Koulutusohjelma

JOVA – Johtavana asiantuntijana politiikkavalmistelussa

 

Johtavana asiantuntijana politiikkavalmistelussa – ohjelma, eli entinen VALTIO-JOVA, käsittelee sekä teoreettisesti että vuorovaikutteisten tehtävien kautta hallitusohjelmaa ja siihen liittyvien politiikkaohjelmien toimeenpanoa, vaikuttavuutta ja arviointia. Koulutusohjelmassa tarkastellaan monipuolisesti politiikkatoimien suunnitteluun (policy design), politiikka-analyysiin ja politiikan vaikuttavuuteen liittyviä haasteita ja kehittämissuuntia.

Koulutusohjelma luo osanottajille valmiuksia ymmärtää ajankohtaisia politiikkahaasteita ja hahmottaa vaihtoehtoisia toimintamalleja ratkaisujen löytämiseksi. Toteutustapa on vahvasti vuorovaikutteinen ja osallistujien keskinäiseen verkottumiseen nojautuva.

Koulutusohjelma toteutetaan syksyllä 2021 yhteistyönä valtioneuvoston kanslian Strategiaosaston kanssa.

Kenelle?

Ohjelman kohderyhmänä ovat ensisijaisesti ministeriöiden johtavat asiantuntijat sekä ne päällikkötehtävissä toimivat, joiden työssä politiikkaohjelmien valmisteluun liittyvä asiantuntijuus korostuu. Lisäksi koulutusohjelma soveltuu niille valtion virastojen asiantuntijoille, jotka osallistuvat hallitusohjelman täytäntöönpanoon liittyviin hankkeisiin.

Lue lisää

Koulutuksen tavoitteet

  • lisätä osallistujien ymmärrystä julkisen hallinnon roolista, haasteista ja mahdollisuuksista yhteiskunnan muuttuessa
  • edistää valmiuksia hallitusohjelman poikkihallinnolliseen toimeenpanoon
  • vahvistaa kykyä analysoida hallitusohjelman tavoitteita ja politiikkatoimien keskinäiskytkentöjä ilmiölähtöisesti ja tietoon perustuen
  • kehittää osallistujien vaikuttavuusarviointiin liittyviä valmiuksia
    tukea valtion toimintatapojen uudistamista kannustamalla asiantuntijoita hallinnon rajat ylittävään ajatteluun ja yhteystyöhön sekä
  • kannustaa asiantuntijoita osaamisensa kehittämiseen, opitun reflektointiin ja vertaisoppimiseen
  • lisätä kyvykkyyttä toimia tietoperustaisesti, ilmiölähtöisesti ja poikkihallinnollisesti politiikkavalmistelusta ja vaikuttavuusarviointiosaamisesta yhteisesti oppien.

Palautetta koulutuksesta

”Ohjelma oli erinomainen, suorastaan superlatiivissa! Kouluttajat ja vetäjät osaavia ja innostavia, harjoitustyö oli hyvä työmetodi oppimisen kannalta, oli hyvä tavata kollegoita muusta valtionhallinnosta ja oppia myös aivan uusia näkökulmia valtionhallintoon. Voin lämpimästi suositella ohjelmaa kollegoille.”