Mies katsoo matkapuhelinta.

Hankintailmoitus: Koulutus- ja valmennuspalvelujen hankinta – kysymykset ja vastaukset 6.2.2019

Julkaistu

HAUS kehittämiskeskus Oy // Koulutus- ja valmennuspalvelujen hankinta

Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-000792
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 011-022401

1.    Miten tai millä lomakkeella tehdään: ”Selvitys yrityksen taloudellisista edellytyksistä”?
Vastaus: Täyttämällä asianmukaisesti tarjouslomakkeen kohdassa ”3. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne” pyydetyt tiedot.

2.    Asiani koskee Tarjouspyyntöä Koulutus- ja valmennuspalveluiden hankinta (15.1.2019).
Tarjoukseen liitetään hintatiedot lomake, jossa on eritelty perussuunnittelun, koulutusmateriaalin valmistamisen ja koulutuspäivän pitämisen hinta. Tuleeko ko. hintojen sisältää koulutustilan vuokra kyseiseltä koulutuspäivältä? Vai hankkiiko HAUS/asiakas koulutustilan?
Vastaus: Ei pidä. HAUS sopii koulutustiloista.

3.    Tarkoittaako alla olevilla osa-alueilla (henkilökohtainen coaching, ryhmäcoaching) vaadittu kokemus kunkin referenssin osalta vähintään 20 tuntia vai 3 referenssiä yhteensä vähintään 20 tuntia?
”Kokemus henkilökohtaisen työnojauksen tai coachauksen palveluiden tuottamisesta vähintään kolmelle eri asiakasorganisaatiolle. Kaikkien kolmen referenssin tulee sisältää vähintään 20 tuntia yksilötyönohjausta tai yksilöcoachausta viimeisen kolmen vuoden ajalta. ”
Vastaus: Tämä kohta tarkoittaa, että jokaisen referenssin laajuuden tulee olla vähintään 20 tuntia.

4.    ”Kokemus ryhmätyönohjauksen tai ryhmä coachauksen palveluiden tuottamisesta vähintään kolmelle eri asiakasorganisaatiolle. Kaikkien kolmen referenssin tulee sisältää vähintään 20 tuntia ryhmätyönohjausta / ryhmäcoachausta ko. organisaatioille viimeisen kolmen vuoden ajalta.”
Vastaus: Tämä kohta tarkoittaa, että jokaisen referenssin laajuuden tulee olla vähintään 20 tuntia.

5.    Koskeeko tämä kilpailutus vain ns. luokkahuonevalmentamista vai myös valmiita verkkovalmennuskokonaisuuksia?
Vastaus: Asiantuntijoita voidaan myös käyttää verkkovalmennuksissa.

6.    Liitteessä 3, kohdassa 4 sanotaan, että ”Palveluntuottajan (yrityksen) referenssit eivät saa olla samoja referenssejä, joilla todennetaan asiantuntijoilta edellytettävän riittävän työkokemuksen toteutuminen kohdassa ”RESURSSIT JA ASIANTUNTIJOIDEN REFERENSSIT”.
Onko niin, että jos tarjottava asiantuntija on tehnyt ko. osa-alueen valmennuksen tarjoavassa yrityksessä, niin asiantuntija ei voi laittaa näitä tehtyjä töitä omiksi referensseikseen asiantuntijan CV-lomakkeeseen?
Vastaus: Asiantuntija voi merkitä valmennukset omaan CV-lomakkeeseen, jolla todennetaan riittävän työkokemuksen toteutuminen mutta samoja referenssejä ei voi käyttää palveluntuottajan (yrityksen) referensseinä.

7.    Miten liikesalaisuudet merkitään liitteisiin? Tiedoston nimeen tai liitteen alkuun?
Vastaus: Molemmat tavat ovat mahdollisia.

8.    Osa 4) Projektit
Onko valmennuspäivän tilaus projektivalmennukselle aina hinta-lomake kohdan c hinnan mukainen?
Vastaus: Hinnoittelua on selvitetty hintaliitteellä 6.4.

9.    Voidaanko valmennusryhmän kokoa rajoittaa 16 henkilöön/valmennus?
Vastaus: Hankinnan osa-alueella 4) Projektit ei voida rajoittaa ryhmän kokoa.

10.     Hyväksytäänkö palveluntuottajan referensseiksi omalle organisaatiolle tuotetut koulutukset tai valmennukset?
Vastaus: Omalle organisaatiolle tuotetut koulutukset ja valmennukset hyväksytään referensseiksi, mikäli niiden toteuttamisesta on olemassa luotettava selvitys.

