valmennus

Sopua sovittelulla

Ilmoittaudu valmennukseen

Työyhteisösovittelu- Sopua sovittelulla

Ristiriidat ja konfliktit ovat osa jokapäiväistä elämää, myös työyhteisössä – ja niitä on opittava ratkaisemaan. Menestyvän organisaation taustalla on  hyvinvoiva henkilöstö, jonka tähtäin on tulevaisuudessa, ei jumittavissa ristiriidoissa. Ristiriitojen ja konfliktien selvittäminen on työelämätaito, jota arvostetaan ja tarvitaan yhä enemmän esimerkiksi henkilöstön kehittäjien, esimiesten, luottamusmiesten ja tiiminvetäjien rooleissa.

Parhaimmillaan ratkaisun löytäminen konflikteissa voi avata aivan uusia näkökulmia ja luoda työyhteisössä ilmapiirin, jossa tunteiden käsittely, arvokeskustelut ja eettiset ja moraaliset arvot voidaan ottaa puheeksi milloin hyvänsä.

Tässä valmennusohjelmassa

 •  Opit avoimen vuoropuhelun taitoja
 • Opit kuuntelemaan paremmin
 • Opit hallitsemaan ja käsittelemään tunteita paremmin
 • Opit puhumaan vaikeista asioista rakentavammin
 • Opit ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä ja syitä käyttäytymisen takana

Huippuvalmentajat

Saara Remes, valmentaja ja työyhteisösovittelija. Saara on käyttäytymistieteilijä (KM) ja psykoterapeutti (ValVira). Hän on työ- ja organisaatiopsykologiaan erikoistunut ratkaisu- ja voimavarakeskeinen valmentaja ja työyhteisösovittelija. Saara on yksi työyhteisösovittelun uranuurtajista Suomessa, ja sovitellut lukuisissa eri organisaatioissa mm. johtoryhmien, esimiesten sekä asiantuntijoiden konfliktitilanteita.

 

Perttu Laaksonen, FM, viestinnän valmentaja, työnohjaaja, työyhteisösovittelija
Hän on toiminut työnohjaajana ja työyhteisösovittelijana vuodesta 2011. Pertulla on monipuolinen kokemus suomalaisesta työelämästä, ja hän on osallistunut lukuisien työyhteisöjen kehittämiseen, työhyvinvoinnin vahvistamiseen ja ristiriitojen ratkaisuun.

 

Sari Ellmén, lähetystöneuvos, Työ 2.0 HR-asiantuntija, ulkoministeriö
Sari on diplomaattiuralla oleva juristi, työyhteisösovittelija ja työnohjaaja monikulttuurisessa organisaatiossa. Hänellä on pitkä kokemus työsuojelupäällikön ja pääluottamusmiehen tehtävistä

Kenelle valmennus soveltuu?

Valmennus soveltuu henkilöstön, työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittäjille, esimiehille, luottamusmiehille sekä kaikille, jotka tarvitsevat tietoa työyhteisösovittelusta ja työkaluja työyhteisön ristiriitojen ratkaisemiseen.

Valmennusohjelman sisältö

Valmennusohjelma koostuu neljästä valmennusjaksosta ja välityöskentelystä sekä käytännönläheisistä harjoituksista.

 • Millaiset tekijät altistavat konflikteille
 • Konfliktien syntyminen, kasvu ja seuraukset työyhteisössä
 • Työyhteisösovittelun periaatteet ja arvot
 • Sovittelun prosessi, hyödyt ja soveltuvuus
 • Sovittelu työyhteisön voimavarana ja osana organisaation muuta kehittämistä
 • Työyhteisösovittelu osana strategista ja operatiivista henkilöstöjohtamista
 • Konfliktien ennaltaehkäisy; laajennettu varhaisen tuen malli
 • Sovittelun jälkihoito

Miten sovittelun jälkeen tuetaan sekä yksilöä ja työyhteisöä?

SOVITTELUN VUOROVAIKUTUSTEKNIIKAT

•  Sovittelukeskustelun eri vaiheet
•  Luottamuksen ja keskusteluyhteyden rakentaminen
•  Haastattelu- ja kysymystekniikkaa sovitteluprosessin eri vaiheisiin ja tilanteisiin
•  Sovittelutapaamisten tunneilmaston johtaminen
•  Ihmisen toiminta- ja selviytymismallit ja niiden purkaminen tai vahvistaminen
•  Kielen ja puheen merkitys todellisuuden muuttamisessa ja rakentamisessa
•  Kehonkieli ja nonverbaaliviestintä
•  Negatiivisen puheen ja ajattelun ”kääntäminen”
•  Mielenmaiseman maalaus kohti tavoitetilaa

Sovittelusimulaation tavoitteena on tutkia sovittelutapauksen etenemistä eri näkökulmista

 • Prosessin kokonaiskuvan luominen -> sovittelijan roolin ja tekniikoidenharjoittelu; osapuolten eri näkökulmien esille tuominen ja luottamuksen ja keskusteluyhteyden rakentaminen
 • Tutkitaan oikeita asiakasesimerkkejä ja oivalletaan niiden kautta uutta
 •  Löydetään turvallisessa ympäristössä sovittelijoina itsestämme vahvuuksia ja omia tapoja sovitella

Tavoitteena on havainnollistaa tyypillisiä, päivittäisen työn tasolla koskettavia tapauksia.

Milloin sovitteluun voidaan ryhtyä

 • Organisaation oman ohjeistuksen ja sovittelun välinen rajapinta
 • Voiko sovittelu olla pakollista tai velvoittavaa?
 • Vastuukysymykset sovittelussa
 •  Sovittelussa tehdyn sopimuksen juridinen status
 •  Entä jos sopuun ei päästä eikä sopimusta synny?
 •  Mitä vastuullinen käytös työyhteisössä on?
 • Miten vastuullinen käytös työelämässä ilmenee tai edesauttaa sovittelun onnistumista
 • Tunneälykkyys ja sovittelutyö