Sisältöön sitemap

Asiantuntija (Indonesia)

HAUS kehittämiskeskus Oy (HAUS) on valtion täysin omistama osakeyhtiö, jonka päätoimialueena on valtionhallinnon koulutus ja kehittäminen. In-house –toimijana HAUS osallistuu aktiivisesti valtionhallinnon kehittämishankkeisiin. HAUSin toimintaan kuuluu myös laaja kansainvälinen liiketoiminta, joka koostuu erityisesti Euroopan unionin rahoittamista Twinning-hankkeista ja ulkoministeriön kumppanuushankkeista.

Haemme palvelukseemme asiantuntijaa

Asiantuntija: Yritysten kansainvälistymisen, markkinamahdollisuuksien ja kestävää kehitystä tukevien kumppanuuksien ja innovaatioiden edistäminen, Indonesia.

Indonesian biljoonan euron ja 270 miljoonan ihmisen talous on Kaakkois-Aasian suurin markkina, ja maa on Suomelle tärkeä kauppakumppani. Aktiivisesti kehittyvän Indonesian ajankohtaiset infrastruktuurin ja osaamisen kehittämistarpeet tarjoavat yhä kasvavassa määrin merkittäviä kaupallisia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille.

Suomen vienninedistämisen pääsektoreita Indonesiassa ovat kiertotalous, älykkäät energiaratkaisut, digitalisaatio, smart cities ja koulutus. Suomi on profiloitunut etenkin kiertotalouden ja energia-alan kehittämisessä näkyvästi, ja monella suomalaisyrityksellä on näillä sektoreilla liiketoimintaa maassa. Indonesian uuden pääkaupungin infrastruktuurin rakentaminen tarjoaa merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Lisäksi suomalaisen teknologiaosaamisen viennille on hyvät mahdollisuudet luonnonkatastrofeille alttiissa Indonesiassa.

Indonesia on yksi ulkoministeriön ja Business Finlandin Developing Markets Platform –yhteistyön (DevPlat) kohdemaista. DevPlat –yhteistyöalusta auttaa suomalaisia yrityksiä ja niiden kumppaneita pääsemään kehittyville markkinoille ja ottamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet osaksi liiketoimintaansa tarjoamalla tietoa, neuvontaa, kontakteja ja innovaatiorahoitusta kehittyviin markkinoihin liittyen.  Suomi rahoittaa myös Aasian kehityspankin alaista ADB Ventures –ohjelmaa, joka luo mahdollisuuksia myös suomalaisyritysten kestäville investoinneille Kaakkois-Aasian alueella.

DevPlat –alustan ja siihen sisältyvien maakohtaisten DevPlat-hankkeiden kautta voidaan vahvistaa kestävää kehitystä edistävän innovaatiotoiminnan ja -kumppanuuksien edellytyksiä Indonesiassa valituissa teemoissa.  Hankkeen kautta tuetaan valituilla aloilla pitkäjänteisesti kumppanimaan yrityskenttää ja säällisiä työpaikkoja. Business Finlandin rahoituksen lisäksi DevPlat tukee yritysten mahdollisuuksia hyötyä myös muista kansallisista ja kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista (ml. Finnfund, PIF, sekä kehitysrahoituslaitokset Maailmanpankki ja Aasian kehityspankki). Jotta DevPlat -yhteistyöalustan palveluita voidaan kehittää paikalliset olosuhteet ja kehitysvaikutukset huomioiden, ulkoministeriö hakee nyt asiantuntijaa hankkeeseen. Tärkeä osa toimintakenttää on myös Kaakkois-Aasian alueellisen tilanteen seuranta sekä synergiaetujen tunnistaminen a hyödyntäminen.