11.     Hyväksytäänkö palveluntuottajan referensseiksi yhdessä alihankkijan kanssa tai alihankkijan toimesta toteutetut koulutukset tai valmennukset?
Vastaus: Alihankkijan toteuttamat koulutukset ja valmennukset hyväksytään referensseiksi, mikäli alihankkija tosiasiallisesti myös osallistuu palvelun tuottamiseen.

12.     Onko vaatimus kahdesta 5h koulutuspäivästä per palveluntuottajan koulutusreferenssi ehdoton, vai saako hyväksytty koulutuskokonaisuus jakautua useampaan lyhyenpään osaan, jos niiden yhteenlaskettu summa on vähintään 10h?
Vastaus: Koulutuspäivä voi jakautua myös useampaan osaan.

13.     Pitääkö referensseissä 5h koulutuspäivän kesto sisällään asiakkaan kanssa käydyn suunnittelun ja valmistelun?
Vastaus: Koulutuspäivän kestoon ei lasketa suunnittelua ja valmistelua.

14.    Mitä tarkoitetaan yksilöimättömällä työkokemuksella Kohta 3. Vaatimus (osa-alue 5 ja 6)
Kuinka laaja kuvaus työtehtävistä täyttää yksilöity kriteerin. Esim. jos on omassa yrityksessä toiminut työelämäkehittäjänä ja tehnyt työyhteisö- ja esimiesvalmennuksia, toiminut työnohjaajana, coachina, sovittelijana jne. Pitääkö näitä vielä avata tarkemmin? Yksilöidymmin?
Vastaus: Lomakkeen kaikki pyydetyt tiedot tulee täyttää siten, että hankintayksikkö voi varmistua työkokemuksen vaatimuksen mukaisuudesta.

15.     Tarjouslomakkeella kysellään Tilajaavastuu.fi -palvelusta. Kun yrityksemmen toiminta ei liity millään tavoin rakennuttamiseen, niin emme ole ko. maksullisessa palvelussa mukana. Mitä muita hyväksyttyjä tapoja on esittää HAUS:lle vastaavat tiedot?
Vastaus: Vaaditut todistukset ja selvitykset tulee toimittaa ennen sopimuksen allekirjoittamista hankintayksikölle.

16.     Miten yrittäjä, joka on toiminut pitkään yrittäjänä, yksilöi vaatimus-kohdassa 3 (riittävä työkokemus osa-alueesta) tehtävänimikkeeet ja pääasialliset tehtävät, kun työnantajana on ollut oma yritys ja tehnyt työnohjausta, valmennusta ym. eri asiakkaille?
Vastaus: CV-lomakkeen yksilöinti tulee tehdä lomakkeen ohjeen mukaisesti riippumatta asiantuntija-asemasta yrityksessä.

17.     Kuinka paljon painoarvoa on yksityisellä tehdyillä projekteilla?
Vastaus: Sama arvo kuin muillekin organisaatioille tehdyillä projekteilla.

18.     Onhan lomake tallentuva niin että sen voi täyttää monessa osassa?
Vastaus: Tarjoajan tulee itse huolehtia lomakkeen tallentamisesta.

19.     Olisimme tarjoamassa yhteenliittymänä/konsortiona, voidaanko näin toimia vai onko mahdollista käyttää vain puhtaita alihankintasuhteita?
Vastaus: Yhteenliittymänä tarjoaminen on myös mahdollista.

20.     Voidaanko tarjouksen referensseissä ja osaamista koskevissa valintaperusteissa vedota alihankkijan tai konsortiojäsenen referensseihin ja osaamistietoihin asiantuntijan osalta ja myös tarjoavan organisaation tietoja täydentämään?
Vastaus: Kyllä. Katso myös vastaus kysymykseen 9.

21.     Onko toteutustapana mahdollista käyttää verkko‐opetusta ja jos niin onko määritelty käytettävät mahdolliset verkkoalustat?
Vastaus: Verkko-opetus on eräs opetuksen muoto. Verkkoalustoja ei ole määritelty. Tilaaja käyttää valitsemaansa verkkoalustaa, esimerkiksi Moodle tai Howspace.

22.    Voidaanko tutkintokoulutus (YAMK-/maisterikoulutus tai muu korkeakoulutus) lukea osaksi referenssejä, jos koulutus sisällöltään ja menetelmiltään vastaa vaadittuja referenssitietoja? – Esimerkkinä tästä esimeriksi tarjottavan työnohjaajan toteuttamat opiskelijoiden kehittymisen ja seurannan arviointiin toteutetut 360-arvioinnit.
Vastaus: Voidaan hyväksyä.

