevaihdosta. Kotimaan koulutuksissa ns. in-house asiakkaiden osuus pysyi samalla tasolla 96% liikevaihdosta.

HAUS Suomen ykköstoimija EU:n Twinning-hankkeissa
HAUSin kansainvälisen liiketoiminnan volyymi laski verrattuna edelliseen vuoteen, mutta HAUS oli edelleen Suomen ykköstoimija Euroopan unionin Twinning-hankkeissa. Myös EU:n jäsenmaiden välistä kehittämisyhteistyötä sekä ulkoministeriön kumppanuushankkeiden toteuttamista jatkettiin. Käynnissä olevia hankkeita oli yhteensä yhdeksän.

Eettisiä periaatteita noudatetaan liiketoiminnassa
Yritysvastuun periaatteet koskevat liiketoimintaa ja asiakassuhteita, hankintaa ja ostotoimintaa, henkilöstöä ja johtamista sekä ympäristöä. Erityisen merkittävä vaikuttavuus tulee digitaalisen oppimisympäristön avautumisesta valtion virkahenkilöstölle. Tämä mahdollistaa ajasta ja paikasta (kotimaassa ja ulkomailla) tapahtuvat oppimisen laadukkaasti ja tasapuolisesti. Samalla tämä vähentää merkittävästi matkustusta tehostaen työntekoa ja vähentäen matkustukseen liittyviä kustannuksia sekä ympäristövaikutuksia. Kansainvälisissä hankkeissa yritysvastuu toteutuminen on erityisen tärkeätä hankkeissa jossa viedään hyvän hallinnon osaamista.

HAUS kehittämiskeskus Oy:n  liikevaihto vuonna 2017 oli 6,060 M€ ja liiketoiminnan muut tuotot 0,094 M€.  Tilikauden voitoksi muodostui + 0,088 M€.  Taseen loppusumma oli 4,107 M€.

Vuotta 2017 siivitti uusi strategia, uusien toimitilojen suunnittelu sekä muuton valmistelu
Vuonna 2017 HAUS panosti voimakkaasti kotimaan liiketoimintansa laajentamiseen, mikä näkyi sekä liikevaihdon kasvuna että uusina koulutuksina ja valmennuksina. HAUSin uusi strategia julkistettiin ja sen mukaiset painopisteet näkyivät toiminnassa eri tavoin. Ne näkyivät syvenevinä kumppanuuksina niin asiakkaiden kuin kehittäjäkumppanienkin kanssa.Ne näkyivät vauhdikkaana kehittämistyönä, jossa keskeistä oli eOppiminen ja eOppivan rakentaminen yhdessä valtiovarainministeriön kanssa.

Strategiansa mukaisesti HAUS panosti omaan osaamiseensa, uusiin rekrytointeihin sekä asiantuntijapoolinsa laajentamiseen.

Vuonna 2017 tärkeä investointi oli toimitilaratkaisu ja siihen liittyvän modernin oppimisympäristön rakentaminen. HAUS muutti uusiin toimitiloihin Helsingin ydinkeskustaan alkuvuonna 2018.

Koulutusten asiakaspalautteiden keskiarvo oli lähes 9
HAUS koulutuksista avoimen koulutuksen osuus oli 47,9% ja tilauskoulutusten 52,1%. Kotimaan koulutuksissa ns. in-house asiakkaiden osuus oli 96,2% liikevaihdosta. Koulutusten laatua kuvasivat osaltaan annetut asiakaspalautteet, joiden keskiarvo kaikissa koulutuksissa oli 8,8.

HAUS Suomen ykköstoimija EU:n Twinning-hankkeissa
HAUSin kansainvälisen liiketoiminnan volyymi laski jonkin verran edellisestä huippuvuodesta, ollen kuitenkin merkittävä osa yhtiön liiketoimintaa. HAUS oli vuonna 2017 Suomen ykköstoimija Euroopan unionin Twinning-hankkeissa ja toteutti myös EU:n jäsenmaiden välistä kehittämisyhteistyötä sekä ulkoministeriön kumppanuushankkeita.

HAUS noudattaa korkeita eettisiä periaatteita niin kotimaan kuin kansainvälisessä liiketoiminnassa
HAUSin kirjatut yritysvastuun periaatteet koskivat liiketoimintaa ja asiakassuhteita, hankintaa ja ostotoimintaa, henkilöstöä ja johtamista sekä ympäristöä. Myös digitaaliset ratkaisut olivat osa yritysvastuuta. HAUS noudatti kaikessa toiminnassaan korkeita eettisiä periaatteita. Nämä korostuivat kansainvälisissä hankkeissa, joissa varmistettiin kaikkien osapuolten toimiminen yhteisten periaatteiden mukaisesti.