HAUS palvelut

Hallitus

Hallituksen puheenjohtaja:

pääjohtaja, Timo Laitinen, Valtiokonttori

Jäsenet:

  • ylijohtaja Ilona Lundström, TEM (hallituksen varapuheenjohtaja)
  • kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta, Helsingin yliopisto
  • henkilöstöjohtaja, Laura Ylä-Sulkava, Business Finland
  • Tom Lindholm

Hallituksen kokouksissa esittelijänä toimii toimitusjohtaja Kyösti Väkeväinen.

 

HAUS palvelut

2019 oli kasvun ja uuden strategian vuosi

HAUS kehittämiskeskus Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli 8.0 M€ kasvaen +25% ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,1 M€.  Tilikauden tappioksi muodostui -0,1 M€.  Taseen loppusumma oli 3,7 M€. Henkilöstöä oli 36 ja henkilöstökulut kasvoivat +29 % vuoden aikana. HAUSin koulutusten in-house -asiakkuuksien osuus tilikauden liikevaihdosta oli 97,5%. Uusi toimitusjohtaja aloitti 1.2.2019. HAUS uudisti strategiansa syksyllä vuosiksi 2020-2024 ja organisaatiota kehitettiin asiakaslähtöisemmäksi.

Johtamiskoulutukset vahvistuivat erinomaisella asiakastyytyväisyydellä

HAUSin palvelut koostuivat avoimista ja organisaatiokohtaisista koulutuksista sekä digitaalisesta koulutuksesta (eOppiva). Suosittuja koulutusalueita olivat valtion yhteisille osaamisalueille keskittyvät koulutukset, mm. johtaminen, ICT, henkilöstöhallinto, talous ja hankinnat. Vuoden 2019 aikana yhteensä avoimiin ja organisaatiokohtaisiin koulutuksiin osallistui 6500 henkilöä. Uudistuja-johtamisohjelmat siirtyivät Sitralta HAUSin vastuulle 2019 ja saavuttivat vuoden aikana erittäin hyvän asiakastyytyväisyyden. Ohjelma on suunnattu valtion johtavalle virkahenkilöstölle ja nykyisin osallistujina on myös kuntien ylintä johtoa. Valtion digitaalisen oppimisympäristön eOppivan suosio kasvoi 21000 uudella käyttäjällä 30000 käyttäjään, kattaen noin 40% koko valtiohallinnon henkilöstöstä. Alkuperäistuotantoja eOppivaan tuotettiin 25 kpl. Suosituin koulutus oli Tietosuojan ABC, jonka suoritti noin 15000 henkilöä.  HAUS Collegessa liiketoiminnan ammattitutkinnon, liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon ja johtamisen ja yritysjohtamisen ammattitutkinnon koulutukset käynnistyivät uusilla perusteilla. Vuonna 2019 HAUS Collegesta valmistui yhteensä 57 opiskelijaa.

HAUS Hyvän hallinnon viejänä EU:n Twinning-hankkeissa

HAUS edisti hyvän hallinnon vientiä ja vahvisti kumppanuuksiaan virastojen kanssa kansainvälisessä yhteistyössä. Valko-Venäjällä alkoi siviiliturvallisuushanke yhteistyössä sisäministeriön kanssa. Albaniaan saatiin uusi hanke yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa. Armeniaan saatiin HAUSin johtama HR-hanke, jossa ovat kumppaneina Ranskan ENA sekä Viron valtiovarainministeriö. Vuonna 2019 kansainvälisiä hankkeita oli käynnissä kaikkiaan 11 ja asiantuntijapäiviä kertyi noin 1000. HAUS järjesti Suomessa kansainvälisille hallintokouluasiakkaille Taiwanista, Japanista, Puolasta, Saksasta ja Romaniasta koulutusta hyvän hallinnon käytänteisiin. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli 2.4M€.