23.     Voidaanko osa-alueissa 7 ja 8 ottaa muita johtamisen arvioinnin menetelmiä referensseinä huomioon kuin 360-menetelmä?
Vastaus: Muita menetelmiä ei oteta huomioon.

24.     Mitä tarkoitetaan Tarjouspyyntölomakkeessa seuraavalla tekstillä: ”Selvitys yrityksen taloudellisista edellytyksistä” eli mitä liitteitä toivotte tähän kohtaan? Toimitetaanko em. liitteet vasta ennen sopimuksen allekirjoittamista vai tarjouksen yhteydessä?
Vastaus: Katso vastaus kysymykseen 1. Liitteet toimitetaan ennen sopimuksen allekirjoittamista.

25.     Hei. Onko niin, että osioiden 7-8 (työnohjaukset) liitteiksi ei vaadita työnohjaajien CV:tä, kun niihin ei ole erikseen lomaketta tarjouspyyntöasiakirjoissa vai onko jäänyt vain vahingossa pois?
Vastaus: Ei vaadita

26.     Voisitko kertoa hieman tarkemmin, mitä puitesopimus teidän kanssanne käytännössä tarkoittaisi?
Vastaus: Ks. tarjouspyynnön liite 7 ”Hankintasopimus”.

27.     Jos yrityksessä on vain yksi työntekijä, niin voiko firman referenssit olla samat kuin tarjottavan henkilön referenssit? Jos eivät, niin silloinhan tarvitaan yksinyrittäjiltä kaksinkertaiset referenssit, vai ymmärränkö väärin?
Vastaus: Eivät voi olla samoja eli eri referenssit vaaditaan erikseen palveluntuottajalle (yritykselle) ja asiantuntijalle.

28.     Jos työnohjaajakoulutus on STOryn hyväksymä, mutta jo vanhempi 2v. koulutus, jossa nykyiset opintopistevaatimukset eivät täyty, mutta työnohjaajakokemusta on jo yli 10 vuotta ja lisäksi on työnohjaukseen jatkokoulutus, jonka pisteet ovat 40op, niin voiko hakea tällä pätevyydellä teille työnohjaajaksi?
Vastaus: Aiempi, Suomen työnohjaajat ry:n hyväksymä, vastaava koulutus hyväksytään.  Vanha koulutus vastaa uuden koulutuksen 60 opintopisteen vaatimusta.

29.     Jos referenssivalmennuksen kesto on jakautunut useammalle päivälle yhden päivän tuntimäärän jäädessä alle viiden mutta valmennus on yhteiskestoltaan vaaditun tuntimäärän ylittävä, voiko ko referenssiä käyttää?
Vastaus: Kyllä voi. Ks. myös vastaus kysymykseen 10.

30.     Voiko referenssinä käyttää HAUSin kautta toteutettuja organisaatiokohtaisia tai avoimia valmennuksia joissa on toiminut valmentajana?
Vastaus: Kyllä voi.

31.     Kun toimii yksityisyrittäjänä toiminimellä niin miten merkitään työnantajavelvoitteet liitteessä kolme kohdassa II?
Vastaus: Yksityisyrittäjän on toimitettava ne työnantajavelvoitteisiin liittyvät selvitykset, jotka yksityisyrittäjän on mahdollista toimittaa. Selvitykset toimitetaan ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

32.     Voiko samaa referenssiä käyttää useammalla osa-alueella esimerkiksi työhyvinvoinnin, työkyvyn ja työsuojelun johtaminen ja kehittämisen osa-alueessa sekä Esimiestyön kehittäminen osa-alueessa kun referenssi on sisältänyt molempia aiheita?
Vastaus: Kyllä voi.

33.     Voiko osa-alueeseen ilmoittaa useamman asiantuntijan, jos voi onko enimmäismäärää?
Vastaus: Kyllä voi. Asiantuntijoiden määrää ei ole rajoitettu.

34.     Referenssin kesto vähintään 2 koulutus- tai valmennuspäivää. Voiko referenssiksi ilmoittaa koulutuspäivän joka on samansisältöisenä toteutettu useammalle ryhmälle jolloin kestoksi voi katsoa vähintään 2 päivää?
Vastaus: Kyllä voi.

35.     Tarjoajalla on useita referenssejä osa-alueelle, referenssilomakkeella pystyy kuitenkin ilmoittaa vain kaksi tarjoajan referenssiä. Miten ilmoitetaan ”ylimenevät” referenssit?
Vastaus: Muita referenssitietoja ei ole tarpeen ilmoittaa.