Asiantuntija työskentelee HAUS kehittämiskeskus Oy:n (HAUS) palkkaamana. Tehtävän sijoituspaikka on Jakartassa ja toimistotila täsmennetään yhdessä asiantuntijan kanssa hankkeen alkuvaiheessa. Tehtävän aloitus toteutetaan Suomesta käsin ja asiantuntijalla on mahdollisuus käyttää HAUS:in toimitiloja Helsingissä. Tehtävänhaltija toimii tiiviissä yhteistyössä Business Finlandin, Jakartan edustuston ja ulkoministeriön kanssa.

Tehtävänkuva koostuu muun muassa seuraavista kokonaisuuksista: 

–      Developing Markets Platform-yritysten aktivointi ja tukeminen Indonesiassa yhteistyössä Business Finlandin ja muun Team Finland-verkoston kanssa

–      Maakohtaisen palvelumallin luominen yhteistyössä Business Finlandin kanssa

–      Alkukartoituksen laatiminen osana inception-raporttia

 • Kehitystarpeiden ja liiketoimintamahdollisuuksien yhtymäkohtien tunnistaminen yhdessä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa ja niistä tiedottaminen suomalaisyrityksille
 • tarpeisiin liittyen tarvelähtöisten aktivointiprosessien järjestäminen yhteistyössä Developing Markets Platformin sekä muiden yksityisen sektorin rahoittajien kanssa valituilla sektoreilla (mm. markkinaselvitykset, seminaarit)
 • Suomalaisyritysten neuvonta kehitysrahoitukseen ja yksityisen sektorin DevPlatiin liittyvistä rahoitusinstrumenteista
 • Suomalaisyritysten neuvonta paikallisiin olosuhteisiin, kehitysvaikutuksiin ja ihmisoikeuksiin liittyen yhteistyössä DevPlat Suomen tiimin kanssa
 • Team Finland –työn prioriteettien (kuten kiertotalous, älykkäät energiaratkaisut, digitalisaatio, smart city-yhteistyö) edistäminen Suomen ja Indonesian välillä kehityspoliittiset tavoitteet huomioiden
 • Kaakkois-Aasian alueellisen DevPlat-yhteistyön edistäminen yhdessä Business Finlandin ja edustojen kanssa
 • Projektityön suunnittelu, seuranta ja raportointi
 • Muut ulkoministeriön ja HAUS:n erikseen määräämät tehtävät.

Tehtävään valittavalta edellytetään: 

 • Soveltuvaa korkeakoulututkintoa
 • Kansainvälistä työkokemusta, erityisesti kehittyviltä tai muuten haastavilta markkinoilta
 • Yksityissektorin liiketoimintamallien tuntemusta
 • Ymmärrystä kehitysmaakontekstista ja yritysten kehitysvaikutuksista
 • Suomalaisen yrityskentän, tarjonnan ja osaamisen tuntemusta
 • Osoitettua kykyä verkostoitua ja neuvottelutaitoja
 • Englannin sujuvaa suullista ja kirjallista taitoa

Eduksi hakijalle on: 

 • Indonesian ja Kaakkois-Aasian tuntemus
 • Työkokemus Indonesian vienninedistämisen pääsektoreihin liittyen
 • Kokemus kansainvälisistä kehitysrahoittajista
 • Suomen kehityspolitiikan ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden tuntemus
 • Suomen ja Indonesian yritysekosysteemin tuntemus
 • Ulkoministeriön ja Business Finlandin toimintatapojen tuntemus
 • Kokemusta innovaatioyhteistyöstä
 • Suomen kielen tuntemus

Tehtävän kesto: aloitus 1.11. 2022 – 31.10.2025

Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja CV 28.9.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen:
kirsi.aaltola@haus.fi, johtaja HAUS kansainvälinen toiminta. Kopio: kati.tanninen@haus.fi, johtava asiantuntija.

Lisätiedot: kati.tanninen@haus.fi

Lisätiedot koskien DevPlat-yhteistyöalustaa: christopher.palmberg@businessfinland.fi , ohjelmapäällikkö, Business Finland

 

 

 

 

Aiheeseen liittyvää

Kaikki ajankohtaiset