Vastuullista liiketoimintaa alkaen strategiasta

HAUS noudattaa toiminnassaan korkeita eettisiä periaatteita. Uudessa strategiassa HAUS on palveluissa, tuotteissa ja omassa toiminnassaan sitoutunut noudattamaan YK:n kestävän kehityksen periaatteita. Tavoitteena on näin edistää kestävää kehitystä laajemmin yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa kuin myös yhtiön sisäisessä toiminnassa. Kansainvälisissä hankkeissa, jossa viedään hyvän hallinnon osaamista, yritysvastuun toteutuminen on erityisen tärkeätä. HAUSin digitaaliset ratkaisut ovat myös osa yritysvastuuta. Digitaalinen oppimisympäristö mahdollistaa esimerkiksi merkittävän ympäristökuormituksen vähentämisen. Hankinnoissa kestävän kehityksen näkökohdat otetaan huomioon.

HAUSin kansainvälinen toiminta edellyttää matkustamista ja yhtiön hiilidioksidipäästöjen seuranta aloitettiin vuonna 2019. Päästöt tulevat suurelta osin lentomatkustuksesta (86000 CO2ekv tonnia). Kotimaan työmatkoissa kannustetaan julkisen liikenteen käyttöön. Kierrätystä sekä kestävän kehityksen tuotteita suositaan. Yliopistokadun kiinteistön sähkön alkuperä tulee vuoteen 2022 täysin tuulivoimalla tuotetuksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma- ja työsuojelun toimintaohjelmat päivitettiin vuonna 2019.

HAUS kehittämiskeskus Oy:n liikevaihto vuonna 2018 oli 6,4 M€ ja liiketoiminnan muut tuotot 0,2 M€.  Tilikauden tappioksi muodostui -0,3 M€.  Taseen loppusumma oli 5,6 M€.

Vuotta 2018 siivitti muutto uusiin toimitiloihin Helsingin keskustaan ja eOppiva-digitaalisen oppimisympäristön julkaiseminen

Osana asiakaskokemuksen parantamista 2018 toimitilat siirtyivät lähelle asiakkaita ja hyviä kulkuyhteyksiä Yliopistokadulle. HAUS jatkoi panostustaan kotimaan liiketoimintansa laajentamiseen, joka kasvoi +5% ollen 6,4M€. Erityisten merkittävä olivat Sitralta siirtyneet Uudistuja-koulutusohjelmat HAUSin vastuulle loppuvuodesta 2018. Digitaalinen oppimisympäristö julkistettiin maaliskuussa 2018 ja vuoden loppuun mennessä käyttäjiä oli 9500 ja suorituksia 12500.  Kiinteät henkilöstökulut kasvoivat 18% verrattuna edelliseen vuoteen.

Koulutusten asiakaspalautteiden keskiarvo oli lähes 9

HAUS koulutuksissa osallistujien lukumäärä oli 8200 henkilöä yhteensä 450 eri avoimissa- ja tilauskoulutuksissa. Koulutusten laatua kuvasivat osaltaan annetut asiakaspalautteet, joiden keskiarvo kaikissa koulutuksissa oli 8,7. Avointen koulutusten osuus oli 38% ja tilauskoulutusten osuus 62% kotimaan toiminnan liikevaihdosta. Kotimaan koulutuksissa ns. in-house asiakkaiden osuus pysyi samalla tasolla 96% liikevaihdosta.

HAUS Suomen ykköstoimija EU:n Twinning-hankkeissa

HAUSin kansainvälisen liiketoiminnan volyymi laski verrattuna edelliseen vuoteen, mutta HAUS oli edelleen Suomen ykköstoimija Euroopan unionin Twinning-hankkeissa. Myös EU:n jäsenmaiden välistä kehittämisyhteistyötä sekä ulkoministeriön kumppanuushankkeiden toteuttamista jatkettiin. Käynnissä olevia hankkeita oli yhteensä yhdeksän.