36.     Voiko selvitys tarjoajan taloudellisista edellytyksistä olla tarjoajan itse ilmoittama vai tuleeko selvityksen olla jokin muu?
Vastaus: Ks. vastaus kysymykseen 1.

37.     Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus: “Palvelun tuottaja suunnittelee ja toteuttaa palvelun yhteistyössä HAUSin ja asiakkaan kanssa.” “Avointen koulutusten suunnittelu ja toteutus tehdään yhteistyössä HAUSin asiantuntijoiden kanssa.” ”Teemoihin perustuvien palvelujen sisältö ja toteutus täsmentyy palveluntuottajien ja hankintayksikön yhteistyönä sopimuskauden aikana.”
Liite 3 Tarjouslomake: ”Tarjoaja sitoutuu toimittamaan Tilaajalle tarjouspyynnössä kuvatut hankinnan kohdetta koskevat palvelut palvelukuvauksen mukaisesti siihen osa-alueeseen, johon tarjoajan tarjous jätetty.”
Ymmärrämmekö oikein, että teemoittaisia kuvauksia koulutuksen sisällöistä (palvelukuvauksia) ei liitetä tarjoukseen, vaan ne laaditaan aina kulloisenkin valmennuksen suunnitteluvaiheessa? Jos niitä esitetään tarjouksessa, millaisia niiden tulee olla?
Vastaus: Teemoittaisia kuvauksia koulutuksen sisällöstä ei liitetä tarjoukseen.

38.     Kumpi tarjouksen voimassaoloaika on oikea? Tarjouspyynnössä on mainittu 31.04.2019 saakka (huhtikuussa on 30 päivää). Liitteessä 3 Tarjouslomake on mainittu 31.3.2019.
Vastaus: Oikea ajankohta on 31.3.2019.

39.     Immateriaalioikeuksiin viitataan ainakin kolmessa kohdassa:

Sopimus koulutus- ja valmennuspalveluista:
”Tilaajalla ja tilaajan asiakkaalla on käyttöoikeus Palveluntuottajan laatimaan materiaaliin siten, kuin JYSE 20 luvussa on määrätty. Mikäli Tilaajan ja Palveluntuottajan kesken sovitaan tekijänoikeuksien tai muiden immateriaalioikeuksien laajemmasta käyttöoikeuden luovutuksesta Tilaajalle, noudatetaan sopimuksen liitteen 8 Tekijänoikeuksia koskeva käyttöoikeussopimus mukaisia ehtoja, ellei erikseen toisin sovita.”

JYSE 2014 palvelut:
”20.1 Ellei toisin ole sovittu, immateriaalioikeudet palvelun lopputuloksiin tai dokumentaatioon eivät siirry tilaajalle. Kaikki aineisto, jonka tilaaja ja palveluntuottaja ennen tai jälkeen sopimuksenteon luovuttavat toisilleen, jäävät aineiston luovuttajan omaisuudeksi. Tilaajalla on kuitenkin peruuttamaton käyttöoikeus palvelun lopputuloksiin sekä muuhun palveluntuottajan sille luovuttamaan aineistoon hankintasopimuksen mukaisen palvelun käyttöön liittyvässä tarkoituksessa.”

Sopimuksen liite 8 Tekijänoikeuksia koskeva käyttöoikeussopimus:
[OHJE : Valitse sopiva vaihtoehto, täydennä ja poista turhat]
Käyttöoikeus on peruuttamaton TAI
Käyttöoikeus on kertaluontoinen ja koskee kurssia [Lisää] TAI
Käyttöoikeus on määräaikainen pp.kk.vvvv – pp.kk.vvvv.

Kysymys:
Tarkoittaako JYSE 2014:ssä mainittu peruuttamaton käyttöoikeus hankintasopimuksen mukaisen palvelun käyttöön liittyvässä tarkoituksessa sitä, että tilaajalla on oikeus käyttää materiaalia vain sopimuskauden voimassaolon ajan? Vai tarkoittaako se ikuista käyttöoikeutta?
Vastaus:
Tilaajalla on JYSE 20.1. kohdan mukaisesti peruuttamaton käyttöoikeus palvelun lopputuloksiin sekä muuhun palveluntuottajan sille luovuttamaan aineistoon hankintasopimuksen mukaisen palvelun käyttöön liittyvässä tarkoituksessa. Käyttöoikeuden laajuus ja kesto määrittyy kulloinkin sovitun tilauksen mukaisesti. ESIMERKKI: Palveluntuottajan kanssa on sovittu yhden päivän koulutuksen toteutuksesta. Tilaajalla on tällöin oikeus käyttää materiaalia tässä yhden päivän koulutustarkoituksessa, mutta ei laajemmin, ellei asiasta ole erikseen sovittu.

