Coaching

Lue lisää

Tältä sivulta voit lukea lisää coachingista, mentoroinnista, 360-arvioinnista, johtoryhmätyöskentelyn kehittämisestä, johtamiskulttuurin kehittämisestä sekä työnohjauksesta.

Coaching on keskustelu, jossa coach auttaa valmennettavaa ottamaan käyttöön omia voimavarojaan, jotta hän voisi saavuttaa tavoitteensa ja saada aikaan parempia tuloksia. Coaching on onnistunut silloin, kun valmennettava on itse löytänyt keinoja edetä häntä haastaneen asian kanssa ja on motivoitunut toimimaan sen edistämiseksi.

Ryhmäcoaching tiimeille auttaa tiimiä saavuttamaan tavoitteensa hyödyntämällä tiimin jäsenten vahvuuksia ja kehittämällä sitä kautta sekä tiimin jäsenten, että koko ryhmän yhteistä osaamista.

Vertaiscoaching ja vertaismentorointi ovat saman tyyppisissä tehtävissä toimivien osaamisen ja kokemusten jakamista sekä yhdessä oppimista yli organisaatiorajojen. Tätä voi tehdä sekä pareittan että ryhmissä.

Mentor-aktor-pareja käytetään kokemusperäisen tiedon ja osaamisen siirtämiseen. Osaava ja kokenut mentor neuvoo ja tukee aktoria. Mentorointisuhde perustuu luottamukseen, avoimuuteen ja tasavertaisuuteen. Tavoitteena on mentoroitavan työuralla eteneminen ja ammatillinen kehittyminen.

Johtamisen ja esimiestyön 360˚-arviointi ja saatu palaute on kartoitus nykyhetkestä. 360˚-arviointi ei ole testi, eikä sen tarkoituksena ole vertailla johtajan toimintaa suhteessa muihin johtajiin.

Arviointiprosessin tavoitteena on

 • auttaa esimiestä onnistumaan esimiestehtävissä
 • kehittää palautteenanto- ja keskustelukulttuuria
 • ohjata esihenkilöitä konkreettisiin kehittämistoimenpiteisiin erilaisten palautekeskustelujen avulla

Palautekeskustelumalleja on monia:

 • henkilökohtainen ja luottamuksellinen keskustelu ammattivalmentajan (coach) kanssa
 • vertaiskeskustelu toisten esihenkilöiden kanssa ryhmäcoaching-menetelmällä
 • omien johdettavien ja oman esimiehen kanssa käytävät keskustelut
 • 360-palautteen tulosten tarkastelu yhdessä työtyytyväisyyskyselyn kanssa

HAUSin valtionhallinnolle tarjoama 360˚-esimiesarvioinnin palveluun voidaan sisällyttää mm. seuraavia asioita – ja aina asiakkaan tarpeen ja budjetin puitteissa:

 • arviointiprosessin suunnittelu ja aikataulutus
 • henkilökohtainen palautekeskustelu jokaiselle osallistujalle ja/tai ryhmäpalautekeskustelu vertaisryhmässä
 • ryhmätason tulosten analysointi ryhmäraporttien pohjalta
 • kehittämistoimenpiteiden sparraus sekä yksilö-, että ryhmätasolla
 • kehittymisprosessia tukevien valmennusten suunnittelu niin johtajille kuin johdettavillekin
 • tekninen kyselyalusta sekä käyttäjätuki niille virastoille, joilla ei ole Osaava-järjestelmä käytössä

Johtoryhmän oman työskentelyn, menettelytapojen ja tulosten jatkuva parantaminen edellyttää, että johtoryhmä arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa, sille asetettuja tavoitteita sekä saavutettuja tuloksia ja niiden vaikutuksia.

HAUSilla on pitkät perinteet ja vankka osaaminen valtion virastojen johtoryhmätyöskentelyn kehittämisessä. Kilpailutetussa valmentajaverkostossamme on valittavissa useampia tähän erikoistuneita coacheja. Kehittämistyö voidaan käynnistää Johtoryhmän toimintaa luotaavalla kyselyllä ja siitä tehdyllä analyysillä, jonka jälkeen valmentaja sparraa ja tukee yhdessä sovittujen kehittämistoimenpiteiden toteuttamista.

Kehittämisen perustana voi olla myös esimerkiksi jo aiemmin viraston omasta toimesta tehty julkishallinnon laatuarviointi (CAF), VM-Baro tai 360-arviointi tai muulla tavoin tunnistettu kehittämistarve, jonka pohjalta edetään.

Perusmenetelminä käytetään ryhmäcoachingia ja sen lisäksi tarvittaessa johtoryhmän jäsenten henkilökohtaista coachingia.

Kun halutaan muuttaa kulttuuria, pitää ymmärtää kulttuurin olemus, joka muodostuu kulttuurin olemusta tutkineen Edgar Scheinin mukaan kolmesta keskeisestä tasosta, jolla kulttuuri ilmenee:

 1. taustalla vaikuttavista ja usein tiedostamattomista arvoista ja uskomuksista, jotka ovat perimmäiset toiminnan lähteet
 2. ilmaistuista perusteista toiminalle (kuten strategiat ja toimintasuunnitelmat) – ilmaisuun liittyy myös tavat joilla kieltä käytetään sekä
 3. konkreettisista kulttuurin ilmentymistä eli artefakteista, esim. organisaatiorakenteet ja prosessit, mutta myös rakennukset, kalusteet, työvälineet ja jopa tapa pukeutua työpaikalla

Jotta voitaisiin muuttaa kulttuuria, on syytä tutkia näitä kulttuurin ilmentymiä ja pohtia mitä halutaan muuttaa ja miten jonkin asian muutos jollakin näistä kolmesta tasosta vaikuttaa johonkin toiseen tasoon? Tähän perustuu sanonta, että jos organisaatiorakenne ei tue strategian toteutumista, se syö strategian aamupalaksi, eikä strategialla ole enää merkitystä.

Tervetuloa kokeneiden caochiemme ohjaamana muutosmatkalle. Kun ensin opimme havaitsemaan kulttuurimme ei-toivottuja ilmentymiä, voimme myös tehdä niille jotain!

 

Työnohjauksessa tarkastellaan työtä, työyhteisöä ja työroolia. Siihen liittyvät vahvasti kokemukset ja tunteet sekä niiden tulkinta ja jäsentäminen työnohjaajan kanssa. Vuorovaikutusprosessi työnohjaajan ja ohjattavien välillä on keskeinen väline ohjauksessa. Työnohjausta teemme sekä henkilökohtaisena että ryhmille.

Ryhmätyönohjaus tukee työyhteisön toimivuutta, yhtenäisyyttä ja ryhmäidentiteetin vahvistamista, töiden organisoimista, muutoksien toteuttamista, sekä konfliktien ja ristiriitojen ennaltaehkäisyä ja ratkaisemista.

Ryhmätyönohjaus edistää myös työkyvyn ylläpitoa ja parempaa työilmapiiriä. Palveluun voidaan yhdistää johtajan henkilökohtainen työnohjaus tukemaan hyvää johtajuutta.

Muotoillaan yhdessä tarpeisiisi sopiva palvelukokonaisuus

Tarjoamistamme coaching-, mentorointi- ja 360-palveluista voidaan koota juuri sinun ja organisaatiosi tarpeisiin parhaiten sopiva palvelukokonaisuus:

 • työntekijöille ja asiantuntijoille
 • esihenkilöille ja johtamistehtävissä toimiville
 • tiimeille ja ryhmille
 • johtoryhmille

Ota yhteyttä