Kaksi henkilöä keskustelevat suunnittelupalaverissa.
Mukana laajoissa kehityshankkeissa

Konsultoimme ja kehitämme

Johtamisen ja menestymisen tukena

Avoimen ja tilauskoulutuksen lisäksi toteutamme monia laajoja kehittämishankkeita. Pystymme reagoimaan hyvinkin erilaisiin tarpeisiin omaa kokemustamme sekä laajaa ja monipuolista asiantuntijaverkostoamme hyödyntäen.

Olemme toteuttaneet asiakkaillemme kehittämishankkeita muun muassa alla esitellyillä sisältöalueilla.

Valmennusta ja koulutusta täydentämään HAUS tarjoaa myös ohjauksellisia palveluja, kuten coaching, mentorointi ja työnohjaus.

Skenaariotyö on yksi tapa ennakoida muutoksia. Skenaariotyö auttaa tunnistamaan muutosvoimia ja ymmärtämään tulevaisuuden vaihtoehtoisia kehityskulkuja.

HAUSin tarjoaa valtion organisaatiolle osallistavaa valmennusta toimintaympäristön ennakointiin, strategioiden arviointiin ja kehittämiseen, strategiseen pohdintaan, organisaation tahtotilan määrittämiseen ja analysointiin.

Valtionhallinnossa strategisen johtamisen merkitys on vahvistunut.

Päätavoitteiden ja avainuudistusten tunnistaminen on onnistumisen edellytys. Hallituksen päätavoitteet ja painopisteet ohjaavat resursseja. Poliittisen ja resurssiprosessin yhteensovittamista vahvistetaan edelleen. Ilmiölähtöinen politiikkatoimien kehittäminen edellyttää poikkihallinnollista strategiatyötä. Tärkeätä on vahvistaa luottamusta eri toimijoiden kesken.

HAUS on vahvasti mukana kehittämässä valtiohallinnolle sopivia strategisen johtamisen ja ohjauksen työkaluja ja toimintamalleja. Strategiatyö perustuu yhteiskehittämiseen muiden viranomaisten, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Suunnittelussa hyödynnetään strategiakarttoja ja kokeilevia työmenetelmiä. Kehittämistyön pohjalta laaditaan vaadittavien toimenpiteiden toteutussuunnitelma aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen.

Tulosohjaus kytketään aiempaa kiinteämmäksi osaksi hallitusohjelman toimeenpanoa. Vaalikauden talouskehys, julkisen talouden suunnitelmat ja vuotuinen tulo- ja menoarvioesitys toimivat pohjana valtionhallinnon organisaatioiden tuloskeskusteluille ja -sopimuksille.

HAUSin tarjoama kehittämispalvelu auttaa organisaatiota suuntaamaan voimavaroja vaikuttavuuden kannalta keskeisiin kohteisiin. Tulosohjaus toimii tällä tavoin strategian toimeenpanon välineenä.

Johtoryhmän oman työskentelyn, menettelytapojen ja tulosten jatkuva parantaminen edellyttää, että johtoryhmä arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa, sille asetettuja tavoitteita sekä saavutettuja tuloksia ja niiden vaikutuksia.

HAUSilla on pitkät perinteet ja vankka osaaminen valtion virastojen johtoryhmätyöskentelyn kehittämisessä. Kilpailutetussa valmentajaverkostossamme on valittavissa useampia tähän erikoistuneita coacheja. Kehittämistyö voidaan käynnistää Johtoryhmän toimintaa luotaavalla kyselyllä ja siitä tehdyllä analyysillä, jonka jälkeen valmentaja sparraa ja tukee yhdessä sovittujen kehittämistoimenpiteiden toteuttamista.

Kehittämisen perustana voi olla myös esimerkiksi jo aiemmin viraston omasta toimesta tehty julkishallinnon laatuarviointi (CAF), VM-Baro tai 360-arviointi tai muulla tavoin tunnistettu kehittämistarve, jonka pohjalta edetään.

Perusmenetelminä käytetään ryhmäcoachingia ja sen lisäksi tarvittaessa johtoryhmän jäsenten henkilökohtaista coachingia.

Kun halutaan muuttaa kulttuuria, pitää ymmärtää kulttuurin olemus, joka muodostuu kulttuurin olemusta tutkineen Edgar Scheinin mukaan kolmesta keskeisestä tasosta, jolla kulttuuri ilmenee:

  1. taustalla vaikuttavista ja usein tiedostamattomista arvoista ja uskomuksista, jotka ovat perimmäiset toiminnan lähteet
  2. ilmaistuista perusteista toiminalle (kuten strategiat ja toimintasuunnitelmat) – ilmaisuun liittyy myös tavat joilla kieltä käytetään sekä
  3. konkreettisista kulttuurin ilmentymistä eli artefakteista, esim. organisaatiorakenteet ja prosessit, mutta myös rakennukset, kalusteet, työvälineet ja jopa tapa pukeutua työpaikalla

Jotta voitaisiin muuttaa kulttuuria, on syytä tutkia näitä kulttuurin ilmentymiä ja pohtia mitä halutaan muuttaa ja miten jonkin asian muutos jollakin näistä kolmesta tasosta vaikuttaa johonkin toiseen tasoon? Tähän perustuu sanonta, että jos organisaatiorakenne ei tue strategian toteutumista, se syö strategian aamupalaksi, eikä strategialla ole enää merkitystä.

Tervetuloa kokeneiden caochiemme ohjaamana muutosmatkalle. Kun ensin opimme havaitsemaan kulttuurimme ei-toivottuja ilmentymiä, voimme myös tehdä niille jotain!

Haluatko kuulla lisää kehittämispalveluistamme?