Kysymys:
Sopimuksessa koulutus- ja valmennuspalveluista mainitaan, että voidaan sopia JYSEä laajemmista immateriaalioikeuksista ja että silloin noudatetaan liitteen 8 Tekijänoikeuksia koskevaa käyttöoikeussopimusta. Liitteessä 8 voidaan kuitenkin sopia kertaluontoisista käyttöoikeuksista, jotka tulkitsemme suppeammiksi kuin JYSEssä mainitut käyttöoikeudet. Näemme tässä ristiriidan ja pyydämme apua tulkintaan.
Vastaus:
Sopimusehtojen mukaan Tilaajalla on JYSE 20.1. kohdan mukaisesti peruuttamaton käyttöoikeus palvelun lopputuloksiin sekä muuhun palveluntuottajan sille luovuttamaan aineistoon hankintasopimuksen mukaisen palvelun käyttöön liittyvässä tarkoituksessa. Käyttöoikeuden laajuus ja kesto määrittyy kulloinkin sovitun tilauksen mukaisesti. ESIMERKKI: Palveluntuottajan kanssa on sovittu yhden päivän koulutuksen toteutuksesta. Tilaajalla on tällöin oikeus käyttää materiaalia tässä yhden päivän koulutustarkoituksessa, mutta ei laajemmin, ellei asiasta ole erikseen sovittu.
Liitteen 8 mukaisella sopimuksella voidaan tapauskohtaisesti sopia laajemmasta käyttöoikeudesta, kuin edellä mainittu sopimuksen mukainen tarkoitus.

Kysymys
Jos samaa teemaa kouluttaa useampi toimittaja, miten rajoitetaan se, että toimittajan aineisto on vain kyseisen toimittajan valmennuskäytössä, eikä kenenkään muun?
Vastaus: Jokainen kouluttaja tekee ja käyttää omaa materiaaliaan, ellei muuta sovita.

40.     Kuinka paljon ja millaista osallistumista palveluntarjoajalta odotetaan valmennusprosessin myyntiin ja markkinointiin?
Vastaus: Palveluntuottajan ei edellytetä osallistumista markkinointiin ja myyntiin.

41.     Vastaako HAUS valmennusten käytännön järjestelyistä: ilmoittautuminen, tilat, tarjoilut, palautekyselyt vai odotetaanko palveluntarjoajalta osallistumista niihin? Jos kyllä, niin millaista?
Vastaus: HAUS vastaa lähtökohtaisesti käytännön järjestelyistä organisaatiokohtaisissa tilauskoulutuksissa tilaajan kanssa.

42.     Mitä valmennuksen monimuotoisuudella tarkoitetaan? Odotetaanko palveluntarjoajan esimerkiksi, tuottavan materiaalia virtuaaliseen oppimisympäristöön, pitävän webinaareja tai muuta virtuaalista kehittymisen ohjausta tai monimuotototeutukseen liittyvää hallinnollista ja teknistä työtä? Jos kyllä, niin millaista? Vastaako HAUS virtuaalisten oppimisympäristöjen rakentamisesta ja ylläpitämisestä?
Vastaus: Palvelutarjoajan odotetaan tuottavan sisältöä kyseiseltä osaamisalueelta riippumatta koulutuksen toteutustavasta (esim. lähivalmennus – verkkovalmennus) Palveluntuottajan ei edellytetä tekevän hallinnollista tai teknistä työtä. HAUS vastaa virtuaalisista oppimisympäristöistä. Poikkeuksena on Skypellä tehtävät valmennukset, joissa palveluntarjoaja käyttää omaa Skype yhteyttään. Valmennusten monimuotoisuuden sisältö tarkentuu sopimuskauden aikana.

43.    Liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus mainitaan, että Palvelun tavoitteiden toteutumista tuetaan tarvittaessa myös konsultatiivisin menetelmin. Mitä niillä tarkoitetaan?
Vastaus: Konsultatiivisilla menetelmillä tarkoitetaan mahdollisia, erikseen sovittavia asiantuntijapalveluita.

44.     Kuinka paljon aikaa koulutuksen sisällön perussuunnitteluun palveluntuottajan oletetaan käyttävän aikaa per toteutus? Tämä vaikuttaa hinnoitteluun.
Vastaus: Ajankäytön tarve riippuu pitkälti kulloisenkin toimeksiannon sisällöstä ja palveluntarjoajan omasta kokemuksesta ja osaamisesta.

