Tilauskoulutukset valtionhallinnon organisaatioille

Kaikki HAUSin avoimen koulutuksen koulutukset voidaan räätälöidä tilauskoulutuksiksi valtionhallinnon organisaatiolle. Organisaatiokohtaisia toteutuksia voimme tehdä myös monista muista teemoista, kunkin asiakkaan tilanteen mukaan.

Tilauskoulutukset suunnitellaan aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja niiden sisällöt ja opetusmetodit valitaan asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Pyydä tarjous tilauskoulutuksesta osaamisalan vastuuhenkilöltä.

Ohessa joitain esimerkkejä organisaatiokohtaisesti toteuttamistamme valmennusten teemoista ja koulutuskokonaisuuksista.

Muutosvalmennus

Muutosvalmennuksen tavoitteena on ajantasaistaa ja parantaa tietämystä muutosjohtamisen elementeistä sekä muutosjohtamisesta prosessina. Se auttaa ymmärtämään muutoksen käynnistäjät ja keinot johtaa muutosta. Valmennus keskittyy myös muutoksen vaikutuksiin yksilö- ja organisaatiotasolla sekä muutoksen vaikutuksiin oman itsensä johtamisen näkökulmasta. Valmennuksen fokus ja tarkempi sisältö suunnitellaan yhdessä tilaavan organisaation kanssa.

Muutosjuridiikka

HAUSin tarjoamassa muutosjuridiikan valmennuksessa keskitytään valtionhallinnossa yhteisesti sovittuihin ohjeisiin ja toimenpiteisiin, joilla pyritään tukemaan henkilöstön uudelleen sijoittumista.

Yhteistoimintamenettely

Valmennuksen keskiössä ovat työsuojeluun ja henkilöstön osallistumiseen, kuulemiseen sekä tiedottamiseen liittyvät teemat. Valmennus on suunnattu virastojen esimiehille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille.

Strategiatyö

Valmennus suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa. Sen tarkoitus on tukea asiakasorganisaation strategiatyötä. Valmennus voidaan laatia esimerkiksi tukemaan johtoryhmää strategian valmistelussa. Valmennusta voidaan toiminnallistaa erilaisilla malleilla, sparrauksilla tai coachauksella.

Projektivalmennus liittyy useimmiten organisaation toiminnan muutokseen, leikkauksiin tai organisaatiokohtaisiin fuusioihin. Isoja muutoksia ovat esimerkiksi digitalisoitumisesta johtuvat muutokset. Kustomoidussa valmennuksessa lähtökohtana on muutostyön suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Valmennus tukee organisaatiossa tapahtuvaa muutostilaa.

Prosessivalmennus pitää sisällään toiminnan laadun jatkuvan kehittämisen mallin. Se perustuu pitkälti LEAN-ajatteluun, jossa yritetään optimoida resurssien ja ajan käyttö asiakaspalvelun ja tulosten näkökulmasta. Prosessivalmennukset liittyvät usein asiakasprosessien kehittämiseen ja lupamenettelyihin.

Esimiespotentiaalin valmennusohjelmat

Valmennuksessa edetään valtionhallinnon näkökulmasta kohti toimialojen ja yksiköiden näkökulmaa. Samalla edetään yleisestä kohti konkreettista. Itsetuntemuksen vahvistaminen ja johtajana kehittyminen ovat koko valmennuksen ajan mukana kulkeva prosessi.

Sisältöjen käsittelyä tuetaan ja toiminnallistetaan monimuotoisilla oppimismenetelmillä keskustelualustuksia, ryhmätöitä sekä erilaisia osallistavia ja ohjauksellisia menetelmiä hyödyntäen. Tavoitteena on luoda aktiivinen ja yhteistoiminnallinen oppimisprosessi, joka edesauttaa sisältöjen ymmärtämistä ja omakohtaista työstämistä sekä vertaisoppimista.

Valmennukseen on mahdollista liittää ennakko- ja välitehtäviä, esimerkiksi johtamiskirjallisuusopintoja, jotka täydentävät valmennuskokonaisuutta. Välitehtävistä ja muista oppimismenetelmistä sovitaan tarkemmin tilaajan kanssa suunnittelun yhteydessä.

