Koulutusohjelma

Hankintaosaaja

Ilmoittaudu mukaan!

Hankintaosaaja -syventävä julkisten hankintojen koulutusohjelma

 

Haluatko kehittää hankintaosaamistasi ja sitä kautta organisaatiosi toiminnan kannattavuutta ja kilpailukykyä?

 

Miksi hankintaosaamisen kehittäminen on tärkeää?

Hankintoihin käytetään useassa yksikössä jo nyt enemmän rahaa kuin henkilöstömenoihin ja ulkopuolelta ostettavien palveluiden osuus on monella kasvamassa edelleen. Myös hankinnoilla saavutettavaan vaikuttavuuteen ja hyötyyn on kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Hankintatoimea kehittämällä ja hankintoja tehostamalla voidaan saavuttaa tavoiteltavaa vaikuttavuutta ja merkittäviä säästöjä, mutta tämä edellyttää vahvaa hankintaosaamista ja valmiutta toiminnan kehittämiseen.

Julkisten hankintojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuspotentiaalin sekä hankintaosaamisen hyödyntäminen ovat viime vuosina nousseet keskiöön. Hankintatoimella tuetaan organisaation toimintaa ja sen tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii kuitenkin strategista otetta, kyvykkyyttä julkisten hankintojen potentiaalin hyödyntämiseen vaikuttavasti sekä tiedolla johtamista.

Organisaatiot tavoittelevat toimivia ja laadukkaita hankintoja, joita tehdään osallistavasti ja markkinoiden elinvoimaisuutta edistäen. Hankinnoilla voidaan edistää organisaation tavoitteiden toteutumista, kuten taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä sekä uudistumista.

Tänä vuonna halusimme lisätä entisestään koulutusohjelman vaikuttavuutta ja asiantuntijuutta kiinnittämällä Kalle Pinnin koulutuksen ohjelmajohtajaksi. Kalle johtaa tällä hetkellä Hanselin hankintatoimen kehittämisyksikköä, jossa nostetaan julkishallinnon hankintatoimen tasoa askel kerrallaan. Kallella on vahva oma kokemus hankintatoimen organisoinnista ja johtamisesta.

Hankinta-Suomi

Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelma ”Hankinta-Suomi” toimeenpanee pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman julkisiin hankintoihin liittyviä linjauksia ja tavoitteita. Toimenpideohjelmassa edistetään myös muita organisaatioiden julkisille hankinnoille asettamia tavoitteita. Hankintaosaaja-koulutusohjelmassa tutustut myös näihin uusimpiin hankintoja koskeviin kehitysteemoihin.

Valtiovarainministeriö asetti syyskuussa 2019 Hankinta-Suomi -toimenpideohjelman yhteistyössä Kuntaliiton kanssa kansallisen julkisten hankintojen strategian laatimiseksi, julkisten hankintojen toimijoiden välisen yhteistyön lisäämiseksi, hankintakyvykkyyksien kehittämiseksi, kustannustehokkuuden lisäämiseksi, hankintojen kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi sekä hankintojen johtamisen vahvistamiseksi. Suomen ensimmäinen julkisten hankintojen strategia julkaistiin syksyllä 2020.

Kaiken kaikkiaan hankintatoimeen kohdistuvat haasteet edellyttävät kehittämistoimenpiteiden painopisteen siirtämistä entistä enemmän hankintojen strategiseen suunnitteluun, hankintatoimen organisointiin ja toimittajamarkkinoiden hallintaan.

Tavoitteet

 • Täydennät tietojasi hankintatoimen tehtäväkentästä ja hankintatoimesta kokonaisuutena.
 • Pääset paneutumaan hankintojen strategiseen suunnitteluun ja hankintatoimen organisointiin.
 • Syvennät omaa osaamistasi hankintaprosessista, hankintalainsäädännöstä, kilpailuttamisesta sekä menettelytapavaatimuksista ja niiden soveltamisesta eri hankintoihin.
 • Opit uutta ja ajankohtaista hankintatoimesta ja siirrät käytännönläheisten harjoitusten avulla teoriatietoa käytännön työelämän tilanteisiin.
 • Laajennat julkisten hankintojen verkostoasi ja voit lisätä yhteistyötä sekä organisaatioiden että osallistujien välillä.

 

Kenelle?

Koulutusohjelma on suunniteltu julkishallinnon hankintatehtävissä toimiville ja hankintaosaamisen ammattitaitoa työssään tarvitseville. Kohderyhmää ovat myös hankintatoimeen osallistuvat asiantuntijat, taloussuunnittelijat, hankintapäätösten tekijät sekä hankintatoimen strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta vastaavat. Koska on kyse syventävästä koulutuksesta, suosittelemme vähintään vuoden kokemusta hankintatoimesta, julkisten hankintojen peruskurssin suorittamista tai vastaavien tietojen hallintaa.

Koulutusohjelman sisältö

Koulutusohjelmassa on viisi jaksoa, ja ne etenevät hankintaprosessin mukaisessa järjestyksessä. Koulutus koostuu luento-opetuksesta, ennakko- ja välitehtävistä, case-esityksistä, ryhmäpohdinnoista ja yhteisistä keskusteluista. Osallistujat kirjoittavat joko henkilökohtaisen oppimispäiväkirjan tai tekevät kehitystehtävän omaan organisaatioonsa.

3. ja 4. jakson välissä työstetään laajempi etätehtävä, jota varten kannattaa varata omasta kalenterista yksi päivä sen työstöön.

 • Hankintojen analyysi
 • Strateginen ote hankintoihin I
 • Hankintojen suunnittelu
 • Hankintamenettelyt
 • Palveluhankinnan tarjouspyynnön laatiminen
 • Harjoitustyö soveltuvuusvaatimuksista ja tarjouksenteko-ohjeista
 • Strateginen ote hankintoihin II
 • Hankintojen vaikutus markkinoiden toimintaan
 • Tarjousten arviointi ja vertailu
 • Harjoitustyö tarjousten arvioinnista ja vertailusta
 • Painoarvot ja hinnoittelumallit tarjousten vertailussa
 • Hankintapäätös ja oikeusturva
 • EU:n tietosuoja-asetuksen huomiointi hankinnoissa
 • Lainsäädännön vaikutukset hankintasopimuksen sisältöön
 • Sopimusmuutokset ja sopimusaikainen yhteistyö
 • Puitesopimukset hankintatoimen tehostamiskeinona
 • Kevennetyn kilpailutuksen pelisäännöt
 • Julkisten hankintojen oikeuskäytäntöä
 • Harjoitustyö ICT-hankintojen suunnittelusta
 • Vastuulliset hankinnat

Lisätiedot ja yhteydenottopyynnöt:

Kysyy lisää koulutusohjelmasta koulutuksen vastuuhenkilöltä tai jätä yhteydenottopyyntö.

 • Nimi
 • Syötä sähköpostiosoitteesi yhteydenottoa varten
 • Kirjoita tähän viestisi.