45.     Onko konsultatiivinen työ sama asia kuin hintaliitteessä mainittu lisäsuunnittelu vai annetaanko sille erillinen hinta? Jos kyllä, mihin se kirjataan?
Vastaus: Konsultatiivista työtä on tarjottava koulutuksen perussuunnittelun hinnalla (osat 1 – 6).

46.     Liite 1 Hankinnan kohteen kuvauksen Koulutus- ja valmennuspalveluiden keskeiset tavoitteet ja hintaliitteessä olevat päiväkohtaiset hinnat ovat ristiriidassa. Näillä annetuilla tiedoilla tarjouspyyntöön on mahdotonta vastata siten, että työmääräarvio kattaisi kohdassa 5.1. mainitut kehitystehtävät, monimuotoisuuden vaatimukset ja konsultatiivisen otteen tietämättä ennalta hankkeiden laajuutta. Kokemuksemme mukaan työmääräarvioita on mahdotonta antaa tietämättä hankkeiden laajuutta.
Tarjoajalta pyydetään hintaliitteessä työmääräarviota koulutuksen perussuunnittelusta ja koulutusmateriaalin valmistelusta. Tarkoitetaanko tällä yhden koulutus-/valmennuspäivän toteutukseen liittyvää työmäärää, olipa kyseessä yksittäinen koulutus tai monta kertaa samanlaisena toteutettava koulutus/valmennus?
Vastaus: Kyllä. Tarkoitetaan koulutus- ja valmennuspäivää, jonka pituus on 7,5 tuntia. Katso tarkemmin hintaliite.

47.     HAUS tarjoaa tällä hetkellä seuraavia koulutuksen toteutustapoja: videokoulutus, lyhytkestoinen koulutus, seminaari tai teemapäivä, verkkokurssi ja pitkä koulutusohjelma. Miten tarjoaja voi hinnoitella näitä toteutustapoja hintaliitteellä, jossa annetaan vain koulutus-/valmennuspäivän hinta?
Vastaus: Hinnoittelu on sama koulutuksen toteutustavasta riippumatta. Palvelujen tuottajien ensisijainen tehtävä on tuottaa ohjelmien sisältöä.

48.     Vastaako HAUS koulutusohjelmien osallistujien ohjaamisesta ja toiminnallisuuden ja aktivoinnin tukemisesta vai onko se palveluntuottajan vastuulla?
Vastaus: Asiasta sovitaan toimeksiantokohtaisesti erikseen sopimuskauden aikana.

49.     Millainen on työmäärä- ja volyymiarvio eri teemojen koulutuksiin/valmennuksiin tulevan sopimuskauden aikana? Tämä on tärkeä tieto resursoinnin kannalta, eli kuinka monta asiantuntijaa palveluntarjoajan tulee tarjota eri teemoihin?
Vastaus: Asiantuntijoiden osalta ei ole asetettu vähimmäismääriä, eikä enimmäismääriä.

50.     Saisimmeko volyymiarviot seuraavista osa-alueista:
Esimiestyön kehittäminen, erikseen seuraavien toteutuksien volyymit:
•    avoimet valmennukset
•    asiakaskohtaiset räätälöitävät valmennukset
•    asiakaskohtaiset monistettavat valmennukset

Henkilökohtaiset palvelut, erikseen seuraavien toteutuksien volyymit:
•    coaching
•    työnohjaus
•    360-palaute

Ryhmät, erikseen seuraavien toteutuksien volyymit:
•    coaching
•    työnohjaus

Vastaus: Volyymitietoja ei ole saatavilla.

51.     Asiantuntijoista voi toimittaa erillisen ansioluettelon lisätiedoksi. Vaikuttaako se päätöksentekoon?
Vastaus: Ei vaikuta päätöksentekoon.

52.     Tarjouksen lähettäminen sähköpostitse arveluttaa tietosuojan kannalta.
Vastaus: Tarjouksen voi vaihtoehtoisesti toimittaa HAUSin asiakaspalveluun, osoite Yliopistonkatu 5, 5. krs, 00100 Helsinki myös muistitikulla tarjouksia koskevaan määräaikaan (14.02.2019 klo 12.00) mennessä. Asiakaspalvelu on auki arkisin klo 9.00 – 16.00. Kirjekuoreen merkintä ”Asiantuntijakilpailutus”.

53.     ICF-sertifioinnin voi myöntää vain the International Coach Federation (ks. Lisätietoja http://www.icffinland.fi/patevoityminen/).