Johtamiskulttuurin muutosprosessi

Valmennuksessa keskitytään muutoksen johtamiseen arjen keskellä sekä erilaisten muutosten vaikutuksiin päivittäisessä työssä. Valmennus antaa näkökulmia myös omien tunteiden hyödyntämiseen.

Muutoksen johtamisessa korostuvat viestintä- ja vuorovaikutustaidot, joita käydään läpi käytännönläheisesti. Lisäksi keskitytään erilaisten ihmisten tukemiseen ja rohkaisemiseen muutostilanteessa.

Valmennus voidaan toteuttaa esimerkiksi niin, että pääfokus on tiedon ja vinkkien jakamisessa ja vuorovaikutteisessa keskustelussa tai niin, että pääfokus sparrauksessa ja yhdessä kehittämisessä.

Johtoryhmätyöskentely

Valmennus tarjoaa toimintamalleja käytännön johtoryhmätyöskentelyyn. Valmennuksessa keskitytään erityisesti johtoryhmän rooliin ja merkitykseen sekä johtoryhmän ja sen jäsenten kehittämiseen. Huomiota kiinnitetään myös johtoryhmän toimimiseen tiiminä ja johtamisen synergiaan.

Henkilöstöstrategiat

Valmennuksen keskeisiä teemoja ovat johtajuus sekä johtajapolitiikan määrittely ja toimeenpano. Valmennuksen tarkempi fokus sovitaan huolellisesti tilaavan organisaation kanssa.

Vaihtoehtoisia teemoja voivat olla esimerkiksi henkilöstöresurssien kohdentaminen, urajärjestelmien analysointi ja johtopäätösten tekeminen sekä osaamisen turvaaminen muutostilanteessa.

Rekrytointi

Valmennuksessa tutustutaan niihin erityispiirteisiin, jotka on huomioitava valtion tehtäviin rekrytoitaessa. Valmennuksessa käydään tarkasti läpi rekrytointiprosessin kokonaisuus ja sen kehittäminen, rekrytointihaastattelun käytännöt ja mahdollisuudet sekä henkilöarviointien käyttö rekrytointipäätöksen tukena.

Perehdytys

Valmennuksessa keskitytään onnistuneeseen perehdyttämisprosessiin, niihin asioihin ja menetelmiin, jotka tukevat perehdyttämistä. Valmennuksessa annetaan vinkkejä siihen, miten tulokas voidaan sitouttaa organisaatioon mahdollisimman hyvin. Se tarjoaa myös opastusta ja ideoita perehdytyksen kehittämiseen.

Henkilöstösuunnittelu

Valmennus keskittyy organisaation strategiseen suunnitteluun. Johtoajatuksena on miettiä millaisella organisaatiolla ja kokoonpanoilla organisaatio palvelee parhaiten tulevaisuudessa.

Valmennuksen tavoitteena on antaa näkökulmia resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen ja osaamiseen yleisellä tasolla: palvelut, prosessit, sisältökokonaisuudet, ammatilliset osa-alueet sekä rekrytointi. Lisäksi käydään läpi yksikkö- ja ryhmätason suunnittelua, prosesseja ja tehtäviä sekä osaamista ja työssä oppimista.

Osaamisen johtaminen

Valmennuksessa käydään läpi osaamisen johtamisen kokonaisuus. Tarkastellaan strategiasta johdettuja osaamisalueita sekä eri osaamisalueiden tunnistamista. Lisäksi keskitytään osaamiskartoitusten erilaisiin toteutustapoihin ja osaamisen kehittämisen menetelmiin.

Muita teemoja ovat esimerkiksi osaamisen hyödyntäminen, osaamisen jakaminen työyhteisössä ja osaamisen seuranta. Valmennuksen tarkka sisältö suunnitellaan aina huolellisesti tilaavan organisaation tarpeiden mukaan.

