Koulutusohjelma

Julkistalouden Controller

Julkishallinto ja siten myös valtionhallinto on murroksessa. Toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden vaatimukset vahvistuvat julkishallinnon kaikilla tasoilla valtionhallinnosta, kuntiin ja järjestöihin. Samanaikaisesti taloudelliset resurssit pysyvät ennallaan tai jopa vähenevät. Samalla rahalla pitäisi saada aikaiseksi ”enemmän” ja vaikuttavampia julkisia palveluita. Nämä muutokset haastavat julkisen taloushallinnon käytäntöjä. Järjestyksessään neljäs “Julkistalouden Controller –ohjelma” valmentaa sinut uuden ajan taloushallinnon osaajaksi, joka pystyy vastaamaan myös hallitusohjelman asettamiin tavoitteisiin reaaliaikatalouden edistämisessä.  

 

Julkistalouden Controller -koulutusohjelma

 

Julkistalouden Controller –ohjelma on Tampereen yliopiston ja HAUSin yhteishanke, mikä mahdollistaa sen, että valmentajina toimivat Suomen parhaat asiantuntijat ja uusin tutkimustieto yhdistyy parhaisiin käytäntöihin.  Ohjelma  koostuu 10 lähipäivästä ja se on laajuudeltaan 12 opintopistettä.  Koulutusjaksoista osa toteutetaan Helsingissä ja osa Tampereella. Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, ennakko- ja välitehtäviä, case-esityksiä, ryhmäpohdintoja sekä yhteisistä keskusteluja.

 

Tavoite

Julkistalouden controller-ohjelma vahvistaa kykyäsi uudistaa organisaatiosi taloushallinnon käytäntöjä sekä toimia laajemmin organisaatiosi toiminnan kehittäjänä ja suunnannäyttäjänä. Ohjelmassa syvennät ymmärrystäsi mm. keskeisten yhteiskunnallisten ilmiöiden, kuten digitalisaation ja työn murroksen luonteesta ja vaikutuksista oman organisaatiosi toimintaan valtiolla tai muualla julkishallinnossa. Koulutusohjelmassa opit lisää modernien tietojärjestelmien, tiedolla johtamisen sekä tiedon visualisoinnin luomista mahdollisuuksista. Laajennat myös ymmärrystäsi mm. skenaarionalyysin ja tuloksellisuuteen liittyvän informaation hyödyntämisestä organisaatiosi johtamisen tukena.

Ohjelman tavoitteet ja hyödyt:

  • Syvennät ymmärrystäsi yhteiskunnallisista ilmiöistä, julkishallinnon murroksesta sekä strategisesta johtamisesta valtiolla tai muualla julkishallinnossa. Kykysi toimia organisaatiosi johdon strategisena kehittämisen kumppanina vahvistuu.
  • Päivität ja laajennat ymmärrystäsi modernien tietojärjestelmien luomista mahdollisuuksista sekä tiedolla johtamisen ja data-analytiikan käytännöistä. Kykysi hyödyntää tietoa organisaatiosi toiminnan ennakoimisessa, päätöksenteon tukemisessa sekä toiminnan strategisessa ja operatiivisessa ohjaamisessa vahvistuu.
  • Päivität ymmärrystäsi julkishallinnon keskeisistä ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen käytännöistä. Näitä ovat mm. reaaliaikainen kirjanpito sekä modernit kustannuslaskennan käytännöt.  Kykysi uudistaa organisaatiosi taloushallinnon käytäntöjä vahvistuu.
  • Syvennät ymmärrystäsi siitä, mitä tuloksellisuudella tarkoitetaan sekä siitä, miten tuloksellisuuteen liittyvää informaatiota voidaan hyödyntää organisaation johtamisessa. Päivität ja vahvistat ymmärrystäsi riskienhallinnan menetelmistä sekä niiden soveltamisesta valtion tai muihin julkisiin organisaatioihin.
  • Syvennät ymmärrystäsi palvelujärjestelmän johtamisesta sekä erilaisista yksityisen ja julkisen ja toimijan yhteistyömalleista. Laajennat ymmärrystäsi skenaarioanalyysin erilaisista käyttötarkoituksista

Kenelle?

Koulutusohjelma on tarkoitettu valtion ja muun julkishallinnnon taloushallinnon ammattilaisille, joiden on hahmotettava toimintaympäristöään yhä laajemmin ja tavoitteellisemin tiedolla johtamisen ja data-analytiikan tarjoamien mahdollisuuksien ja syy-seuraussuhteiden analyysien kautta. Controller-ohjelman tavoitteena on uudenlainen osaaminen, jossa perinteinen taloushallinnon tieto yhdistyy muuhun päätöksenteon ja toiminnan ohjauksen kannalta kriittiseen tietoon.

Lue lisää

Osallistujan kommentti:

Sain koulutusohjelmassa paljon hyödyllistä tietoa tietojärjestelmistä taloushallinnossa, sisäisessä raportoinnissa ja päätöksenteon tukena. Oli mielenkiintoista kuulla teoreettista, tutkittua tietoa tietojärjestelmistä sekä myös havainnollistavia case-esimerkkejä. Jakso herätti paljon ajatuksia, joita voin hyödyntää omassa työssäni esimerkiksi silloin, kun osallistun tietojärjestelmäprojektiin tai kun käytän eri tietojärjestelmiä tiedon tuottamiseen.

Koulutusohjelman sisältö

Syvennämme ymmärrystämme julkishallinnon murroksesta sekä strategisesta johtamisesta valtiolla tai muualla julkishallinnossa.  Sisäistämme entistä vahvemmin yhteiskunnallisten ilmiöiden ja niiden taloudellisten vaikutusten merkityksen.

Päivitämme tietojamme modernien tietojärjestelmien luomista mahdollisuuksista ja opimme miten käsitteet “tietojohtaminen” ja ”tiedolla johtaminen” liittyvät toisiinsa.  Syvennämme ymmärrystämme moninaisen tiedon hyödyntämisestä päätöksenteossa. Opimme tiedon visualisoinnin käytännöistä ja mahdollisuuksista.

Vahvistamme ja päivitämme ymmärrystämme kustannuslaskennan käytännöistä julkishallinnossa. Opimme lisää budjettiohjauksen merkityksestä ja luonteesta valtiolla ja muualla julkishallinnossa. Kuulemme, mitä reaalitaloudella tarkoitetaan ja miten julkishallinto voi toimia siinä edelläkävijänä.

Perehdymme siihen, mitä tuloksellisuudella tarkoitetaan ja miten tuloksellisuuteen liittyvää informaatiota voidaan hyödyntää organisaatioidemme johtamisessa.  Opimme lisää riskienhallinnan menetelmistä sekä niiden soveltamisesta julkisiin organisaatioihin.

Syvennämme ymmärrystämme digitalisaation ja työn murroksen vaikutuksista yhteiskunnan ja omien organisaatioidemme toimintaan. Perehdymme palvelujärjestelmien johtamiseen sekä uusiin palvelujohtamisen konsepteihin ja palveluprosesseihin. Opimme lisää erilaisista yksityisen ja julkisen toimijan yhteistyömalleista ja laajennamme ymmärrystämme skenaarioanalyysin erilaisista käyttötarkoituksista.