Eettisiä periaatteita noudatetaan liiketoiminnassa

Yritysvastuun periaatteet koskevat liiketoimintaa ja asiakassuhteita, hankintaa ja ostotoimintaa, henkilöstöä ja johtamista sekä ympäristöä. Erityisen merkittävä vaikuttavuus tulee digitaalisen oppimisympäristön avautumisesta valtion virkahenkilöstölle. Tämä mahdollistaa ajasta ja paikasta (kotimaassa ja ulkomailla) tapahtuvat oppimisen laadukkaasti ja tasapuolisesti. Samalla tämä vähentää merkittävästi matkustusta tehostaen työntekoa ja vähentäen matkustukseen liittyviä kustannuksia sekä ympäristövaikutuksia. Kansainvälisissä hankkeissa yritysvastuu toteutuminen on erityisen tärkeätä hankkeissa jossa viedään hyvän hallinnon osaamista.

HAUS kehittämiskeskus Oy:n  liikevaihto vuonna 2017 oli 6,060 M€ ja liiketoiminnan muut tuotot 0,094 M€.  Tilikauden voitoksi muodostui + 0,088 M€.  Taseen loppusumma oli 4,107 M€.

Vuotta 2017 siivitti uusi strategia, uusien toimitilojen suunnittelu sekä muuton valmistelu

Vuonna 2017 HAUS panosti voimakkaasti kotimaan liiketoimintansa laajentamiseen, mikä näkyi sekä liikevaihdon kasvuna että uusina koulutuksina ja valmennuksina. HAUSin uusi strategia julkistettiin ja sen mukaiset painopisteet näkyivät toiminnassa eri tavoin. Ne näkyivät syvenevinä kumppanuuksina niin asiakkaiden kuin kehittäjäkumppanienkin kanssa.Ne näkyivät vauhdikkaana kehittämistyönä, jossa keskeistä oli eOppiminen ja eOppivan rakentaminen yhdessä valtiovarainministeriön kanssa.

Strategiansa mukaisesti HAUS panosti omaan osaamiseensa, uusiin rekrytointeihin sekä asiantuntijapoolinsa laajentamiseen.

Vuonna 2017 tärkeä investointi oli toimitilaratkaisu ja siihen liittyvän modernin oppimisympäristön rakentaminen. HAUS muutti uusiin toimitiloihin Helsingin ydinkeskustaan alkuvuonna 2018.

Koulutusten asiakaspalautteiden keskiarvo oli lähes 9

HAUS koulutuksista avoimen koulutuksen osuus oli 47,9% ja tilauskoulutusten 52,1%. Kotimaan koulutuksissa ns. in-house asiakkaiden osuus oli 96,2% liikevaihdosta. Koulutusten laatua kuvasivat osaltaan annetut asiakaspalautteet, joiden keskiarvo kaikissa koulutuksissa oli 8,8.

HAUS Suomen ykköstoimija EU:n Twinning-hankkeissa

HAUSin kansainvälisen liiketoiminnan volyymi laski jonkin verran edellisestä huippuvuodesta, ollen kuitenkin merkittävä osa yhtiön liiketoimintaa. HAUS oli vuonna 2017 Suomen ykköstoimija Euroopan unionin Twinning-hankkeissa ja toteutti myös EU:n jäsenmaiden välistä kehittämisyhteistyötä sekä ulkoministeriön kumppanuushankkeita.

HAUS noudattaa korkeita eettisiä periaatteita niin kotimaan kuin kansainvälisessä liiketoiminnassa

HAUSin kirjatut yritysvastuun periaatteet koskivat liiketoimintaa ja asiakassuhteita, hankintaa ja ostotoimintaa, henkilöstöä ja johtamista sekä ympäristöä. Myös digitaaliset ratkaisut olivat osa yritysvastuuta. HAUS noudatti kaikessa toiminnassaan korkeita eettisiä periaatteita. Nämä korostuivat kansainvälisissä hankkeissa, joissa varmistettiin kaikkien osapuolten toimiminen yhteisten periaatteiden mukaisesti.