Haetaanko Asiantuntijan CV-lomakkeissa, Osa-alue 7 ja 8, ICF-sertifiointitasoa vai sertifiointiin johtanutta koulutusta ja kouluttajatahoa?
Vastaus: Vastaukset molempiin tarjouspyynnön mukaisesti

Jos haetaan sertifiointitasoa, onko mahdollista hinnoitella eritasoiset coachit eri hintaisiksi?
Vastaus: Ei muutosta tarjouspyyntöön. Sertifiointitaso ei vaikuta hintaan

54.     Onko mahdollista hinnoitella coaching- ja työnohjauspalvelu erikseen työntekijä- ja johtotasolle?
Vastaus: Ei muutosta tarjouspyyntöön. Ei erotella työntekijä- ja johtotasoa

55.     Tuleeko henkilökohtaisen ja ryhmämuotoisen coaching- ja työnohjauspalveluiden hintojen sisältää prosessinomaisen työskentelyn tuki tapaamisten välillä, esim. välitehtävät ja niiden arviointi ja yhteydenpito osallistujan kanssa?
Vastaus: Ei sisälly.

56.     Ammattimaiseen coaching- ja työnohjausprosessiin sisältyy yleensä tutustumistapaaminen sekä aloitus- ja lopetuskolmikanta osallistujan esimiehen kanssa. Ovatko nämä myös laskutettaviksi katsottavia tuntitöitä?
Vastaus: Jos asiakas toimeksiantokohtaisesti edellyttää kolmikantatapaamista, työstä voidaan laskuttaa.

57.     Ammattimaiseen coaching- ja työnohjausprosessiin liittyy yleensä erilaisia menetelmiä, välineitä ja testejä. Onko HAUSilla tällaisia työkaluja vai käyttääkö palveluntarjoaja omia työkaluja? Ovatko nämä myös laskutettavia palveluita?
Vastaus: Valmentaja käyttää ensisijaisesti omia menetelmiään. Jos HAUS tai asiakas on toimeksiantokohtaisesti erikseen määritellyt käytettävät työkalut/ testit niin niiden käytöstä voidaan laskuttaa.

58.     Onko HAUSilla käytössään 360-järjestelmä tai muita testaustyökaluja? Perehdyttääkö HAUS asiantuntijat työkalujen käyttöön?
Vastaus: HAUS käyttää valtion 360 arviointia ja perehdyttää asiantuntijat sen käyttöön.

59.     Millainen on palveluntuottajan yhteyshenkilön rooli? Onko se hallinnollinen vai palveluiden kehittäjä? Tuleeko yhteyshenkilöllä olla tarjottavien palveluiden substanssiosaamista? Oletetaanko, että yhteyshenkilö osallistuu suunnittelukokouksiin? Onko yhteyshenkilön työ laskutettavaa? Tuleeko yhteyshenkilön CV liittää tarjoukseen?
Vastaus: Yhteyshenkilö toimii sopimusyhteyshenkilönä. Yhteishenkilön työstä ei voi laskuttaa erikseen. Tarjoukseen liitetään tarjouspyynnön mukaiset CV-lomakkeet.

60.     Kuinka suuri osa valmennuksista/koulutuksista tapahtuu pääkaupunkiseudun ulkopuolella?
Vastaus: Suurin osa valmennuksista toteutetaan pääkaupunkiseudulla.

61.     Missä henkilökohtaiset coaching-/työnohjaustapaamiset pidetään? Osallistujan toimipisteessä, asiantuntijan toimipisteessä vai virtuaalisesti esimerkiksi Skypellä?
Vastaus: Kaikki vaihtoehdot tulevat kysymykseen.

Mikä on volyymiarvio osallistujan toimipisteessä pidettävistä tapaamisista?
Vastaus: Volyymitietoja ei ole annettavissa.

62.     Onko mahdollista, että myös palveluntuottajan logo on koulutus-/valmennusmateriaalissa tilaajan logon lisäksi?
Vastaus: Kyllä.

63.     Asiantuntijan CV-lomakkeella edellytetään erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Sopimuksessa koulutus- ja valmennuspalveluista on palveluntuottajan yleisenä velvoitteena palvelun tulee tuottaa sujuvalla suomen tai ruotsin kielellä ellei toisin sovita. Onko tarjoajan varauduttava ruotsinkielisten asiantuntijoiden tarjoamiseen?
Vastaus: Tarjoajalta voidaan sopimuskauden aikana pyytää tarjousta ruotsinkielisten asiantuntijoiden palvelusta, mutta tarjousta ei ole pakko antaa. Ruotsin kielen taito ei siten ole pakollinen vaatimus.

64.     Onko palveluntarjoajan mahdollista kieltäytyä liiketaloudellisesti kannattamattomasta yksittäisestä toimeksiannosta?
Vastaus: Tilaaja pyytää toimeksiantokohtaisen tarjouksen. Solmittava sopimus on puitesopimuksen luontoinen, eikä velvoita toimittajaa tai tilaajaa tiettyyn ostomäärään.

