Kuvituskuva, jossa epätarkkoja valoja.
Tieteellisesti testattua, kansainvälisesti käytettyä

Henkilöarviointipalvelut

Johtamisen kehittämisen, henkilökohtaisen kasvun ja tiimityöskentelyn kehittämisen tukena HAUS käyttää useita eri arviointimenetelmiä.

Menetelmän valinta perustuu aina huolelliseen harkintaan millaisia tuloksia asiakas tavoittelee kehittämistoimilla ja millaista vaikuttavuutta toivotaan.

Kaikki käyttämämme arviointimenetelmät ovat tieteellisesti testattuja ja yleisesti kansainvälisestikin käytettyjä. Menetelmien käyttö perustuu tekijänoikeuksien haltijoiden myöntämiin lisensseihin. HAUSin valmentajat ovat menetelmien käyttöön sertifioituja.

Lue lisää HAUSissa tällä hetkellä käytössä olevista arviointimenetelmistä:

Johtamisen ja esimiestyön 360˚-arviointi ja saatu palaute on kartoitus nykyhetkestä. 360˚-arviointi ei ole testi, eikä sen tarkoituksena ole vertailla esimiehen toimintaa suhteessa muihin esimiehiin.

Arvioinnin tavoitteena on

  • auttaa esimiestä onnistumaan esimiestehtävissä
  • kehittää palautteenanto- ja keskustelukulttuuria
  • ohjata esimiehiä konkreettisiin kehittämistoimenpiteisiin palautekeskustelun ja kehittymissuunnitelman avulla

Palautekeskusteluilla ja -tilaisuuksilla on tärkeä rooli arvioinnin tulosten tulkitsemisessa.

HAUSin valtionhallinnolle tarjoama 360˚-esimiesarvioinnin palvelu voi sisältää muun muassa seuraavia asioita, yhdessä asiakkaan kanssa sovittavalla tavalla:

  • arvioinnin suunnittelu
  • toteutus- ja kehittämissuunnitelman täsmentäminen asiakkaan kanssa
  • tekninen alusta sekä käyttäjätuki
  • sähköinen kysely ja siihen liittyvä palautteenanto yksilö- ja viiteryhmätasolla
  • tulosten analysointi ja raportointi
  • yksilökohtaiset ja/tai organisaatiokohtaiset kehittämissuunnitelmat
  • arvioinnin perusteella nousseiden henkilöstön kehittämistarpeiden arviointi sekä esimieskoulutusten ja -valmennusten suunnittelu

EQ-i arviointi perustuu niin kutsuttuun tunneälyyn (emotional intelligence) ja siitä viimeisen 30 vuoden aikana tehtyihin laajoihin tutkimuksiin. Tunneäly käsitteenä löydettiin, kun tutkittiin, mitkä ominaisuudet erottivat työssään hyvin menestyneet henkilöt huonommin menestyvistä.

Nykyisin puhutaan mieluimmin tunnetaidoista, sillä näitä ominaisuuksia voi kehittää, kuten muitakin taitoja. Tunnetaidot jaetaan viiteen pääkategoriaan: itsetuntemus, itsensä ilmaiseminen, vuorovaikutus, päätöksenteko ja stressin hallinta.

Tunnetaitojen arviointi sopii erityisen hyvin henkilökohtaisten kehittymisprosessien (mm. mentorointi) tukemiseen. Siitä saa parhaan hyödyn henkilökohtaisen palautteen ja coachingin tukemana.

EQ-i tuoteperheeseen kuuluu myös 360-arviointi ja ryhmäraportti. Kyselyn 2.0 versio on saatavilla ainoastaan englanninkielisenä, mutta kysymykset ovat selkeitä ja niihin pystyy luotettavasti vastaamaan, vaikka englanti ei ole äidinkieli.

Robert Hogan (s. 1937) on amerikkalainen psykologi, tunnettu henkilötestauksen kehittäjänä.

Hän otti 1994 käyttöön kolme kehittämäänsä henkilöarvioinnin menetelmää: persoonallisuusinventaarin (Hogan Personality Inventory, HPI), kriisikäyttäytymisen (Hogan Development Survey, HDS) ja ura-ankkurit (Motives Values and Preferences Inventory, MVPI).

Hogan-menetelmät ovat itsearviointimenetelmiä. Hogan on osoittanut selkeästi, kuinka johtajan henkilökohtaiset ominaisuudet monin tavoin vaikuttavat organisaation, sen tiimien ja henkilöstön työn tuloksellisuuteen.

