Kaksi henkilöä keskustelevat suunnittelupalaverissa.
Mukana laajoissa kehityshankkeissa

Konsultoimme ja kehitämme

Johtamisen ja menestymisen tukena

Avoimen ja tilauskoulutuksen lisäksi toteutamme monia laajoja kehittämishankkeita. Pystymme reagoimaan hyvinkin erilaisiin tarpeisiin omaa kokemustamme sekä laajaa ja monipuolista asiantuntijaverkostoamme hyödyntäen.

Olemme toteuttaneet asiakkaillemme kehittämishankkeita muun muassa alla esitellyillä sisältöalueilla.

Valmennusta ja koulutusta täydentämään HAUS tarjoaa myös ohjauksellisia palveluja, kuten coaching, mentorointi ja työnohjaus.

Skenaariotyö on yksi tapa ennakoida muutoksia. Skenaariotyö auttaa tunnistamaan muutosvoimia ja ymmärtämään tulevaisuuden vaihtoehtoisia kehityskulkuja.

HAUSin tarjoaa valtion organisaatiolle osallistavaa valmennusta toimintaympäristön ennakointiin, strategioiden arviointiin ja kehittämiseen, strategiseen pohdintaan, organisaation tahtotilan määrittämiseen ja analysointiin.

Valtionhallinnossa strategisen johtamisen merkitys on vahvistunut.

Päätavoitteiden ja avainuudistusten tunnistaminen on onnistumisen edellytys. Hallituksen päätavoitteet ja painopisteet ohjaavat resursseja. Poliittisen ja resurssiprosessin yhteensovittamista vahvistetaan edelleen. Ilmiölähtöinen politiikkatoimien kehittäminen edellyttää poikkihallinnollista strategiatyötä. Tärkeätä on vahvistaa luottamusta eri toimijoiden kesken.

HAUS on vahvasti mukana kehittämässä valtiohallinnolle sopivia strategisen johtamisen ja ohjauksen työkaluja ja toimintamalleja. Strategiatyö perustuu yhteiskehittämiseen muiden viranomaisten, asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Suunnittelussa hyödynnetään strategiakarttoja ja kokeilevia työmenetelmiä. Kehittämistyön pohjalta laaditaan vaadittavien toimenpiteiden toteutussuunnitelma aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen.

Tulosohjaus kytketään aiempaa kiinteämmäksi osaksi hallitusohjelman toimeenpanoa. Vaalikauden talouskehys, julkisen talouden suunnitelmat ja vuotuinen tulo- ja menoarvioesitys toimivat pohjana valtionhallinnon organisaatioiden tuloskeskusteluille ja -sopimuksille.

HAUSin tarjoama kehittämispalvelu auttaa organisaatiota suuntaamaan voimavaroja vaikuttavuuden kannalta keskeisiin kohteisiin. Tulosohjaus toimii tällä tavoin strategian toimeenpanon välineenä.

Johtoryhmän oman työskentelyn, menettelytapojen ja tulosten jatkuva parantaminen edellyttää, että johtoryhmä arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa, sille asetettuja tavoitteita sekä saavutettuja tuloksia ja niiden vaikutuksia.

HAUSilla on pitkät perinteet ja vankka osaaminen valtion virastojen johtoryhmätyöskentelyn kehittämisessä. Kehittämistyö käynnistyy useimmiten yhteisellä arvioinnilla, jonka jälkeen HAUSin valmentaja tukee sovittujen kehittämistoimenpiteiden käynnistymistä.

Joskus pelkkä arviointi on riittävä ja johtoryhmä toteuttaa muutokset itse. Perusmenetelminä käytetään ryhmäcoachingia ja sen lisäksi tarvittaessa johtoryhmän jäsenten henkilökohtaista coachingia.

Tavoitteena on edistää organisaation yhteistä johtamiskulttuuria, jota ohjaavat organisaation arvot ja toiminta-ajatus, visio, strategia, työjärjestys ja toimintaohjeet.

Johtamiskulttuuria vahvistetaan yhdessä asioita oppimalla sekä asioista ja toimintatavoista keskustelemalla. Tämä palvelu tukee johtajia ja esimiehiä tehtävissä onnistumisessa ja oman johtamistyön ja johtajuuden kehittymisessä.

Keskeistä on aikaansaada aktiivinen ja yhteistoiminnallinen oppimisprosessi, joka edesauttaa sisältöjen ymmärtämistä ja sisäistämistä sekä vertaisoppimista. Se kytketään tiukasti organisaation käytäntöihin ja arjen työtä tukemaan.

Kehittämispalveluun voidaan liittää luontevasti johtoryhmävalmennus, henkilökohtaiset arvioinnit tai vaikkapa valmentavan johtamiskulttuurin kehittäminen.

Coaching on keskustelu, jossa coach auttaa valmennettavaa ottamaan käyttöön omia voimavarojaan, jotta hän voisi saavuttaa tavoitteensa ja saada aikaan parempia tuloksia. Coaching on onnistunut silloin, kun valmennettava on itse löytänyt keinoja edetä häntä haastaneen asian kanssa ja on innostunut asiasta.

Mentorointi on ohjauksellinen menetelmä, jonka avulla voidaan siirtää kokemusperäistä tietoa ja osaamista. Osaava ja kokenut mentor neuvoo ja tukee aktoria. Mentorointisuhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasavertaisuuteen. Tavoitteena on mentoroitavan työuralla eteneminen ja ammatillinen kehittyminen.

Työnohjaus tukee yksilön, ryhmän tai työyhteisön ammatti-identiteettiä, työssä suoriutumista ja luovuutta. Työnohjauksessa tarkastellaan työtä, työyhteisöä ja työroolia. Siihen liittyvät vahvasti kokemukset ja tunteet sekä niiden tulkinta ja jäsentäminen työnohjaajan kanssa. Tärkein väline on vuorovaikutusprosessi työnohjaajan ja ohjattavan välillä.

Työyhteisön työnohjaus 
Työnohjaus tukee työyhteisön toimivuutta, yhtenäisyyttä ja identiteetin vahvistamista, hyvää johtajuutta, töiden organisoimista, hyvää työilmapiiriä, muutoksien toteuttamista, työkyvyn ylläpitoa sekä konfliktien ja ristiriitojen ennaltaehkäisyä ja ratkaisemista.

Palveluun yhdistetään usein esimiehen ohjaus vahvistamaan hänen johtamistyötään.

Haluatko kuulla lisää kehittämispalveluistamme?