65.     Hei -tarjouspyynnössänne on lause ” Tarjouskilpailun ratkaisee kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa halvimman hinnan antaneet tarjoajat valitaan kullekin osa-alueelle voittajaksi”.
Miten määrittelette tässä yhteydessä kokonaistaloudellisen edullisuuden, kun käytännössä kuitenkin halvin valitaan ilman mitään laadullisia kriteereitä? Ainakaan sellaisia ei ole ilmoitettu.
Onko kokonaistaloudellisen edullisuuden, ja halvimman hinnan merkityksessä on eroja?
Vastaus: Terminologia on voimassaolevan hankintalain mukainen. Tässä tarjouskilpailussa vain hintaa käytetään vertailutietona.

66.     Tarjouspyynnön kohdan 14 Tarjoustietojen ja hankinta-asiakirjojen julkisuus osalta tarkennan:
Onko niin, että tarjoajan liike- ja ammattisalaisuudeksi ilmoittamat tiedot eivät välttämättä säily sellaisena, vaan hankintayksikkö voi päättää toisin?
Vastaus: Hankintayksikkö päättää viime kädessä julkisuuslain (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta), mitkä tiedot katsotaan liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluviksi.

67.     Liitteen 3 tarjouslomakkeen kohta 4. Tekninen ja ammatillinen osaaminen
–    Palveluntuottajan referenssiksi halutaan esimiesvalmennuksiin 2 koko päivän mittainen valmennus. Tämän päivän oppimisnäkemys ei tue koko päivän mittaisia valmennuksia varsinkaan vaikuttavuuden varmistamiseksi  ja reflektiivisten menetelmien käyttämiseen kytkettynä. Koko päivän mittainen koulutus on raskas ja usein stressaavakin, koska esimiehet joutuvat valmennuspäivän yhteydessä hoitamaan työasioita. Oppimisnäkemyksemme mukaan (kyky fokusoitua syvällisesti) ja vaikuttavuuden varmistamiseksi (useat tapaamiset kytkettynä käytäntöön) pidämme 2-3 viikon välein puolen päivän mittaisia valmennuksia 3-6 kpl, joiden väliin sijoittuvat käytäntöön vietävät asiat. Eikö tällaista pidempää valmennusta voida hyväksyä korvaamaan tuota 2 x min 5 h valmennusta?
Vastaus: Katso vastaus kysymykseen 12.

68.     Voivatko valtionhallinnon organisaatiot ostaa palveluita muilta toimijoilta kuin HAUSin dynaamiseen toimittajarekisteriin kuuluvilta toimijoilta?
Vastaus: HAUS ei voi vastata tähän muiden organisaatioiden puolesta. Valtion virastot voivat ostaa HAUSilta palveluita ilman kilpailutusta.

69.     Pitääkö palvelukuvaus liittää jo tarjoukseen?
Vastaus: Ei tarvitse.Hankinnan kohteen kuvauksessa sanotaan, että tarjottavan palvelun sisältö ja toteutus täsmentyy palveluntuottajan ja hankintayksikön yhteistyönä sopimuskauden aikana.

70.     Mikäli toimittajan palveluvalikoimassa/palvelukuvauksessa ei olisi valmiina yhdessä kehitettävää toteutustapaa ja sisältöä vastaavaa palvelua, luetaanko tämä perussuunnitteluun kuulumattomaksi lisäsuunnitteluksi, josta toimittaja saa veloittaa erikseen kohdan a1 tuntihinnan toteutuneen työmäärän mukaan?
Vastaus: Palvelun hintaan sisältyy palvelukuvauksen mukainen sisältö. Toimeksiantokohtaisesti määritellään palvelun lopullinen sisältö.

71.     Mitä tulee liittää kohtaan selvitys yrityksen taloudellisista edellytyksistä (tarjouslomake s. 6)?
Vastaus: Ks. vastaus kysymykseen 1.

72.     Hankintasopimuksessa sanotaan: Palvelun yhtenäisyyden varmistamiseksi palveluita koskevassa dokumentaatiossa tulee olla näkyvillä tilaajan logo. Tilaaja toimittaa palveluntuottajalle sopimuskauden alkaessa tarpeelliset dokumenttipohjat. Pitääkö valmennusmateriaalit siirtää näille tilaajan toimittamille pohjille vai riittääkö tilaajan logon näkyminen materiaaleissa?
Vastaus: Riittää että tilaajan logo näkyy materiaaleissa.