HAUS käyttää Hogan-menetelmiä urasuunnittelussa ja johdon ja avainresurssien henkilökohtaisessa valmennuksessa.

MBTI on itsearviointimenetelmä ihmisen kognitiivista (tiedollisista) tyyleistä, hänen henkilökohtaisista vahvuuksistaan. Nämä vahvuudet liittyvät siihen, mistä me saamme elämäämme tarmoa ja mihin tuo meidän tarmomme kohdistuu, miten me keräämme tietoa ja teemme päätöksiä, sekä millainen elämäntyyli on meille luontevin.

MBTI-menetelmän kehittivät yhdysvaltalaiset Katharine Cook Briggs ja hänen tyttärensä Isabel Briggs Myers (alkaen 1940-luvulta). Menetelmän perustana on sveitsiläisen psykiatrin C. Jungin (1875-1961) tutkimukset ihmisen persoonallisuustyypeistä.

MBTI lienee tunnetuin kognitiivisten tyylien testi, joka on levinnyt ympäri maailman.

MBTI-menetelmää HAUS käyttää urasuunnittelussa, johtamisen ja johtoryhmätyöskentelyn kehittämisessä.

Tämä II-tason MBTI-menetelmä on perusversiota yksityiskohtaisempi ja tietosisällöltään monipuolisempi. MBTI II erittelee henkilökohtaiset vahvuutemme alatekijöihin ja pyrkii tällä tavoin osoittamaan, löytyykö vahvuuksistamme sellaisia piirteitä jotka ovat vastakkaisia ajattelutapamme valtavirralle.

MBTI II on erityisen hyödyllinen silloin, kun toimintamme ja ajattelumme ovat joilta osin enemmän tilanneriippuvaisia kuin selkeitä valtavirran ilmauksia.

Peili-käyttäytymisprofiili on käytännönläheinen ja tasa-arvoinen työkalu erilaisten käyttäytymistyylien kartoittamiseen. Se antaa yhteisen kielen vuorovaikutuksen ilmiöiden ja erilaisten toimintatapojen ymmärtämiseksi. Tulokset perustuvat omaan arvioon ja viiden muun henkilön antamaan palautteeseen.

Päämääränä on ihmisten erilaisten vahvuuksien esiin nostaminen ja yhteistyön kehittäminen.

Peili-käyttäytymisprofiilin lisäksi arviointiin on mahdollista sisällyttää myös luottamus- ja kohtaamiskykypalautteet, jotka kuvaavat kykyä rakentaa toimivaa yhteistyötä erityyppisten ihmisten kanssa.

Peili-ryhmäkuva antaa kokonaiskuvan tiimin, ryhmän tai organisaation jäsenten käyttäytymistyylien jakaumasta.

WOPI -työpersoonallisuusinventaari (itsearviointi) ja WOPI 360-arviointi ovat työntekoa ja osaamista ohjaavia motiiveja, ajattelutapoja ja asenteita mittaavia standardoituja kyselytyökaluja.

WOPI-itsearviointi auttaa sijoittamaan ja kehittämään ihmisiä tehtäviin, joissa he voivat parhaiten toteuttaa luontaisia taipumuksiaan ja siten kokea työn iloa. Tehtävistään motivoituneet ihmiset hyödyttävät organisaatiotaan antamalla sen käyttöön parhaan työpanoksensa eri työtilanteissa.

WOPIin perustuvat ryhmä- ja/tai henkilökohtainen valmennus sekä coaching kehittävät itsetuntemusta ja kykyä ymmärtää ihmisten erilaisuutta ja erilaisia lähestymistapoja.

WOPI ja WOPI-360 kyselyt mittaavat työssä tarvittavia osaamisajureita, jotka ohjaavat toimintaa viidellä perusosaamisen alueella:
1.    itsenäinen toiminta
2.    johtaminen
3.    yhteistyö
4.    suunnittelu ja ongelmanratkaisu
5.    näkymät (asenteet)

WOPI soveltuu kaikenlaisiin tehtäviin, ammatteihin ja uravaiheisiin. Wopi-kysely täyttää ankarimmatkin mittaluotettavuuden vaatimukset.

Lisätietoja WOPIsta www.wopi.net (Competence Dimensions /Petteri Niitamo)

Ota yhteyttä ja kysy lisää henkilöarviointipalveluistamme!