HAUS - johtaminen ja esimiestyö
Valmennusta johtajille ja esimiehille

Johtaminen ja esimiestyö

Johtaminen on vaikuttamista kohti yhteistä päämäärää. Johtamista tarvitaan, jotta organisaatiot saisivat tuloksia aikaan.

Tuloksia syntyy, kun työntekijä tietävät mitä heiltä odotetaan ja heillä on edellytykset työn tekemiselle, jolloin he pystyvät keskittymään olennaiseen. Kun ihminen kokee työnsä olevan mielekästä, itselle ja muille merkityksellistä, työ tuottaa innostusta, innovaatioita ja hyvinvointia.

Organisaatiossa tarvitaan joku, joka tunnistaa osaamisen ja osaa kytkeä tarvittavat osaamiset yhteen. Tarvitaan joku vetämään keskusteluja siitä, mitä ongelmaa yritämme ratkaista ja miten. Tarvitaan erimielisyyksien selvittelijä ja viime kädessä vastuun ottaja, jos yhteistä päätöstä ei saada syntymään. Johtajan tulee näyttää myös esimerkkiä muille: toimia eettisesti ja pitää huolta itsestään.

Johtamistyön vaativuutta lisää jatkuva muutos. Johtajan tulee tasapainoilla eri aikajänteillä sekä toimintatasoilla: huolehtia päivittäisestä toiminnasta sekä pidemmän tähtäimen skenaarioista. Yhä digitalisoituva ympäristö edellyttää mm. ennakoimista, ketteryyttä ja uusien ilmiöiden hahmottamista.

Samalla kun johtaja on vastuussa omasta organisaatiostaan, hänen tulee katsoa valtionhallinnon yhteisiä tavoitteita. Me HAUSissa haluamme auttaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Kenelle koulutukset on tarkoitettu?

Johtajille, esimiesasemassa toimiville sekä soveltuvin osin myös asiantuntijoille. Johtoryhmille teemme räätälöityjä kokonaisuuksia, joihin voi sisältyä erilaisia elementtejä, kuten ketterä toiminta, hyvinvointi, coachaus, itsearviointi- ja itsetuntemustyökaluja, uratarina tai 360-arviointi.

Miksi koulutuksiin kannattaa osallistua?

Jotta johtaja voi mahdollistaa henkilöstön hyvinvoinnin ja organisaation toiminnan, on tärkeää huolehtia myös itsestään. Tämä koskee niin osaamisen kehittämistä kuin omaa hyvinvointia. Valtionhallinnon pitkäaikaisena asiantuntijana tarjoamme eripituisia valmennuksia monipuolisesti lähi- ja verkkototeutuksina.

HAUSin valmennuksissa saat itsellesi valtionhallinnon parhaista johtajista vertaisverkoston, jollaista et saa mistään muualta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää johtamisen ja esimiestyön koulutuksista!