Työparityöskentely ja pienryhmävalmennus

Työparityöskentely on parhaimmillaan silloin, kun jokainen tietää oman roolinsa ja tehtävänsä, ja työskentely toimii saumattomasti yhteen.

Erinomaista palautetta saanut työparityöskentelyvalmennus on tarkoitettu työpareille tai pienille työtiimeille, jotka haluavat kehittää toimintaansa. On tärkeä tuntea omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa, ja kuinka ne voidaan sovittaa yhteen työparin, tai tiimin kanssa

Taloushallinnon muutokset ja toimenkuvien laajentuminen ovat lisänneet henkilöstön osaamisen kehittämisen tarvetta ja henkilöstön tarvetta monipuolistaa osaamistaan.

Kaikki HAUSin taloushallinnon koulutukset ovat räätälöitävissä vastaamaan kirjanpitoyksikön tarvetta.

Organisaatiokohtaisen valmennuksen teemana voivat olla esimerkiksi virastokohtainen varautuminen arvonlisäveron muutoksiin, sisäisen valvonnan kehittäminen tai riskienhallintamallin luonnostelu.

HAUSin henkilöstöhallinnon valmennuksilla tuetaan tiiviisti ministeriöiden ja virastojen yksilöllisiä tarpeita ja haasteita henkilöstöhallinnon kehittämisessä.

Organisaatiokohtaista valmennusta tarjotaan henkilöstöhallinnon kaikilta osa-alueilta asiakasviraston tarpeisiin räätälöiden.

HAUSin tarjoaman hallintojuridiikan organisaatiokohtaisen koulutuksen tavoitteena on perehdyttää koulutettavat niihin säädöksiin ja normeihin, joilla hyvä hallinto Suomessa saadaan toteutumaan.

Myös EU-asioiden osaaminen on tärkeää erityisesti nyt, kun Suomen EU-puheenjohtajuuskausi käynnistyy heinäkuun alussa. Yleislakien ja EU:n perusasioiden tuntemus on tärkeää jokaiselle julkishallinnossa työskentelevälle.

Räätälöimme koulutuksia myös erityislainsäädännöstä ja säädösvalmistelun osa-alueista organisaatiokohtaisesti yhdessä tilaavan organisaation kanssa.

EU-oikeus pähkinänkuoressa

EU-oikeus pähkinänkuoressa -koulutus tarjoaa kokonaiskuvan EU:n oikeusjärjestelmästä ja EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden välisestä suhteesta. Sisällöt on suunniteltu käytännönlähteisten esimerkkien avulla, ja ne kattavat EU:n päätöksenteon ja EU-oikeuden perusperiaatteet ja toimielinten väliset suhteet.

Koulutuksessa selviää perusperiaatteet muun muassa EU:n sopimusjärjestelmästä, toimivallasta, oikeusperustan valinnasta ja vaikutuksista sekä EU-oikeuden täytäntöönpanosta Suomessa.

Juridisesti ja asiallisesti oikein perusteltu – Hallinnon päätösten ja kannanottojen oikeudellinen ja asiallinen perustelu

Viranomaisen päätösten ja kannanottojen oikeudellinen ja asiallinen perusteleminen ei ole vapaaehtoista, vaan se on useimmiten myös lailla säädeltyä.

Valmennuksessa käydään läpi perusteluvelvollisuuden lakisääteinen tausta ja tulkintakäytäntöä siten, että päätösten ja kannanottojen voidaan katsoa olevan sekä muodollisesti että sisällöllisesti oikeita, ja ne osataan myös esittää selkeästi ja perustellusti.

Valtionavustuslain soveltaminen

Koulutuksessa perehdytään valtionavustusten myöntämisen perusteisiin ja hakumenettelyyn, sekä niiden käyttöön, seurantaan ja valvontaan yleisesti. Lakiin on tullut myös muutoksia vuoden 2019 alussa. Koulutuksessa voi päivittää tiedot valtionavustuksiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Koulutus soveltuu kaikille valtionavustuksia myöntäville viranomaisille, sekä seurantaan ja valvontaan osallistuville, mutta myös valtionavustuksia hakeneille tai hakemista harkitseville tahoille.

