Kuvituskuva, jossa epätarkkoja valoja.
Tieteellisesti testattua, kansainvälisesti käytettyä

Henkilöarviointipalvelut

Johtamisen kehittämisen, henkilökohtaisen kasvun ja tiimityöskentelyn kehittämisen tukena HAUS käyttää useita eri arviointimenetelmiä.

Menetelmän valinta perustuu aina huolelliseen harkintaan millaisia tuloksia asiakas tavoittelee kehittämistoimilla ja millaista vaikuttavuutta toivotaan.

Kaikki käyttämämme arviointimenetelmät ovat tieteellisesti testattuja ja yleisesti kansainvälisestikin käytettyjä. Menetelmien käyttö perustuu tekijänoikeuksien haltijoiden myöntämiin lisensseihin. HAUSin valmentajat ovat menetelmien käyttöön sertifioituja.

Lue lisää HAUSissa tällä hetkellä käytössä olevista arviointimenetelmistä:

Johtamisen ja esimiestyön 360˚-arviointi ja saatu palaute on kartoitus nykyhetkestä. 360˚-arviointi ei ole testi, eikä sen tarkoituksena ole vertailla johtajan toimintaa suhteessa muihin johtajiin.

Arviointiprosessin tavoitteena on

 • auttaa esimiestä onnistumaan esimiestehtävissä
 • kehittää palautteenanto- ja keskustelukulttuuria
 • ohjata esihenkilöitä konkreettisiin kehittämistoimenpiteisiin erilaisten palautekeskustelujen avulla

Palautekeskustelumalleja on monia:

 • henkilökohtainen ja luottamuksellinen keskustelu ammattivalmentajan (coach) kanssa
 • vertaiskeskustelu toisten esihenkilöiden kanssa ryhmäcoaching-menetelmällä
 • omien johdettavien ja oman esimiehen kanssa käytävät keskustelut
 • 360-palautteen tulosten tarkastelu yhdessä työtyytyväisyyskyselyn kanssa

HAUSin valtionhallinnolle tarjoama 360˚-esimiesarvioinnin palveluun voidaan sisällyttää mm. seuraavia asioita – ja aina asiakkaan tarpeen ja budjetin puitteissa:

 • arviointiprosessin suunnittelu ja aikataulutus
 • henkilökohtainen palautekeskustelu jokaiselle osallistujalle ja/tai ryhmäpalautekeskustelu vertaisryhmässä
 • ryhmätason tulosten analysointi ryhmäraporttien pohjalta
 • kehittämistoimenpiteiden sparraus sekä yksilö-, että ryhmätasolla
 • kehittymisprosessia tukevien valmennusten suunnittelu niin johtajille kuin johdettavillekin
 • tekninen kyselyalusta sekä käyttäjätuki niille virastoille, joilla ei ole Osaava-järjestelmä käytössä

WOPI (Work Personality Inventory) on suomalainen monikielinen, standardoitu itsearviokysely mittaamaan yksilöiden ja tiimien työssä osaamisen ajureita. Osaamisen motiivi-, ajattelu- ja asenneajurien tunteminen auttaa valitsemaan, uralla ohjaamaan ja valmentamaan yksilöitä sekä rakentamaan ja valmentamaan tiimejä.

Data-analytiikkatoiminnolla laaditaan ammattien, tehtävien ja tiimien prototyyppejä sekä tehdään Big Data tutkimuksia. Testien ja mittavälineiden arvovaltainen arvioijataho Buros on toimittanut WOPI:sta kaksoisvertaisarvion 2017. WOPI360 on suomalainen monikielinen kysely jonka avulla ympärillä toimivat ihmiset arvioivat kohdehenkilön toteuttamaa osaamista työssä.

Päätulos sisältää arvioidun henkilön vahvuudet ja kehittämiskohdat viidellä osaamisalueella sekä arvioijien antamat vapaamuotoiset tunnustukset ja parannusehdotukset.

EQ-i arviointi perustuu niin kutsuttuun tunneälyyn (emotional intelligence) ja siitä viimeisen 30 vuoden aikana tehtyihin laajoihin tutkimuksiin. Tunneäly käsitteenä löydettiin, kun tutkittiin, mitkä ominaisuudet erottivat työssään hyvin menestyneet henkilöt huonommin menestyvistä.

Nykyisin puhutaan mieluimmin tunnetaidoista, sillä näitä ominaisuuksia voi kehittää, kuten muitakin taitoja. Tunnetaidot jaetaan viiteen pääkategoriaan: itsetuntemus, itsensä ilmaiseminen, vuorovaikutus, päätöksenteko ja stressin hallinta.

Tunnetaitojen arviointi sopii erityisen hyvin henkilökohtaisten kehittymisprosessien (mm. mentorointi) tukemiseen. Siitä saa parhaan hyödyn henkilökohtaisen palautteen ja coachingin tukemana.

EQ-i tuoteperheeseen kuuluu myös 360-arviointi ja ryhmäraportti. Kyselyn 2.0 versio on saatavilla ainoastaan englanninkielisenä, mutta kysymykset ovat selkeitä ja niihin pystyy luotettavasti vastaamaan, vaikka englanti ei ole äidinkieli.

WorkPlace Big Five Profile™ on nykyaikainen, laajasti tutkittu ja luotettava persoonallisuusmalli. Big Five –mallissa ihmisen persoonallisuus jaetaan viiteen osa-alueeseen (pääpiirteeseen). Piirteiden perusteella voidaan kuvata ihmisen käyttäytymistä. WorkPlace Big Fivessa pääpiirteet ovat:

 • reagointiherkkyys (N)
 • ekstroversio (E)
 • uutuushakuisuus (O)
 • mukautuvuus (A)
 • päämääräkeskeisyys (C)

Big Five – malli on oivallinen työkalu tiimien kehittämisessä, johtamisvalmiuksien arvioinnissa ja rakentamisessa, urasuunnittelussa, rekrytointitarpeiden määrittelyssä sekä coachingin vaikuttavuuden tehostajana.

Ota yhteyttä ja kysy lisää henkilöarviointipalveluistamme!