Argumentointi ja perustelutaidot

Valmennuksessa harjoitellaan oman viestin rakentamista, vakuuttavasti esiintymistä ja oman sanoman perustelua. Koulutus on käytännönläheinen ja osallistava, jossa harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustekniikoita ja saadaan työkaluja vaikuttavan viestin rakentamiseen.

Organisaatiokohtaisessa valmennuksessa kiinnitetään erityishuomiota asiakasorganisaation substanssiin, jolloin osallistuja voi keskittää harjoituksensa omaan tehtäväalueeseensa.

Juridisesti ja asiallisesti oikein perusteltu – Hallinnon päätösten ja kannanottojen oikeudellinen ja asiallinen perustelu

Viranomaisen päätösten ja kannanottojen oikeudellinen ja asiallinen perusteleminen ei ole vapaaehtoista, vaan se on useimmiten myös lailla säädeltyä. Valmennuksessa käydään läpi perusteluvelvollisuuden lakisääteinen tausta ja tulkintakäytäntöä siten, että päätösten ja kannanottojen voidaan katsoa olevan sekä muodollisesti että sisällöllisesti oikeita, ja ne osataan myös esittää selkeästi ja perustellusti.

Kuultavana eduskunnan valiokunnassa

Eduskunnan valiokunnat pyytävät asiantuntijoita kuultaviksi saadakseen mahdollisimman kattavan kuvan käsiteltävänä olevasta asiasta. Kuultavia on yleensä useampia, jolloin oma esitys on tällöin pystyttävä esittämään lyhyesti ja ytimekkäästi, mutta kuitenkin selkeästi ja perustellusti.

Valmennuksessa selviää muun muassa mitä valiokunnat odottavat kuultavalta ja mikä on kuultavan rooli tilaisuudessa. Harjoituksessa saadaan myös työkaluja vakuuttavan, perustellun ja selkeän esityksen rakentamiseen kuulemistilaisuutta varten.

Hyvää yhteistyötä, sujuvaa sisäistä tukitoimintaa ja palvelua

Virastokohtaisessa valmennuksessa käydään läpi sisäisen palvelun tukitoiminnan prosesseja sekä onnistumisen edellytyksiä.

Valmennuksen aikana on mahdollisuus myös tarkistaa palvelukuvauksia ja tehtävien priorisointeja. Koulutuksessa on mahdollista paneutua myös ajankohtaisiin asiaskascaseihin sekä vuorovaikutukseen palveluryhmässä.

Turvallisuus

Toteutamme turvallisuuskoulutusta organisaation tarpeiden mukaisesti. Koulutuksen sisältöalueena voi olla esimerkiksi turvallisuusohjeistus, toimitilaturvallisuus, paloturvallisuus tai turvallisuussuunnitelman päivittäminen. Valmennukseen on mahdollista kytkeä myös toiminnallisia osia.

Hyödynnämme pitkää kokemustamme koulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta tarjoamalla asiakkaillemme ulkoista koulutusten järjestämispalvelua.

Meillä on kokemusta erikokoisten tilaisuuksien organisoinnista ja järjestämisestä aina suunnitteluvaiheesta toteutukseen sekä pääkaupunkiseudulla että alueellisesti.

Organisaatiokohtaisissa valmennuksissa keskeistä on asiakasorganisaation prosessien ja projektien hallinnan kehittämistarpeiden tunnistaminen ja kehittämistoimenpiteiden määritteleminen.

Projektityöskentelyn valmennusta voidaan kohdentaa johdolle ja esimiehille, projektipäälliköille sekä projekti- ja ohjausryhmän jäsenille.

Organisaatiokohtainen valmennus suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Kaksi henkilöä piirtää valkotaululle.
Kaksi henkilöä piirtää valkotaululle.

Avoimet koulutukset

Koko HAUSin koulutustarjonta voidaan räätälöidä tilauskoulutuksiksi valtionhallinnon organisaatiolle.

Tutustu koulutuskalenteriimme